Poskytování stipendií studentům zapsaným do studia na Mendelově univerzitě v Brně upravuje:

  • Žádost o přiznání sociálního stipendia se předkládá prostřednictvím Kontaktního centra v UIS (pod označením 211_Z), a to nejpozději do 31.10.2023
  • Povinnou přílohou žádosti je originál nebo ověřená kopie dokumentu Sdělení pro účely přiznání stipendia, které vydá studentovi na jeho žádost příslušný orgán státní sociální podpory
  • Potvrzení pro účely přiznání stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí čtvrtletí, za které byl příjem rodiny zjišťován. Potvrzení vydané během prázdnin nebude akceptováno, přílohou musí být potvrzení za třetí kalendářní čtvrtletí!
  • Přílohu je možné doručit na studijní oddělení nebo elektronický originál (zkonvertovaný dokument) vložit přímo do KC.
  • Výplatní termíny určuje Stipendijní řád a Opatření kvestora
  • Žádost o ubytovací stipendium podává student prostřednictvím UIS
  • Podmínky přiznání jsou uvedeny ve Stipendijním řádu
  • viz dokumenty výše