Interní grantová agentura

Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně je ustavena jako odborný subjekt univerzity a podílí se zejména na těchto aktivitách

  • Formování výzkumné politiky Provozně ekonomické fakulty MENDELU a jejích priorit, zejména preferováním odborných témat, která sledují vývojové trendy společensko-vědních a informatických disciplín
  • Posílení tvůrčí vědecké, vývojové a výzkumné struktury fakulty a jejích odborných aktivit
  • Podpora výzkumné, vývojové a inovační činnosti prováděné studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských a magisterských studijních programů, která je bezprostředně spojena s jejich vzděláváním

Činnost IGA PEF je řízena Radou IGA, která pracuje ve složeni:

Předseda:Ing. Jan Přichystal, Ph.D.proděkan PEF, Ústav informatiky
Členové:prof. Ing. Jana Stávková, CSc.Ústav marketingu a obchodu
 prof. Ing. Petr David, Ph.D.proděkan PEF, Ústav účetnictví a daní
doc. Ing. František Dařena, Ph.D.Ústav informatiky
doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D.Ústav statistiky a operačního výzkumu
Tajemník:Ing. Andrea Prudilová Referentka pro agendy vědy a výzkumu
Kontakt:andrea.prudilova@mendelu.cz 

Aktuálně: Návod na založení projektu ve verso3.

Currently: Instructions for setting up a project in verso3.

  1. Advanced knowledge of English.
  2. Obtain a minimum of 120 ECTS credits during the bachelor’s degree.
  3. Completed at least 80% of ECTS credits in the 1st and 2nd year of the bachelor’s degree.
  4. Students must complete the MENDELU study plan.
  5. Prepare the diploma thesis in EN, defend this diploma thesis abroad and at FBE MENDELU.
  6. The diploma thesis must meet the requirements of FBE MENDELU for diploma thesis processing.
  7. Pass the state final exam at FBE MENDELU.

Základní dokumenty IGA PEF MENDELU jsou zveřejněny pro studenty a pracovníky PEF na dokumentovém serveru: