Níže nalezneš nejčastěji kladené dotazy studentů ohledně studia. Pokud se Ti nepovedlo najít informace, které potřebuješ, směřuj dotazy na studijní poradce (viz níže) nebo svou studijní referentku.

Abys předešel studijním nepříjemnostem, které se Ti mohou stát, doporučujeme Ti pravidelně sledovat Tvou univerzitní poštu, prostudovat si zejména Studijní a zkušební řád MENDELU, sylaby předmětů, dokumenty každého předmětu vložené na Dokumentový server a věnovat pozornost harmonogramu akademického roku PEF MENDELU.

Povinnosti studia

Minimální počet odstudovaných kreditů v 1. semestru je 15. Pokud jich máš méně, můžeš si podat žádost o mimořádný zápis do druhého semestru studia, aby ses vyvaroval ukončení studia (návod jak žádost vyplnit najdeš zde).

Do těchto 15 kreditů se nezapočítávají kredity získané za uznané předměty na základě jiné absolvované části studia nebo certifikátu. Výjimkou jsou předměty uznané ze zahraničního pobytu zprostředkovaného fakultou.

Minimální počet odstudovaných kreditů v součtu za dva po sobě jdoucí semestry je 40. Jestliže jich máš méně, můžeš si podat žádost o mimořádný zápis do dalšího semestru studia, aby ses vyvaroval ukončení studia (návod jak žádost vyplnit najdeš zde).

Do kreditů potřebných pro postup do dalších semestrů se nezapočítávají kredity získané za uznané předměty na základě jiné absolvované části studia nebo certifikátu. Výjimkou jsou předměty uznané ze zahraničního pobytu zprostředkovaného fakultou.

Jakmile získáš alespoň 151 kreditů na bakalářském stupni studia a 91 kreditů na navazujícím magisterském stupni studia, tak už nemusíš splňovat tuto povinnost.

Každý předmět si můžeš zapsat až dvakrát. Pokud se Ti nepovede předmět úspěšně ukončit ani na druhý zápis, tak je možné si požádat o zrušení předmětu ze zápisu (návod jak žádost vyplnit najdeš zde). V případě schválení žádosti se Ti jeden zápis předmětu zruší.

Nic se nemění na tom, že každý zapsaný předmět musíš úspěšně dokončit.

Můžeš si podat žádost o mimořádný zápis do druhého semestru studia, nebo žádost o mimořádný zápis do dalšího semestru studia, aby ses vyvaroval ukončení studia (návod jak žádosti vyplnit najdeš zde). Podání žádosti však neznamená, že Ti bude automaticky schválena, proto studium nepodceňuj.

Jsi povinen mít zapsán minimálně jeden předmět v každém semestru studia. Mysli ale také na to, že musíš splnit minimální počet kreditů pro zápis do dalšího semestru, pokud se Tě tato podmínka stále týká.

Na bakalářském stupni potřebuješ 180 kreditů a na navazujícím magisterském 120. Dále musíš mít splněny všechny podmínky Tvého studijního plánu, abys byl připuštěn ke státní závěrečné zkoušce.

Registrace a zápisy do dalšího semestru

V harmonogramu akademického roku. Najdeš ho v UIS → Portál studenta.

TIP: Vždy se Ti ukazuje harmonogram na aktuální semestr. Pro změnu semestru sjeď dolů a změn si ho ve výběru období.

Registrace předmětů

V období registrace projevuješ zájem o studium předmětů. Registrace také slouží jako “rezervace” místa u kapacitně omezených předmětů, proto nikdy na registraci nezapomínej!

Zejména u volitelných předmětů se může stát, že nebudou otevřeny vůbec, pokud o ně projeví v registracích zájem malý počet studentů. Může se stát, že když se nezaregistruješ, nebude pro tebe na předmětu v rozvrhu místo, jak u kapacitně omezených tak neomezených předmětů. Je nutné registrovat i povinný předmět, bez registrace nemusí být v zápise místo a nemusí se kapacita zvedat. 

Zápis

Období zápisu slouží k zápisu do dalšího semestru studia. Současně si volíš, nebo-li zapisuješ předměty na další semestr, a tím si i tvoříš osobní rozvrh. Zapsat si můžeš kterýkoli předmět, u kterého splňuješ podmínky pro zápis (kapacita, prerekvizity atd.). Teprve okamžikem zápisu získáváš právo a povinnost předmět studovat.

V tomto období lze předměty nadále dozapisovat nebo rušit ze zápisu. Po provedení e-zápisu pak musíš každou změnu potvrdit.

Změny v zápisu

V období změn zápisů lze předměty i nadále dozapisovat nebo rušit. Rozdíl oproti období zápisu je, že jsi již zapsán do dalšího semestru studia a provádíš pouze změny v zapsaných předmětech nebo ve svém rozvrhu.

Ano, můžeš. Ale pokud jeho prerekvizity, případně další podmínky pro zápis předmětu, nebudeš splňovat v období zápisu, tak si předmět nebudeš moct zapsat. Budeš muset požádat garanta předmětu o udělení výjimky v zápisové aplikaci v UIS.

Jedná se o předem stanovený počet kreditů na celé studium, za které si můžeš registrovat předměty. Výchozí počet je 216 (na navazujícím magisterském 144).

Poukázky slouží k omezení počtu předmětů, které si student může během svého studia zaregistrovat. Toto omezení má zpřesnit plánování výuky a rozvrhů pro další období.

Stav poukázek se Ti sníží pouze při registraci předmětů nebo při uznávání předmětu na základě jiné absolvované části studia nebo certifikátu.

Při zápisu nebo při registraci opakovaného předmětu se stav poukázek nemění.

Ano, ale pouze v případě trvalého zrušení předmětu, např. při malém počtu studentů v PV předmětu a na základě oznámení proděkana pro vzdělávací činnost.

Nezoufej, můžeš si podat žádost o navýšení registračních poukázek (návod jak žádost vyplnit najdeš zde).

Ano, na každé studium máš novou várku poukázek. Jakmile se zapíšeš do navazujícího programu, tak obdržíš novou várku registračních poukázek.

Ano, ale jen v případě kdy je daný předmět v konzultační formě vypsán a splňuješ podmínky pro zápis v konzultační formě.

Pokud předmět opakuješ a získal jsi tzv. “malý zápočet” a v případě vypsání předmětu v konzultační formě si ho zapiš a kdykoliv v průběhu semestru se můžeš přihlásit na vypsanou zkoušku. Konzultační forma zápisu předmětu nemá vypsané přednášky ani cvičení. Výuka probíhá jen formou konzultací po dohodě s garantem.

Pořadí v registracích u povinných předmětů je stanoveno abecedně. U předmětů, které se Ti neregistrují automaticky, tak jako povinné, se pořadí určuje podle toho, kolikátý sis předmět zapsal, proto registrace neodkládej.

Čas zápisu je určen následující funkcí:

-30*p + k + 20*e + n

p – studijní průměr za celé studium
k – počet dosud získaných kreditů
e – zvýhodnění pro studenty, kteří vyplňují alespoň ze 75 % evaluace předmětů, mají hodnotu e=1, zbytek má e=0
n – zvýhodnění navazujícího stupně studia

Neprovedení registrací se propíše do času zápisu. Student, který neotevře registrace je posunut v zápise až o 24 hodin.

Při registracích to nevadí, předmět si i přesto budeš moct registrovat.

Pokud se při zápisech nevejdeš do kapacity u povinného předmětu, a měl si ho registrován, pravděpodobně se jedná o chybu v systému. Doporučujeme tedy podat žádost, která se Ti ukáže u daného předmětu v UIS → Portál studenta → Registrace, zápisy a změny po zápisech v Zápisovém archu předmětů. Žádost směřuje přímo garantovi předmětu, který nesrovnalost vyřeší. Pokud jsi však předmět registrován neměl – například jej opakuješ – pak nemáš automaticky nárok na kapacitu v předmětu, proto registrace nepodceňuj.

Důvodů k této situaci může být více. Jsou vždy vypsány červeným písmem v UIS → Portál studenta → Registrace, zápisy a změny v zápisech.

 1. Buď nemáš splněné podmínky pro zápis do dalšího semestru studia.
 2. Nebo nemáš splněny podmínky pro zápis předmětu (prerekvizita, kapacita).
  • Kapacita – Buď máš možnost podat žádost garantovi předmětu o navýšení kapacity předmětu – žádost najdeš v UIS → Portál studenta → Registrace, zápisy a změny po zápisech v Zápisovém archu předmětů. Nebo můžeš sledovat, jestli se kapacita uvolní odebráním si daného předmětu Tvými spolužáky. Nejdéle vyčkávej do konce zápisového období.
  • Prerekvizita – Máš možnost podat žádost garantovi předmětu o navýšení kapacity předmětu nebo možnosti studovat předmět bez splněné prerekvizity – žádost najdeš v UIS → Portál studenta → Registrace, zápisy a změny po zápisech v Zápisovém archu předmětů.

Pokud se zapomeneš zapsat do dalšího semestru, tak se neprodleně obrať na svou studijní referentku a požádej ji o ruční zápis do dalšího semestra studia. Často tě na to ale upozorní sama před uplynutím termínu pro zápis do dalšího semestru. Pokud se nezapíšeš do dalšího semestru, tak ti hrozí ukončení studia. 

Volitelné předměty (sporty, kroužky, jazyky apod.)

Sportovní aktivity se zapisují stejně jako každý jiný předmět. Musíš si vybraný sport registrovat, a to buď v průběhu období registrace (doporučeno z důvodu kapacity) a nebo pak až v období zápisů. Sportovní aktivity jsou hodnoceny 0 kredity. Za každé své studium můžeš za sportovní aktivitu získat jedenkrát 1 kredit, pokud si spolu se sportovní aktivitou zapíšeš i předmět s názvem “Sport – kredit”. Tento předmět je zpřístupněn až v období zápisů.

V UIS → Portál veřejných informací → Katalog předmětů → Předměty dle pracoviště a tam zvol Centrum sportovních aktivit.

Kroužky jsou volitelné předměty plné diskuzí, nových informací, zájmových oblastí, ale jsou hlavně o podpoře a rozvoji vlastního myšlení a zájmů.

V UIS → Portál veřejných informací → Katalog předmětů zadej “kroužek”.

Praxe

Kompletní informace a postupy jsou zveřejněny na webové stránce PEF – praxe

Ano. V případě problému při dřívějším zápisu Odborné praxe se obraťte na svou studijní referentku.

Co nejdříve po jeho začátku, protože administrativní kroky mohou zabrat určitý čas. Stejně tak mohou nastat nepředvídatelné potíže, na straně studenta, firmy, během procesu registrace praxe apod. Je možné začít zařizovat praxi již během semestru předcházejícího semestru, ve kterém chceš praxi realizovat.  

Smlouvu musí za firmu podepsat příslušná odpovědná osoba. Obvykle odpovídá osobě, uvedené v registraci firmy na portálu praxí. Za PEF smlouvu podepisuje pan děkan, smlouvu však studenti musí doručit na podpis na děkanát PEF, manažerovi praxí.  

 Ano, PEF akceptuje pro podpis pana děkana pouze originál smlouvy. Nelze použít ani sken, elektronický podpis ani prostou kopii smlouvy – v takových případech nebude smlouva akceptována.

Třístranná smlouva je panem děkanem podepsána do 5 pracovních dní, tedy platnost je třeba nastavit tak, aby počátek praxe byl alespoň v týdenním předstihu při doručení smlouvy manažerovi praxí. Zpětně nelze smlouvu ze strany fakulty podepsat. 

Při bezúplatné formě praxe (stáže) student volí postup prostřednictvím Portálu pracovních příležitostí, při úplatné formě podáním žádosti v kontaktním centru. Kombinace je možná pouze ve výjimečných případech. 

Ano, pokud smlouva, dohoda apod. rozsahem odpovídá povinnému počtu odpracovaných hodin.  

Pro studenty jdoucí ke SZZ končí zkouškové období o cca 3 týdny dříve dle   harmonogramu akademického roku. Odevzdání deníku praxe je zapotřebí nejpozději 5 pracovních dní a podání žádosti do kontaktního centra 14 dní před ukončením zkouškového období. 

V případě stáže je zapotřebí, aby firma praxi v Portále pracovních příležitostí označila za neúspěšně ukončenou. Poté je možné si zajistit a přihlásit se na jinou stáž. V případě ukončení dohody nebo pracovní smlouvy před odpracováním povinného počtu hodin si student může zajistit jinou práci, odpracované hodiny budou sečteny. 

 • Třístranná smlouva – datum a podpis studenta, firmy (s razítkem) nebo živnostníka a pana děkana 
 • Deník praxe – podpis studenta a vedoucího praxe (s razítkem firmy) 
 • Pracovní smlouva/dohoda – aktuálnost dodávané kopie smlouvy/dohody je ověřená razítkem a podpisem firmy, případně úředně ověřená kopie na Czech Pointu, České poště apod. 

Ano, po odpracování povinného počtu hodin může firma praxi ukončit, i když datum bylo nastaveno na pozdější. 

Obnova hesla je možná při uplatnění postupu na webových stránkách: 

https://pef.mendelu.cz/student/potrebuji-poradit/ následně zvolte -IT záležitosti-Změna hesla pro správce praxí 

NE. Portál praxí neumožňuje zapsat cokoliv do minulosti, tedy nelze do něho zapsat praxi z uplynulých dní, týdnů či měsíců. Praxi v portálu praxí lze mít zapsanou pouze od aktuálního dne do budoucnosti. Zároveň nelze uznat praxi u zaměstnavatele na smlouvu (dohodu), která již pozbývá platnosti, není aktuální, podobně živnost, která byla ukončena, přerušena apod.  

Pokud student realizuje praxi přes Portál pracovních příležitostí, zajistí vyplnění elektronických dotazníků. Jeden dotazník vyplňuje firma, druhý dotazník vyplňuje student. Oba dva dotazníky se zpřístupní postupně, nejprve firmě, pak studentovi, v portálu praxí – vždy přijde upozorňující email. Následně doručí do 7 dní od ukončení praxe pracovní deník manažerovi praxí.  

Druhou možností je podání žádosti 038_Z o uznání praxe v kontaktním centru. V žádosti student vyplní povinné údaje a dodá potvrzení od zaměstnavatele o činnostech a odpracovaných hodinách a smlouvu/dohodu, na základě které pracuje. Do7 dní od vložení žádosti do kontaktního centra doručuje potvrzenou kopii smlouvy/dohody, potvrzení zaměstnavatele a vytištěnou žádost z kontaktního centra manažerovi praxí. 

Podmínkou pro získání kreditů do předmětu je vyplnění obou dotazníků v daném termínu (pro každý dotazník existuje lhůta sedmi dnů), a pokud není tato podmínka splněna, nelze kredity do předmětu získat, nezávisle na tom, který z dvou dotazníků nebyl vyplněn. Je nutno praxi opakovat, což s sebou nese obvykle i znovu-zapsání předmětu do dalšího semestru.  

Ano, Třístranná smlouva musí mít nastavený konec platnosti v zimním semestru a dohoda/pracovní smlouva musí být platná v době podání žádosti v kontaktním centru. 

Ano, skrze žádost v kontaktním centru. Pro uznání je nutné dodat živnostenský list/výpis z obchodního rejstříku, potvrzení o podání daňového přiznání, vlastní potvrzení o činnostech a odpracovaných hodinách, případně smlouvu (smlouvu o dílo, o výkonu jednatele, o spolupráci apod.). 

Státní zkoušky

Manuál k SZZ najdeš na Dokumentovém serveru → PEF → Dokumenty pro studenty → Manuály.

Termín spolu s komisí Ti bude přiřazen nejpozději týden před začátkem období SZZ. Najdeš ho vytištěn na nástěnce na Děkanátu PEF a nebo v UIS → Portál studenta.

Na Tvém termínu nejsi sám, jste skupina studentů, kteří máte zpravidla stejné předměty SZ a také stejnou zkušební komisi. Komise SZ zkouší podle seznamu studentů na státní zkoušce. Většinou se zkoušení zahajuje hromadně ve zkušební místnosti seznámením se s průběhem celých státnic.

 • V případě omezení průběhu státní zkoušky z důvodu epidemiologické situace se hromadné zahájení nekoná, a proto pokud jsi na seznamu poslední, tak určitě nemusíš být přítomen hned od začátku zkoušení, ale nikdy nevíš, kdy to půjde rychleji nebo pomaleji.

Až přijdeš na řadu, tak začneš obhajobou BP/DP, která má tyto části – úvodní vystoupení studenta s prezentací, představení posudků, reakce studenta (obhajoba) a diskuse. Následně proběhne druhá část státní zkoušky – odborná rozprava. U každého předmětu Ti bude vybrán jeden z tématických celků, který je většinou nejblíže tématu Tvé BP/DP, a komise se Tě bude ptát na otázky s BP/DP spojenými. Není to ale pravidlem, proto žádný celek nevynechej.

Průměrná doba celého zkoušení je okolo 30 – 45 minut, ale nelekej se, že se někdy protáhne až na hodinu. Velmi záleží na délce Tvé obhajoby, počtu otázek od komise a jak srozumitelně a přesvědčivě odpovídaš u zkoušení.

Tvé výsledky se dozvíš po odzkoušení všech z Tvé skupiny na hromadném vyhlášení.

 • V případě omezení průběhu státní zkoušky z důvodu epidemiologické situace se komise státní zkoušky krátce poradí a výjimečně Ti výsledky řekne hned, aby ses nemusel v prostoru fakulty zbytečně dlouho zdržovat.

V UIS → Portál studenta → Přihláška k SZZ → Podrobnosti k předmětům státní zkoušky vyplývající z Tvého studijního plánu. Nebo také v UIS → Kontrola plánu a úplně dole je proklik na “Okruhy předmětů Státní bakalářské/magisterské zkoušky”.

Občerstvení pro hodnotící komisi zajišťuje fakulta, tudíž není třeba cokoliv v tomto ohledu řešit. Soustřeď se na přípravu na státní zkoušku.

Není to podmínkou, ale spíše milým gestem. Nejčastěji se dávají vína, čokolády, květiny nebo jiné drobnosti. Pokud něco takového přichystáš (nebo přichystáte jako skupina), tak předání je vhodné až při vyhlašování výsledků na konci.

Očekávaný je formální dress code.

Specializace

Před zápisem do studia (v přihlášce) nebo v průběhu studia si volíš ze specializací nabízených pro Tvůj studijní program. Seznam specializací, ze kterých si můžeš vybírat, je uveden pod Tvým studijním plánem v UIS → Portálu studenta → Kontrole plánu.

Studium specializace je ukončeno složením státní zkoušky z dané specializace.

V období určeném harmonogramem fakulty podáš žádost o přidělení specializace nebo zaměření v Kontaktním centru. Týká se však pouze studentů bakalářského studijního programu Ekonomika a management. Studenti studijních programů Otevřená informatika si zaměření nevolí – studují předměty přímo daného zaměření. Po jejich odstudování si zvolené zaměření splní – kontrolu provedeš v Kontrole plánu v Portálu studenta. Pokud žádost nepodáš bude Ti přidělena specializace, kterou zvolilo nejméně studentů.

Změna programu / specializace / zaměření

Změnit lze pouze studijní specializaci (nebo zaměření) v rámci jednoho studijního programu. Pokud chceš na jiný program, musíš projít novým přijímacím řízením. Pokud druhý studijní program bude obsahovat předměty, které jsi již odstudoval, můžeš si podat žádost o uznání předmětů (návod jak žádost vyplnit najdeš zde).

Změnu specializace lze provádět pouze v případech, že je ve specializaci, o kterou žádáš, ještě volná kapacita. Obdobně to platí pro zaměření na bakalářském studijním programu Ekonomika a management. Můžeš si podat žádost o změně specializace (návod jak žádost vyplnit najdeš zde).

Změna formy studia

Hlavní rozdíl je, že student prezenční forma studia navštěvuje povinné cvičení ve všední dny a má status studenta. Věnuje se studiu tedy “na plný úvazek”. Naopak student kombinované formy studia studuje v blocích jedenkrát za 14 dní, a to v pátek a v sobotu dle předem stanoveného rozvrhu. Kombinovaná forma tak umožňuje skloubit studium a práci.

Pokud Tvůj program / obor / specializace nabízí obě formy studia a jestli je uskutečňuje v období, do kterého jsi začal se studiem, můžeš podat žádost o změnu formy studia (návod jak žádost vyplnit najdeš zde). Je důležité tuto žádost podat nejpozději před začátkem semestru studia, od kterého chceš mít změněnou formu studia.

Předčasné ukončení studia

Vyplň prohlášení o zanechání studia (návod jak prohlášení vyplnit najdeš zde) a dodej osobně, poštou nebo datovou schránkou na studijní oddělení. Den ukončení studia je den, kdy dorazilo prohlášení na studijní oddělení. Studium není možné ukončit zpětně ke zvolenému datu. Po vyřízení Prohlášení obdržíš poštou písemné rozhodnutí o ukončení studia a spolu s ním potvrzení o době studia.

Do dne doručení prohlášení o zanechání studia na studijní oddělení.

Při předčasném ukončení studia nenávratně ztratíš status studenta a s tím i všechny výhody, které studentům do 26 let věku z tohoto statusu plynou.

Ano, můžeš. Důvody k předčasnému ukončení studia fakultou jsou např. nesplnění podmínek pro zápis do dalšího semestru, neprovedený zápis, vyčerpání termínů na závěrečnou zkoušku.

Po ukončení období zápisů Ti bude vložena do Úložiště dokumentů výzva k vyjádření se k podkladům rozhodnutí o vyloučení ze studia, na kterou budeš mít možnost 7 dní od vložení do UIS písemně reagovat.

Pokud se k výzvě nevyjádříš, nebo neuvedeš žádné okolnosti, které by mohly řízení o ukončení studia zastavit nebo změnit, vydá děkan písemné rozhodnutí o ukončení studia (dorazí Ti doporučeně poštou a také Ti bude vloženo do Úložiště dokumentů v UIS). Proti tomuto rozhodnutí se můžeš ve lhůtě 30ti dní písemně odvolat. Po nabytí právní moci rozhodnutí Ti bude studium ukončeno a tím ztratíš status studenta.

Ano, máš stále status studenta. Proto i v tomto období Ti může být vyměřen poplatek za překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok.

IT záležitosti

Obnovení hesla do UIS je možné přímo na přihlašovací stránce do UIS – https://is.mendelu.cz/auth

Je nutné mít nadefinovanou kontrolní otázku pro obnovení hesla, jak bylo požadovano ve videu o UIS na úvodním dnu do studia.

Pokud kontrolní otázku nemáte a heslo nelze obnovit, obratte se na systémové integrátory fakulty.

 1. Opravdu se hlásíte zde? Vyzkoušejte znovu https://is.mendelu.cz/prihlaska/auth/evidence_eprihlasek.pl?lang=cz
 2. Nelze to? Vygenerujte si nové heslo zde: https://is.mendelu.cz/prihlaska/pregenerovani_hesla.pl?lang=cz a potom se zase hlaste na odkazu z bodu 1
 3. Opravdu je přihlašovací jméno začínající: 10….. Ano?
 4. Zkopírujte si nebo napište heslo někam, kde vidíte, zda máte znaky správně. Pozor na mezeru na konci nebo začátku
 5. Problém jste nevyřešili? Kontaktujte systémového integrátora

Návod k přihlášení je k dispozici na webové stránce https://tech.mendelu.cz/31786-prihlaseni-do-o365

Další návody k Office365 jsou k dispozici na https://tech.mendelu.cz/24984-sluzba-office-365

Změnu hesla pro správce praxí provádí systémový integrátor na základě požadavku – e-mailu správce portálu praxí (e-mail musí být registrován u dané osoby). Není možné generovat nové heslo pro zástupce. Heslo je nutné obnovit do 24 hodin po obnovení.

Pokud správce portálu praxí v dané firmě už nepůsobí a je nutné přidat nového správce praxí, musí nový správce poslat e-mail systémovému integrátorovi s údaji pro jeho založení. Ty jsou jméno, přijmení, pozice správce ve firmě, datum narození, firemní e-mail nového správce.

Návod je k dispozicí na zde.

Návod i podpora je k dispozici na webu https://eduroam.mendelu.cz/

Ostatní studijní záležitosti

Můžeš podat žádost o uznání předmětů z Tvého předchozího či souběžného studia na základě relevance sylabů odstudovaných předmětů, nebo jazykových certifikátů apod. (návod jak žádost vyplnit najdeš zde). Předměty lze uznat, pokud od ukončení odstudovaného předmětu neuběhlo více než 5 let. Předměty se uznávají na základě souladu studijních výstupů, takže se neboj podat žádost, pokud se třeba názvy předmětů úplně neshodují. Žádost z předchozího studia musíš podat před zahájení tvého studia na PEF  (tj. nejpozději v době zápisu) a žádost ze souběžného studia musíš podat nejpozději do začátku následujícího semestru.

Kredity z uznaných předmětů se nepočítají do kreditů potřebných pro postup do dalšího semestru, počítají se pouze do celkového počtu kreditů.

Omluvit docházku do výuky lze pouze z důvodu nemoci na základě omluvenky od lékaře, případně z jiných důvodů např. reprezentace univerzity.

V případě nemoci si nechej vystavit omluvenku doktorem. Potom ji třeba podat přes aplikaci Kontaktního centra v UIS. Jedná se o formulář č. 080_Hlášenka zdravotního omezení. Do přílohy nahraješ naskenanované potvrzení od lékaře. Dle aktuálně platného SZŘ musíš odeslat omluvenku do 7 dní.

V případě dlouhodobější nemoci (či jiného důvodu, kvůli kterému se nebudeš moci zúčastnit výuky) Ti doporučujeme kontaktovat své vyučující předmětů a domluvit se na možnostech náhrady docházky do výuky, které jsi z důvodu nemoci zameškal/zameškáš. Případně kontaktuj svoji studijní referentku, která Ti nabídne možnosti, jak situaci zvládnout.

Přerušení studia je vždy na dobu určitou, standardně na jeden semestr. Je zapotřebí podat žádost o přerušení studia a splnit podmínku pro zápis do dalšího semestru (návod jak žádost vyplnit najdeš zde). Pokud si tuto podmínku nesplnil, je Tvoje žádost posuzována na základě doložených objektivních důvodů k přerušení studia.

Elektronické potrvzení o studiu lze získat v UIS → Portálu studenta → Potvrzení o studiu. Najdeš ho také kdykoliv v průběhu semestru v úložišti, pokud sis jej již v semestru vygeneroval. Tištěné potvrzení si musíš vytisknout a přinést na studijní oddělení potvrdit. Elektronické potvrzení o studiu má stejnou právní sílu jako to tištěné (= nikdo jej nemůže odmítnout), pokud jej ale vytiskneš – pak tuto právní sílu ztrácí, protože certifikát je uložen v pdf souboru.

V UIS → Portál studenta → Moje objednávky si lze zakoupit prodloužení ISIC (revalidace karty). Platba se provádí přes UIS – Portál studenta – Financování studia. A až Tě studijní referentka vyzve, tak si stačí zajít na studijní oddělení pro novou nálepku.

Stratos není věc, ale jméno našeho univerzitního systémového integrátora.

Předmět, který musí být splněn před zápisem jiného předmětu. Zjistíš ji v sylabu předmětu. (např. Matematika 1 je prerekvizitou předmětu Matematika 2).

Slouží jako zpětná vazba k předmětům, které jsi studoval. Otevírají se v průběhu zkouškového období a když vyplníš alespoň 75 % evaluací, tak získáš zvýhodnění při výpočtu času otevření Tvého zápisu do semestru o rok později. Rozhodně se oplatí je vyplnit.

Studijní poradce

Pokud potřebuješ s něčím poradit, popř. něco řešit, obrať se na studijní poradce.

Jsou to studenti, stejně jako Ty, kteří se orientují ve fakultních i univerzitních vnitřních předpisech a navíc mají i dobré kontakty, takže dokážou své sítě rozhodit po celé fakultě. Své nabyté znalosti a zkušenosti využívají právě k tomu, aby Ti pomohli, nabídli řešení v rámci případně tíživé studijní situace, a nebo odpověděli na jakékoliv dotazy ohledně studia.

Jejich obrovskou výhodou je, že cokoliv, co řeší, je anonymizováno. Výhodu to má hlavně v momentě, kdy je Tvůj problém větší a budeš si třeba chtít oficiálně stěžovat.


Jak studijní poradce zkontaktuješ?

Studijní poradci primárně využívají online komunikaci. Proto je můžeš oslovit buď přes emailovou adresu poradci@pef.mendelu.cz nebo přes facebookovou stránku, kterou využívají spolu se studentskými senátory PEF MENDELU.

Můžeš si s nimi domluvit schůzku nebo je odchytit na chodbě. Rádi se Ti budou věnovat za každé situace.

Další možností komunikace je schránka na dotazy, která je umístěná proti vrátnici PEFky. Primárně je určená na podněty ze strany studentů. Vybírá se jednou týdně. Vše se prošetřuje, řeší, případně dodá kompetentní osobě a zajistí se řešení.

Studijní poradce
Šimon Balga
Student programu Management obchodu a služeb.
Studijní poradce
Julie Pražáková
Studentka programu Ekonomická informatika.
Studijní poradce
Natália Várošová
Studentka programu Ekonomika a management.
Studijní poradce
Erik Praunsperger
Student programu Systémové inženýrství a informatika.

Kniha přání a stížností

Zpráva jde anonymně přímo na email pana děkana.