Na této stránce najdeš podrobný návod jak postupovat při vyplňování písemných nebo elektronických žádostí.

Můžeš si požádat o náhradní termín zápisu do studia, pokud se z nějakého důvodu nemůžeš dostavit na zápis v den, který ti byl přidělen.

Žádost se podává písemně. Vyplň tuto žádost, vytiskni, podepiš a dodej na studijní oddělení (osobně nebo poštou).

Pokud jsi již student PEF nebo MENDELU, můžeš podat žádost 000_Z v Kontaktním centru.

Najdeš ji: Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení → 000_Z: Obecná žádost.

Možnost mimořádného (čtvrtého) termínu zkoušky Studijní a zkušební řád Mendelovy univerzity v Brně bohužel nepřipouští. Pokud si tedy žádost podáš, nebude jí moci být vyhověno.

Možnost opakovat část studia Studijní a zkušební řád Mendelovy univerzity v Brně nepřipouští. Pokud si tedy žádost o opakování semestru nebo ročníku podáš, nebude jí moci být vyhověno.

Můžeš požádat o přerušení studia z těchto důvodů:

 • Máš splněné podmínky pro zápis do dalšího semestru (jsi na přelomu semestrů).
 • Reprezentuješ Českou republiku ve sportu a nebo věnuješ čas přípravě na reprezentační sportovní událost. Samozřejmě musíš doložit potvrzení vydané sportovní organizací, která zastupuje tvůj sport v ČR.
 • Těhotenství, porod nebo rodičovství. Máš právo požádat o přerušení studia na celou uznanou dobu rodičovství. Více informací zde.
 • Vážný zdravotní důvod. Je potřeba doložit potvrzení od lékaře.
 • Z dalších důvodů hodných zvláštního zřetele. Je třeba řádně odůvodnit žádost o přerušení.

Studium může být přerušeno i opakovaně. Je vždy přerušeno na dobu určitou. Akorát celková doba přerušení studia nesmí být delší než polovina standardní doby studia (až 1,5 roku na bakalářském stupni a 1 rok na navazujícím stupni). Přerušení studia se ti nezapočítává do maximální doby studia.

Po dobu přerušení studia nejsi studentem! Staneš se jím po opětovném zápisu do studia, což musíš udělat nejpozději do 7 kalendářních dnů po ukončení přerušení studia. Nebo můžeš požádat o prodloužení přerušení studia. Jestli tak neučiníš, tvé studium bude bohužel ukončeno.

Pro přerušení se žádost podává písemně. Vyplň žádost 005_Z v Kontaktním centru, podej, vytiskni, podepiš a dodej na studijní oddělení (osobně, datovou schránkou nebo poštou).

Najdeš ji: Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení → 005_Z: Žádost o přerušení studia.

Další žádosti týkající se přerušení studia:

Více informací zjistíš u své studijní referentky.

Žádost je třeba předložit při zápisu do prvního semestru studia, a to nejpozději do zahájení výukové části daného semestru.

Přišel jsi na PEFku z jiné univerzity?

Žádost o uznání předmětů se v tomto případě podává písemně.

Vyplň žádost 009_Z v Kontaktním centru, podej, vytiskni, podepiš a dodej na studijní oddělení do 7 kalendářních dní (osobně, datovou schránkou nebo poštou).

Nezapomeň k písemnému podání doložit úředně potvrzené sylaby předmětů z předchozího studia a úředně potvrzený výpis ze studia.

Dle Nařízení rektora 04/2024 „Úhrada věcných nákladů za poskytnuté služby“, je uznávání předmětů z jiné VŠ zpoplatněno. Cena za jeden posuzovaný předmět činí 250 Kč. Po podání žádosti bude studentovi v UIS (sekce Evidence financování) předepsána platba. Žádost bude posuzována, až po úhradě předepsaného poplatku. Pro urychlení procesu doporučujeme on-line platbu platební kartou.

Studoval jsi daný předmět na PEFce?

Pokud jsi úspěšně ukončil identický nebo uznatelný ekvivalentní předmět v jiném programu, jiném oboru, jiné specializaci nebo jiném stupni studia na PEFce, tak žádost 009_Z podáváš také v Kontaktním centru, ale není třeba ji vytisknout, podepsat a dodat na studijní oddělení. Elektronické podání v UIS nám postačí.

Najdeš ji: Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení → 009_Z: Žádost o uznání předmětu(ů).

Studoval jsi daný předmět na jiné fakultě MENDELU?

Pokud jsi úspěšně ukončil identický nebo uznatelný ekvivalentní předmět v rámci studia na jiné fakultě MENDELU, tak žádost 009_Z podáváš také v Kontaktním centru, ale není třeba ji vytisknout, podepsat a dodat na studijní oddělení. Elektronické podání v UIS nám postačí.

Najdeš ji: Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení → 009_Z: Žádost o uznání předmětu(ů).

Musíš ale na studijní oddělení do 7 kalendářních dní doložit úředně potvrzený výpis ze studia na jiné fakultě MENDELU.

Pokud ses ocitl v situaci, kdy nemůžeš pokračovat ve svém studiu, tak vyplň prohlášení 010_O v Kontaktním centru, podej, vytiskni, podepiš a dodej na studijní oddělení do 7 kalendářních dní (osobně, datovou schránkou nebo poštou).

Najdeš ho: Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení → 010_O: Prohlášení o zanechání studia.

Dnem ukončení studia pak bude den, kdy bylo univerzitě doručeno tvé písemné prohlášení o zanechání studia.

Pokud chceš změnit formu studia, musíš si nejdřív zjistit, jestli je v období, ve kterém jsi nastoupil do studia, uskutečňováno studium v této formě. Pokud ano, je možné o změnu formy studia požádat.

Žádost se podává elektronicky. Vyplň žádost 034_Z v Kontaktním centru a podej v UIS.

Najdeš ji: Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení → 034_Z: Žádost o změnu formy studia.

Můžeš ji podat na základě některého z těchto důvodů:

 • U maturitní zkoušky jsi dosáhl u alespoň jednoho z předmětů Matematika, Fyzika nebo Informatika a výpočetní technika hodnocení stupněm „výborný“ a hlásíš se do informaticky zaměřeného bakalářského studijního programu.
 • Úspěšně jsi absolvoval kurz „Informatika naostro“ a hlásíš se do informaticky zaměřeného bakalářského studijního programu.
 • Dosáhl jsi alespoň percentilu 70 z předmětu Obecné studijní předpoklady společnosti SCIO.
 • Absolvoval jsi vyšší odbornou školu v oboru příbuzném studijnímu programu, do kterého se hlásíš.
 • Pokud jsi dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu.

Všechny důvody musely nastat před méně než třemi lety.

Uchazeč hlásící se ze střední nebo vyšší odborné školy, z jiné fakulty MENDELU nebo jiné univerzity podává žádost písemně. Vyplň tuto žádost, vytiskni, podepiš a dodej na studijní oddělení (osobně, datovou schránkou nebo poštou).

Uchazeč hlásící se z PEFky podává žádost elektronicky. Vyplň žádost 140_Z v Kontaktním centru a podej v UIS.

Najdeš ji: Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení → 140_Z: Žádost o osvobození od přijímací zkoušky.

Můžeš ji podat na základě některého z těchto důvodů:

 • Zahraniční studijní pobyt, praxe nebo stáž, která trvala déle než 30 dní a kterou jsi absolvoval během předchozího studia na PEFce.
 • Osvobozen od přijímací zkoušky můžeš být i na základě tvého studijního průměru na bakalářském stupni studia absolvovaném na PEFce.
 • Pokud jsi dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu.

První dva důvody pod podmínkou, že se hlásíš do navazujícího magisterského studijního programu v českém jazyce, který navazuje na bakalářský studijní program, který studuješ nebo jsi úspěšně absolvoval před méně než třemi lety na fakultě.

Uchazeč hlásící se z jiné fakulty MENDELU nebo jiné univerzity podává žádost, vytiskni, podepiš a dodej na studijní oddělení (osobně, datovou schránkou nebo poštou).

Uchazeč hlásící se z PEFky podává žádost elektronicky. Vyplň žádost 140_Z v Kontaktním centru a podej v UIS.

Najdeš ji: Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení → 140_Z: Žádost o osvobození od přijímací zkoušky.

Vždy žádost podávej až v době vyčerpání veškerých pokusů na zkoušky, resp. až si budeš na 100% jistý, že 15 kreditů nezískáš.

Podáváš elektronicky žádost 030_Z v Kontaktním centru.

Najdeš ji: Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení → 030_Z: Žádost o mimořádný zápis do druhého semestru bez získaných 15 kreditů.

Co do žádosti psát?

Do odůvodnění uveď všechny důvody nezávislé na tvém chování a rozhodování, které vedly k nastalé situaci. Buď konkrétní a přesný.

Jako přílohu nezapomeň doložit potřebné dokumenty.

Vždy žádost podávej až v době vyčerpání veškerých pokusů na zkoušky, resp. až si budeš na 100% jistý, že 40 kreditů nezískáš.

Podáváš elektronicky žádost 031_Z v Kontaktním centru.

Najdeš ji: Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení → 031_Z: Žádost o mimořádný zápis do dalšího semestru bez získaných 40 kreditů.

Co do žádosti psát?

Do odůvodnění uveď všechny důvody nezávislé na tvém chování a rozhodování, které vedly k nastalé situaci. Buď konkrétní a přesný.

Jako přílohu nezapomeň doložit potřebné dokumenty, pokud jimi můžeš své odůvodnění podpořit.

Každý předmět můžeš mít zapsaný nejvýše dvakrát. To znamená, že pokud předmět úspěšně neukončíš poprvé, tak ti nic nebrání si jej zapsat znovu. Ale, pokud se ti to ani napodruhé nepodaří, musíš požádat o zrušení zápisu předmětu, aby sis jej mohl zapsat potřetí.

Například:

Nepodařil se ti úspěšně ukončit předmět XY. Tak sis ho zapsal hned v dalším semestru, kdy jsi jej znovu neukončil. Z toho důvodu musíš požádat o zrušení zápisu předmětu. Pokud ti bude vyhověno, můžeš si předmět zapsat potřetí. Pokud ti nebude vyhověno, bude ti studium ukončeno pro nesplnění požadavků vyplývajících ze Studijního a zkušebního řádu MENDELU.

Podáváš elektronicky žádost 032_Z v Kontaktním centru.

Najdeš ji: Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení → 032_Z: Žádost o zrušení zápisu předmětu.

Co do žádosti psát?

Do odůvodnění uveď všechny důvody nezávislé na tvém chování a rozhodování, které vedly k nastalé situaci. Buď konkrétní a přesný.

Jako přílohu nezapomeň doložit potřebné dokumenty, pokud jimi můžeš své odůvodnění podpořit.

O komisionální přezkoušení můžeš požádat, pokud máš stále alespoň jeden pokus na zkoušku, a máš pocit, že hodnocení bylo vůči Tvé osobě zaujato. Stejně tak o komisionální přezkoušení může požádat tvůj vyučující.

Komisionální přezkoušení probíhá ústní formou před členy děkanem sestavené tříčlenné komise, aby bylo výsledné hodnocení co nejobjektivnější.

Podáváš elektronicky žádost 035_Z v Kontaktním centru.

Najdeš ji: Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení → 035_Z: Žádost o povolení konat komisionální formu zkoušky.

Co do žádosti psát?

Do odůvodnění popiš situaci a důvody, pro které se domníváš, že by tvé hodnocení na předmětu nemuselo být objektivní ze strany vyučujícího. Buď co nejvíce konkrétní.

Jako přílohu nezapomeň doložit potřebné dokumenty, pokud jimi můžeš své odůvodnění podpořit.

Pokud chceš změnit vedoucího závěrečné práce z jakéhokoliv objektivního důvodu, tak o to můžeš požádat.

Podáváš elektronicky žádost 072_Z v Kontaktním centru.

Najdeš ji: Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení → 072_Z: Žádost o změnu vedoucího závěrečné práce.

Co do žádosti psát?

V žádosti musíš vždy uvést ústav, na kterém bys chtěl závěrečnou práci po změně psát. Můžeš uvést i preferovaného nového vedoucího závěrečné práce. Do odůvodnění popiš situaci a důvody, pro které požaduješ změnu vedoucího závěrečné práce. Buď co nejvíce konkrétní.

Pokud chceš změnit specializaci nebo zaměření studia, můžeš tak ve výjimečných a odůvodněných případech učinit kdykoliv během studia. Ale počítej s tím, že všechny předměty z nově zvolené specializace si budeš muset úspěšně ukončit.

Můžeš si ale i požádat o dřívější přiřazení specializace, pokud sis nechal uznat větší množství předmětů po zápisu do studia.

Podáváš elektronicky žádost 073_Z v Kontaktním centru.

Najdeš ji: Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení → 073_Z: Žádost o přiřazení/změnu specializace/zaměření studia.

Co do žádosti psát?

Uveď, jakou specializaci nebo zaměření požaduješ, ale nejdříve si ověř, že je tato specializace nebo toto zaměření určené pro tvůj studijní program. Žádost není zapotřebí odůvodňovat.

Pokud ti nestačí registrační poukázky, podáváš žádost 033_Z v Kontaktním centru.

Najdeš ji: Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení → 033_Z: Žádost o navýšení registračních poukázek.

Pokud si chceš nechat vytisknout závěrečnou práci fakultou, podáváš žádost 036_Z v Kontaktním centru.

V žádosti klikni na „Objednat tisk závěrečné práce“. Link tě přesměruje na příslušnou objednávku. Tuto zaplať kartou. V žádosti odškrtni kontrolu, že máš řádně v UIS odevzdanou závěrečnou práci a že jsi její tisk objednal a zaplatil. Závěrečnou práci znovu nepřikládáš k žádosti.

PEFka pro tebe zařídí tisk dvou vyvázaných celobarevných oboustranně tištěných závěrečných prací.

Najdeš ji: Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení → 036_Z: Žádost o vytištění ZP.

Pokud nesouhlasíš s rozhodnutím fakulty nebo děkana, nebo jsi zjistil procesní pochybení fakulty ve tvé věci, můžeš se proti němu nebo jeho části odvolat ve lhůtě uvedené v části „poučení“ daného rozhodnutí.

Odvolání se podává písemně. Vyplň formulář 180_O v Kontaktním centru, podej, vytiskni, podepiš a dodej na studijní oddělení (osobně, datovou schránkou nebo poštou).

Najdeš jej: Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení → 180_O: Odvolání proti rozhodnutí děkana.

Co do odvolání psát?

V odvolání vyplň informace o rozhodnutí, proti kterému se odvoláváš. Do odůvodnění popiš situaci a objektivní důvody, na základě kterých se odvoláváš. Buď co nejvíce konkrétní.

Jako přílohu nezapomeň doložit potřebné dokumenty, které tvé odvolání podporují.

Obecná žádost

Pokud potřebuješ vyřídit jinou studijní záležitost, vždy podávej obecnou žádost v Kontaktním centru.

Najdeš ji: Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení → 000_Z: Obecná žádost.

Veškerá sdělení a rozhodnutí najdeš v UIS v Uložišti „dokumentů”.

V případě nejasností se obrať na studijního poradce nebo na svou studijní referentku.