Proč být doktorandem na PEF

Pokud si na tyto otázky odpovídáš ANO, pak je pro tebe doktorské studium na naší fakultě to pravé! 

 • Chceš být kreativní?
 • Chceš posouvat hranice poznání?
 • Chceš být společensky užitečný?
 • Chceš se zapojit se do projektů?
 • Chceš mít výhody studenta?
 • Chceš pobírat stipendia?
 • Chceš mít další možnosti financování?
 • Chceš mít přístup k datům, modernímu vybavení a technologiím?
 • Chceš mít tvůrčí, pestrou a zajímavou práci?
 • Chceš se stát součástí celosvětové akademické komunity a cestovat?

Doktorské studijní programy tvoří v hierarchii vysokoškolských vzdělávacích programů nejvyšší stupeň, k němuž lze postupně dospět absolvováním bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu. Na rozdíl od bakalářských a magisterských vysokoškolských studií není doktorské studium založeno pouze na samotném studiu odborných oblastí, ale především také na realizaci tvůrčí činnosti a aktivním zapojení do mezinárodní výzkumné komunity prostřednictvím spoluautorství, účastí na projektech či prezentací na uznávaných mezinárodních vědeckých konferencích.

Cílem studia v doktorských studijních programech je především vědecká příprava studenta podpořená jeho odbornou přípravou v relativně úzce specializované oblasti. Obsah studia vychází z doporučeného studijního plánu daného doktorského studijního programu a především individuálního studijního plánu (dále jen „ISP“) každého studenta. ISP vymezuje minimální studijní povinnosti studenta, a to zejména v oblasti tvůrčích aktivit a zapojení do mezinárodní výzkumné komunity, na základě individuálních předpokladů daného studenta.

Doktorské studium probíhá pod vedením školitele, kterého studentovi jmenuje děkan na návrh oborové rady, přičemž se předpokládá, že výběr školitele studentem probíhá zpravidla před započetím přijímacího řízení. Zájemcům o doktorské studium jsou k dispozici odborné profily potenciálních školitelů, jejich vědeckých zájmů, publikační i projektové činnosti, a to prostřednictvím webových stránek fakulty (Kontakty – Lidé na MENDELU). Role školitele je pro studenta doktorského studijního programu klíčová. Záležitosti týkající se doktorského studia rozhoduje děkan na základě posouzení školitele, oborové rady, garanta studijního programu a informací příslušného proděkana vycházejících ze studijní evidence. 

Školitel

Studium v doktorských studijních programech probíhá pod vedením školitele. Školitel společně se studentem sestavuje jeho ISP, sleduje a hodnotí jeho plnění. Školitel poskytuje studentovi konzultace při zpracování disertační práce, dbá o zapojení studenta do tvůrčí, pedagogické i projektové činnosti a vyjadřuje se k žádostem studenta týkajícím se jeho studia. Školitel vypracovává zprávu o průběhu doktorského studia, které je společně s informacemi studijní evidence podkladem k jednání oborové rady. 

 • prezenční: student dochází pravidelně na své školící pracoviště dle pokynů školitele a vedoucího školícího pracoviště a aktivně se zapojuje do procesů probíhajících na tomto pracovišti, zejména tvůrčí a projektové činnosti. Kromě plnění povinností vyplývajících z jeho studijního plánu (účast na organizované výuce a jiných organizovaných akcích) je obvykle pověřován také aktivitami souvisejícími s pedagogickou činností. Studentovi prezenční formy je v průběhu studia přiznáváno měsíční stipendium.
 • kombinovanou: student není povinen pravidelně docházet na školící pracoviště, účastní se však organizované výuky, konzultačních a jiných akcí souvisejících s plněním studijního plánu v souladu s pokyny školitele a ISP. Míra zapojení studentů prezenční a kombinované formy do tvůrčí činnosti a mezinárodních aktivit je shodná.

Obsah studia doktorských studijních programů vychází z:

 • povinných předmětů,
 • povinně volitelných předmětů,
 • volitelných předmětů.

Jednotlivé předměty jsou zaměřeny na odborné znalosti, tvůrčí činnost, mezinárodní aktivity, projektovou činnost, pedagogické aktivity, a disertační práci v jednotlivých fázích jejího zpracování. Studium je organizováno po ročnících a je zde obvykle zaveden kreditní systém. 

Student je povinen za celé studium získat minimálně 180 kreditů u tříletých studijních programů a 240 kreditů u čtyřletých studijních programů a zároveň úspěšně absolvovat všechny povinné předměty. Pro postup do dalšího ročníku je třeba získat minimálně 20 kreditů, pokud již celkově nebylo dosaženo minimálně 150 kreditů. Student si zapisuje předměty tak, aby dosáhl naplnění všech požadavků daných studijním programem a jeho ISP. Pro úspěšné plnění studijního plánu je potřeba splnit povinnosti dané Studijním a zkušebním řádem Mendelovy univerzity v Brně. Studium se řádně ukončuje po splnění všech studijních požadavků, včetně úspěšného vykonání státní doktorské zkoušky (dále jen „SDZ“) a obhajoby disertační práce. 

Standardní doba studia v doktorských studijních programech na PEF MENDELU jsou tři nebo čtyři roky v závislosti na zvoleném studijním programu.

 1. V prvních letech doktorského studia student absolvuje komisionální zkoušky, prezentuje a obhajuje jednotlivé fáze rozpracování disertační práce, veřejně publikuje výsledky své vědecké práce a získává nezbytné zkušenosti realizací mezinárodních aktivit a spolupráce.
 2. V posledním roce se student věnuje především dokončení disertační práce s využitím výsledků vlastního výzkumu, složení státní doktorské zkoušky a obhajobě disertační práce.
 3. Po úspěšné obhajobě získává absolvent akademický titul „doktor“, ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem. 

Finanční podpora

Student v průběhu doktorského studia pobírá stipendia. Výčet, popis a podmínky jednotlivých druhů stipendií lze nalézt ve Vyhlášce děkana 1/2023  

Provozně ekonomická fakulta výrazně zvýšila limity stipendií studentů doktorských studijních programů, a to konkrétně až na částku 20 tis. Kč měsíčně. Tímto krokem chce fakulta odměňovat začínající talentované vědce za jejich aktivitu v oblasti publikačních výsledků, mezinárodních aktivit, dalšího zvyšování vlastních znalostí a kompetencí a zapojení do činností akademické obce fakulty. Současně chce fakulta tímto krokem motivovat všechny prezenční studenty doktorských studijních programů k realizaci aktivit, které převyšují základní studijní, publikační a ostatní požadavky kladené na tyto studenty. 

Mezi další druhy stipendií, které student doktorského studia může pobírat, patří stipendium za tvůrčí výsledky, stipendium za tvůrčí činnost a mimořádné stipendium. Například v rámci stipendia za tvůrčí výsledky může student za publikaci článku v časopisu s nenulovým impakt faktorem získat stipendium až 30 tis. Kč. 

Student doktorského studia má možnost zapojit se do interních, národních a mezinárodních projektů a pobírat z nich vyplývající stipendia nebo mzdu. Student také může získat úvazek na svém pracovišti. 

Poplatky

Studium v doktorském studijním programu akreditovaném v českém jazyce student na Provozně ekonomické fakultě je bezplatné.

Seznam vypsaných témat disertačních prací všech doktorských studijních programů je možné filtrovat:

Přijímací řízení

Přijímání ke studiu se řídí Podmínkami pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Provozně ekonomické fakultě. Přihláška ke studiu musí být podána do 31. května. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 19. června do 30. června. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Přijímací zkouška se zakládá na odborné rozpravě v anglickém jazyce předem zpracovaného záměru disertační práce. Odborná rozprava ověřuje předpoklady studenta k samostatné vědecké, tvůrčí a badatelské činnosti a případné publikační výsledky a jazykové předpoklady. Přijímací komise bere v úvahu doporučení potenciálního školitele. Maximální počet přijatých studentů je dán kapacitou potenciálních školitelů i odborného pracoviště. 

Elektronická přihláška je dostupná prostřednictvím UIS. V rámci dané přihlášky jsou dostupná témata disertačních prací, z nichž si student vybírá. Po výběru dostupného tématu se očekává přímý kontakt s potenciálním školitelem, ještě před vlastním odevzdáním přihlášky ke studiu. Společně s přihláškou je také nutné dodat na Studijní oddělení pro doktorská studia PEF následující dokumenty: 

 • Záměr disertační práce vypracovaný v anglickém jazyce ve struktuře dané formulářem.
 • Úředně ověřenou kopii diplomu (pokud jste absolvent PEF MENDELU postačí Vám prostá kopie). Nemůžete-li diplom zaslat v termínu (do 31. 5. 2024), musíte písemně požádat o prodloužení termínu
 • Životopis.

Bez uvedených dokumentů bude e-přihláška považována za neplatnou!

Kontakt

Adresa pro zaslání dokumentů:

Studijní oddělení pro doktorská studia
Děkanát PEF MENDELU
Zemědělská 1
613 00 Brno

Kancelář: Q1.83
Studijní referentka

V přípravě je akreditace čtyřletých doktorských studijních programů

 • Inteligentní systémy

Garanti studijních programů

Kancelář: Q2.40
Garant programu Automatizace řízení a informatika (AŘI)

Kancelář: Q4.76
Garantka programu Aplikovaná statistika a operační výzkum (ASOV)
Kancelář: Q4.64
Garant programu Economics and Management (EAMA) a Economics and Management (EAM)