Interní grantová agentura

Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně je ustavena jako odborný subjekt univerzity a podílí se zejména na těchto aktivitách

  • Formování výzkumné politiky Provozně ekonomické fakulty MENDELU a jejích priorit, zejména preferováním odborných témat, která sledují vývojové trendy společensko-vědních a informatických disciplín
  • Posílení tvůrčí vědecké, vývojové a výzkumné struktury fakulty a jejích odborných aktivit
  • Podpora výzkumné, vývojové a inovační činnosti prováděné studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských a magisterských studijních programů, která je bezprostředně spojena s jejich vzděláváním

Činnost IGA PEF je řízena Radou IGA, která pracuje ve složeni:

Předseda:Ing. Jan Přichystal, Ph.D.proděkan PEF, Ústav informatiky
Členové:prof. Ing. Jana Stávková, CSc.Ústav marketingu a obchodu
 prof. Ing. Petr David, Ph.D.proděkan PEF, Ústav účetnictví a daní
doc. Ing. František Dařena, Ph.D.Ústav informatiky
doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D.Ústav statistiky a operačního výzkumu
Tajemník:Ing. Andrea Prudilová Referentka pro agendy vědy a výzkumu
Kontakt:andrea.prudilova@mendelu.cz 

Aktuálně: Návod na založení projektu ve verso3.

Základní dokumenty IGA PEF MENDELU jsou zveřejněny pro studenty a pracovníky PEF na dokumentovém serveru: