Předmět a sylabus

Garant předmětu nebo vyučující s administrativou mohou editovat sylabus předmětu: Záznamník učitele → (zvolit příslušné období a předmět) → Sylabus

Sylabus lze editovat ve skladu předmětů. Pokud je garant předmětu se sylabem spokojený, notifikuje SIFa (tlačítko Informovat o změně sylabu). Jelikož se sylaby musí kopírovat ručně, nemusí nutně dojít k jeho okamžitému překlopení do aktivního období. Většinou je však předmět překopírován do dne nebo dvou.

Návrhy na změnu garanta předmětu může předkládat pouze vedoucí ústavu (ev. může předložit i garant programu v zápisu z jednání programové komise). Žádost o změnu garanta předmětu podává vedoucí ústavu v Kontaktním centru v UIS na formuláři č. 912_Z. Vedoucí ústavu také zodpovídá za to, že navrhovaný garant má v UIS uvedeny identifikátory ORCID, ResearcherID a Scopus Author ID. Vedoucí ústavu si musí být též vědom, že navrhovaný garant bez odpovídající publikační činnosti nebude schválen.

V prvé řadě je zapotřebí skutečně zvážit, zda je přesun nutný. Tato změna by měla zůstat změnou zcela mimořádnou ze závažných důvodů a striktně souvisí s obsahem a návazností předmětů – tedy nikoliv se selháním personální politiky ústavu. Tato změna typicky vyvolává množství dalších změn a dotkne se typicky vícero studijních programů a odborných ústavů.

Pokud však ústav na přesunu trvá, je dobré začít s neformální informací proděkanu pro vzdělávací činnost, který prověří, zda je daná změna vůbec možná a do čeho všeho zasáhne.

V případě, že změna je možná, předjedná vedoucí odborného ústavu danou změnu se všemi dotčenými garanty studijních programů. Nemají-li tito žádné výhrady, podá vedoucí ústavu návrh na změnu náležitostí předmětu v Kontaktním centru v UIS (formulář č. 913_Z).

Pokud Vám formulář není dostupný, nemáte oprávnění tuto změnu požadovat (nejste vedoucím ústavu).

Tuto změnu lze technicky provést nejpozději jeden měsíc před začátkem registrací předmětů na další semestr.

Elementární návod na vyplnění sylabu předmětu nalezne vyučující fakulty na DS ve složce: Dokumenty pro zaměstnance → Manuály. Této věci se konkrétně týká manuál k sylabu předmětu. Manuál však pomáhá pouze v základních formálních záležitostech. Vždy je vhodné zejména podmínky ukončení předmětu prodiskutovat s někým dalším na svém odborném ústavu, aby se garant předmětu vyhnul případným nezamýšleným důsledkům a nepříjemným situacím.

Ne všechny parametry si garant předmětu může editovat sám (např. kredity, způsob ukončení, dotace, bloky, konzultační forma atp.). Tyto needitovatelné parametry lze upravovat pouze ze strany SIFa po schválení děkanem fakulty (parametry předmětu) nebo proděkanem pro vzdělávací činnost (organizační záležitosti bez vlivu na parametry předmětu). Žádost podává vedoucí odborného ústavu, a to žádostí o změnu náležitostí předmětu (formulář č. 913_Z).

Změnu parametrů předmětu může iniciovat také garant programu, a to pomocí zápisu z jednání programové komise.

Průběh výuky a harmonogram

Pracovní harmonogram fakulty najde vyučující vždy Harmonogramu fakulty na příslušný akademický rok. Pracovní milníky jsou vloženy i v UIS a všem zaměstnancům fakulty přijde 7 kalendářních dní před daným milníkem upozornění na e-mail.

Pozor: Některé milníky se stanovují orgány mimo fakultu až po vydání fakultního harmonogramu a mohou být tedy pouze orientační (typicky milníky související s rozvrhy).

Zkoušení, známky a uzavření předmětu

Nejpozději dva týdny před začátkem zkouškového období, musí garant předmětu vypsat minimálně 3 termíny během zkouškového období s minimální kapacitou 150 % v předmětu zapsaných studentů. Více v čl. 18 odst. 2 a 3 SZŘ.

Fakulta nemá žádnou šablonu, ani předpis na obsah vyjádření. Vyjádření by mělo být přiměřeného rozsahu odvíjejícího se od počtu na předmětu zapsaných studentů a počtu a délky slovních odpovědí v evaluacích. Není nutné kopírovat všechny textové odpovědi studentů. Pokud však tak garant předmětu učiní, je zapotřebí textové odpovědi anonymizovat jak v oblasti studentů, tak vyučujících. Vyjádření by také mělo proporčně odrážet témata zmíněná studenty v textových odpovědích a na nejčastěji zmiňované věci nebo problémy reagovat odborně s případnou sebereflexí.

Po konci zkouškového období jsou zkušební zprávy předmětů v UIS automaticky uzavřeny. Pokud je zapotřebí zapsat nebo opravit studentovi známku, musí vyučující nebo garant předmětu požádat proděkana pro vzdělávací činnost o zpětné vložení nebo úpravu známky.

Pozor: není vhodné studenty s tímto posílat za proděkanem přímo (přeci jen nelze přepisovat známky na základě oznámení studenta) ani na studijní oddělení (referentky nemají dostatečná práva pro zpětnou manipulaci se známkami).

Před uplynutím posledního dne zkouškového období zkontrolovat zkušební zprávu a doplnit odpovídající hodnocení studentům, kteří žádné ukončení předmětu nemají. Vložit vyjádření k evaluacím. Podle povahy práce na daném odborném ústavu buď provést změny a inovace ve výuce a předmětu hned, nebo si je poznačit pro pozdější využití při inovaci výuky předmětu na další období. Také nezapomenout zkontrolovat udělení zápočtů nebo nezápočtů studentům, kterým vyučující vede závěrečnou práci.

Závěrečné práce a státní zkoušky

Vyučující si témata spravuje přes závěrečné práce: “Návrhy témat”. Návod na přesný postup nalezne vyučující v manuálu vypisování témat závěrečných prací v UIS.

Vyučující vidí proces schvalování u podrobností závěrečné práce pod ikonkou “Schválení zadání”. Návod na přesný postup nalezne vyučující v manuálu schvalování zadání závěrečné práce v UIS.

Nejjednodušší způsob jak odschválit již schválené zadání závěrečné práce je přes změnu vedoucího na stejnou osobu: Závěrečné práce → Podrobnosti příslušné práce → Změna vedoucího (zadat sebe sama).

Pokud se úkon nezdařil (může se stát mimo období zadávání závěrečných prací), lze o úkon požádat SIFa nebo příslušného proděkana, kteří mohou daný krok učinit přes evidenci studia studenta (funguje vždy).

Pokud si vedoucí nebo oponent závěrečné práce neví rady s uchopením jednotlivých částí v posudku v UIS, může využít manuál posudku závěrečné práce v UIS. V manuálu je i uvedena orientační úroveň požadavků na jednotlivé známky.

Pokud ještě neexistuje osoba v UIS, lze jako oponenta externistu přidat i v UIS ještě neevidovanou osobu. Návod na přesný postup najde vedoucí závěrečné práce v manuálu externí oponent závěrečné práce v UIS.

Každý vyučující může před státní zkouškou navrhnout státní zkušební komisi studentovu závěrečnou práci k doporučení děkanu fakulty, aby závěrečné práci pochvalné uznání udělil. Typicky tak však činí vedoucí práce po domluvě s vedoucím ústavu. Zaměstnanec předkládá návrh v Kontaktním centru v UIS na formuláři č. 206_O.

Zkoušející se termín dozví typicky při obsazování státních zkušebních komisí zkoušejícími, a to od svého vedoucího nebo jeho zástupce (ev. i pověřence). Výsledné rozložení státních zkušebních komisí se dozví v části Moje výuka → Státní zkoušky.