Organizační záležitosti předmětů a výuky

Žádost o změnu garanta předkládá vedoucí ústavu v Kontaktním centru v UIS na formuláři č. 912_Z.

Iniciovat změnu garanta předmětu může též garant studijního programu, a to podáním zápisu z jednání programové komise v Kontaktním centru v UIS na formuláři č. 902_O.

Navrhovaný garant předmětu však musí splňovat nároky kladené na garanta předmětu (typicky publikační činnost).

Pokud ústav v registracích nenavrhl předmět k vypsání v konzultačním typu studia, může tak učinit kdokoliv z vyučujících i dodatečně, a to žádostí o vypsání předmětu pro konzultační typ studia v Kontaktním centru v UIS na formuláři č. 903_Z.

Prosíme, neposílejte studenty na Studijní oddělení fakulty. Nelze měnit parametry předmětů na základě oznámení studenta.

Žádost o založení předmětu podává výhradně vedoucí příslušného ústavu – bere se tedy za samozřejmé, že založením předmětu nevzniknou personální problémy ve výuce jiných předmětů (typicky povinný a povinně volitelných). Vedoucí ústavu podává žádost o založení předmětu v Kontaktním centru v UIS na formuláři č. 911_Z.

V procesu zakládání nového předmětu se na děkanátě fakulty nepřezkoumávají personální možnosti ústavu – personální politika ústavu je plně v kompetenci vedoucího ústavu.

Žádost o změnu parametrů předmětu předkládá vedoucí ústavu v Kontaktním centru v UIS na formuláři č. 913_Z.

Pozor: parametry nelze měnit u předmětu, u kterého začala minimálně jeho registrace.

Vedoucí ústavu po konci zkouškového období podává souhrnný protokol o vyhodnocení průběhu výuky a evaluací předmětů, a to protokolem v Kontaktním centru v UIS na formuláři č. 914_O. Protokol bude projednán s vedoucím ústavu na nejbližší schůzce s děkanem fakulty.

Zápis z jednání programové/oborové komise může podat kterýkoliv zaměstnanec fakulty (typicky však garant programu/oboru), a to v Kontaktním centru v UIS na formuláři č. 902_O.

Zápis je následně zpracován do jednotlivých požadavků na změny, které pak administruje a provádí děkanát fakulty. Jsou-li všechny požadavky uzavřeny a vyřízeny, je podání v KC UIS uzavřeno.

Závěrečné práce a státní zkoušky

Návrh na pochvalné uznání státní zkušební komisi může učinit kterýkoliv z vyučujících (typicky však vedoucí závěrečné práce po poradě s vedoucím ústavu nebo jeho zástupcem), a to v Kontaktním centru v UIS na formuláři č. 206_O.

Návrh musí následně schválit vedoucí ústavu a po splnění odpovídajících podmínek v průběhu státní zkoušky může státní zkušební komise doporučit udělení pochvalného uznání závěrečné práci. Podání návrhu tak neznamená, že závěrečná práce pochvalné uznání děkana automaticky obdrží.

Třetí role a další vzdělávací činnosti

Kterýkoliv zaměstnanec může spolupracovat se studentem střední školy na jeho práci v rámci Středoškolské odborné činnosti. Pokud zaměstnanec fakulty vykonával činnost konzultanta SOČ, zaeviduje danou aktivitu podáním hlášenky činnosti SOČ v Kontaktním centru v UIS na formuláři č. 900_H. S touto činností je spojena i finanční odměna ve výši dle rozpočtových možností fakulty.

Pokud měl vyučující speciální konzultace, doučování, nebo speciální zkouškový termín se studentem se specifickými požadavky, nahlásí odpracované hodiny v této souvislosti v Kontaktním centru v UIS na formuláři č. 904_H. Za tuto práci náleží vyučujícímu finanční odměna.