Studijní programy

Provozně ekonomická fakulta má akreditované doktorské studijní programy:

Ekonomika a management

Automatizace řízení a informatika

Economics and management

Pro nově akreditované studijní programy budou vypsány v roce 2024 přijímací zkoušky s termínem podání přihlášek do 31. 5. 2024:

Aplikovaná statistika a operační výzkum

Finance

Applied Statistics and Operations Research

Finance in English

Podstata doktorského studia

Doktorské studijní programy tvoří v hierarchii vysokoškolských vzdělávacích programů nejvyšší stupeň, k němuž lze postupně dospět absolvováním bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu. Na rozdíl od bakalářských a magisterských vysokoškolských studií není doktorské studium založeno pouze na samotném studiu odborných oblastí, ale především také na realizaci tvůrčí činnosti a aktivním zapojení do mezinárodní výzkumné komunity prostřednictvím spoluautorství, účastí na projektech či prezentací na uznávaných mezinárodních vědeckých konferencích.

Cílem studia v doktorských studijních programech je především vědecká příprava studenta podpořená jeho odbornou přípravou v relativně úzce specializované oblasti. Obsah studia vychází z doporučeného studijního plánu daného doktorského studijního programu a především individuálního studijního plánu (dále jen „ISP“) každého studenta. ISP vymezuje minimální studijní povinnosti studenta, a to zejména v oblasti tvůrčích aktivit a zapojení do mezinárodní výzkumné komunity, na základě individuálních předpokladů daného studenta.

 • prezenční: student dochází pravidelně na své školící pracoviště dle pokynů školitele a vedoucího školícího pracoviště a aktivně se zapojuje do procesů probíhajících na tomto pracovišti, zejména tvůrčí a projektové činnosti. Kromě plnění povinností vyplývajících z jeho studijního plánu (účast na organizované výuce a jiných organizovaných akcích) je obvykle pověřován také aktivitami souvisejícími s pedagogickou činností. Studentovi prezenční formy je v průběhu studia přiznáváno měsíční stipendium.
 • kombinovanou: student není povinen pravidelně docházet na školící pracoviště, účastní se však organizované výuky, konzultačních a jiných akcí souvisejících s plněním studijního plánu v souladu s pokyny školitele a ISP. Míra zapojení studentů prezenční a kombinované formy do tvůrčí činnosti a mezinárodních aktivit je shodná.

Požádat o změnu formy studia je možné v UIS – Kontaktní centrum 034_Z: Žádost o změnu formy studia

Standardní doba studia v doktorských studijních programech na PEF MENDELU jsou tři nebo čtyři roky v závislosti na zvoleném studijním programu.

 1. V prvních letech doktorského studia student absolvuje komisionální zkoušky, prezentuje a obhajuje jednotlivé fáze rozpracování disertační práce, veřejně publikuje výsledky své vědecké práce a získává nezbytné zkušenosti realizací mezinárodních aktivit a spolupráce.
 2. V posledním roce se student věnuje především dokončení disertační práce s využitím výsledků vlastního výzkumu, složení státní doktorské zkoušky a obhajobě disertační práce.
 3. Po úspěšné obhajobě získává absolvent akademický titul „doktor“, ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem. 

Obsah studia doktorských studijních programů vychází z:

 • povinných předmětů,
 • povinně volitelných předmětů,
 • volitelných předmětů.

Jednotlivé předměty jsou zaměřeny na odborné znalosti, tvůrčí činnost, mezinárodní aktivity, projektovou činnost, pedagogické aktivity, a disertační práci v jednotlivých fázích jejího zpracování. Studium je organizováno po ročnících a je zde obvykle zaveden kreditní systém. 

Student je povinen za celé studium získat minimálně 180 kreditů u tříletých studijních programů a 240 kreditů u čtyřletých studijních programů a zároveň úspěšně absolvovat všechny povinné předměty. Pro postup do dalšího ročníku je třeba získat minimálně 20 kreditů, pokud již celkově nebylo dosaženo minimálně 150 kreditů. Student si zapisuje předměty tak, aby dosáhl naplnění všech požadavků daných studijním programem a jeho ISP. Pro úspěšné plnění studijního plánu je potřeba splnit povinnosti dané Studijním a zkušebním řádem Mendelovy univerzity v Brně. Studium se řádně ukončuje po splnění všech studijních požadavků, včetně úspěšného vykonání státní doktorské zkoušky (dále jen „SDZ“) a obhajoby disertační práce. 

Přerušení studia

Studentovi lze přerušit studium na jeho žádost, a to ze závažných důvodů uvedených ve Studijním a zkušebním řádu Mendelovy univerzity v Brně, nebo z moci úřední. O přerušení studia rozhoduje děkan na základě vyjádření školitele a předsedy oborové rady. Maximální doba studia je stanovena jako dvojnásobek standardní doby studia stanovené studijním programem. Neukončí-li student řádně studium během maximální doby studia, studium končí. Student může činit úkony a plnit studijní povinnosti pouze v období, kdy je studentem, nikoliv v době přerušení studia. Publikace, které jsou vydány v období přerušení studia akceptovat lze. 

Mezi základní povinnosti studenta patří především:  

 • zapsat se do studia a každého dalšího ročníku,  
 • spolupracovat se školitelem na vypracování ISP,  
 • průběžně plnit povinnosti vyplývající z ISP, 
 • sledovat pravidelně záznamy o svém studiu v Univerzitním informačním systému (dále jen „UIS“) a univerzitní e-mail, 
 • sledovat podmínky ukončení zapsaných předmětů v UIS,  
 • absolvovat část studia na zahraniční instituci,  
 • realizovat publikační a jiné tvůrčí aktivity,
 • ukončit řádně studium během maximální doby studia.  

Požádat o zápis do dalšího ročníku DSP je možné v UIS – Kontaktní centrum 165_Z: Žádost o zápis do dalšího ročníku DSP

Doktorské studium na PEFce mi otevřelo dveře do světa. Během studia jsem absolvoval dvě výzkumné stáže na renomované zahraniční univerzitě a aktivně se účastnil několika mezinárodních konferencí. Tato zkušenost nejen rozšířila mé obzory v oblasti mezinárodního byznysu, ale také mi umožnila navázat cenné kontakty s odborníky z různých částí světa a otevřela nové perspektivy pro mou akademickou kariéru.
Patrik Vaněk
student PhD

Základní principy

Doktorské studium probíhá pod vedením školitele, kterého studentovi jmenuje děkan na návrh oborové rady, přičemž se předpokládá, že výběr školitele studentem probíhá zpravidla před započetím přijímacího řízení. Zájemcům o doktorské studium jsou k dispozici odborné profily potenciálních školitelů, jejich vědeckých zájmů, publikační i projektové činnosti, a to prostřednictvím Lidé na MENDELU.

Školitel

Role školitele je klíčová, studium probíhá pod jeho vedením. Společně se studentem sestavuje jeho individuální studijní plán, sleduje a hodnotí jeho plnění. Školitel poskytuje studentovi konzultace při zpracování disertační práce, dbá o zapojení studenta do tvůrčí, pedagogické i projektové činnosti a vyjadřuje se k žádostem studenta týkajícím se jeho studia. Školitel vypracovává zprávu o průběhu doktorského studia, které je společně s informacemi studijní evidence podkladem k jednání oborové rady.

Student

Student doktorského studijního programu je členem akademické obce fakulty a akademické obce Mendelovy univerzity v Brně. Vztahují se na něj práva a povinnosti vyplývající ze zákona a vnitřních předpisů univerzity a fakulty pro příslušnou formu studia.

Oborová rada

Studium v DSP pravidelně kontroluje a hodnotí oborová rada jmenovaná děkanem fakulty pro každý studijní program. Oborová rada hodnotí školiteli odevzdané roční zprávy o průběhu doktorského studia a doporučuje děkanovi rozhodnutí o pokračování ve studiu, přerušení studia a ukončení studia, a formuluje konkrétní doporučení vedoucí k úspěšnému ukončení studia.

Individuální studijní plán

Individuální studijní plán (dále jen ISP) obsahuje rozvržení studijních povinností v rámci standardní doby studia, téma a základní obsahové charakteristiky disertační práce a plán dalších aktivit přímo souvisejících se studiem. Prakticky je ISP tvořen studijním plánem povinných předmětů, výběrem povinně volitelných a volitelných předmětů a zadáním disertační práce. Veškeré studijní povinnosti a možnosti (publikační aktivity, podávání grantů např. v rámci Interní grantové agentury PEF, účast na tuzemských a zahraničních konferencích, mezinárodní aktivity, pedagogická praxe studenta apod.) jsou reprezentovány jednotlivými předměty.

Harmonogram

Harmonogram doktorského studia pro konkrétní akademický rok je dán příslušným nařízením děkana publikovaným na Úřední desce fakulty. Termíny řádných komisionálních zkoušek a všech řádných dílčích prezentací oznamují předsedové oborových rad s předstihem jednoho měsíce, náhradní či opravné termíny pak s předstihem jednoho týdne. Termíny pro splnění povinností dalších předmětů jsou dány jejich garanty a sylaby příslušných předmětů. Obvyklé termíny událostí důležitých pro DSP v rámci akademického roku trvajícího od 1. 9. do 31. 8. následujícího kalendářního roku jsou:

1. 9.Zápis nově přijatých doktorandů do 1. ročníku
1. – 8. 9Zápis do 2. a vyššího ročníku DS
1. 9. – 22. 9Změny zapsaných předmětů
do 8. 10.Návrh ISP v Kontaktním centru UIS (studenti 1. ročníku)
do 31. 10.Schválení ISP školitelem v Kontaktním centru UIS
do 30. 11.Schválení ISP oborovou radou
1. – 7. 12. Promoce doktorandů
13. 5. – 28. 6.Komisionální zkoušky
1. – 7. 6. Promoce doktorandů
do 31. 7. Zpráva o průběhu studia v Kontaktním centru UIS
24. – 31. 8Opravné komisionální zkoušky

Co může student očekávat od doktorského studia a co od školitele?

aneb 5×3 principů studenta a školitele v doktorských studijních programech

Student

 1. Ukotvení
  • studuje na základě ISP a zpracovává disertační práci pod záštitou školitele
  • přijímá zpětnou vazbu školitele a je hodnocen oborovou radou
  • stává se aktivní součástí univerzitní a celosvětové akademické komunity
 2. Úroveň
  • neustále se vzdělává a dbá na svůj profesní růst
  • cestuje, absolvuje zahraniční stáž a získává mezinárodní zkušenosti
  • kontinuálně zvyšuje úroveň svých schopností a dovedností 
 3. Perspektiva
  • zapojuje se do projektové činnost
  • využívá na svém pracovišti přístup k datům, modernímu vybavení a technologiím
  • realizuje tvůrčí, náročnou, pestrou a zajímavou práci
 4. Přínos
  • je aktivním a kreativním členem akademické obce, účastní se dění svého pracoviště
  • diseminuje získané znalosti, dovednosti a výsledky vlastního výzkumu
  • posouvá hranice společenského poznán
 5. Motivace
  • ve standardní době studia pobírá doktorské stipendium a další stipendia v závislosti na realizovaných výsledcích a aktivitách
  •  má více dalších možností financování vlastního výzkumu
  • čerpá výhody statutu studenta 

Školitel

 1. Komunikace
  • nastavení
  • pravidelnost
  • zpětná vazba 
 2. Vedení
  • nastavení rámce nezbytných znalostí
  • definice směru studia a výzkumu
  • kritické hodnocení rozpracovaných výstupů
 3. Zapojení
  • projekty
  • společné publikace
  • interní a externí akademické prostředí
 4. Podpora
  • volba předmětů, stáží, časopisů, konferencí, kurzů, letních škol
  • zprostředkování kontaktů
  • pomoc při řešení výzkumných problémů  
 5. Kontrola
  • plnění cílů a povinností
  • účast při institucionální evaluaci dizertační práce
  • implementace zpětných vazeb   

Kontakt

Provozně ekonomická fakulta MENDELU
Děkanát, budova Q
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
IČO: 62156489
DIČ: CZ62156489

datová schránka: 85ij9bs
Kancelář: Q3.93
Proděkan pro tvůrčí činnost a doktorská studia

Garanti studijních programů

Kancelář: Q2.40
Garant programu Automatizace řízení a informatika (AŘI)
Kancelář: Q4.64
Garant programu Economics and Management (EAMA) a programu Ekonomika a management (EAM)
Kancelář: Q3.66
Garantka programu Economics and Management (EMA-REPA)
Kancelář: Q4.76
Garantka programu Aplikovaná statistika a operační výzkum (ASOV)