Studium v doktorských studijních programech na PEF MENDELU

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně má akreditovány doktorské studijní programy.

Ekonomika a management

Economics and management

Automatizace řízení a informatika

Podstata doktorského studia

Doktorské studijní programy tvoří v hierarchii univerzitních vzdělávacích programů nejvyšší stupeň, k němuž lze postupně dospět absolvováním bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu. Jsou tedy otevřeny absolventům příslušných, popř. příbuzných, magisterských studijních programů, kteří mají zájem a předpoklady k vědecké práci v univerzitním prostředí či badatelsky zaměřených institucích, popř. vysoce odborné práci v komerčních společnostech. Standardní doba studia v doktorských studijních programech na PEF MENDELU je tři roky vyjma studijního programu Automatizace řízení a informatika, kde je standardní doba studia čtyřletá.

Cílem studia v doktorských studijních programech je především vědecká příprava studenta podpořená jeho odbornou přípravou v relativně úzce specializované oblasti. Obsah studia vychází ze studijního plánu, dále školitel definuje individuální činnosti studenta. V prvních letech doktorského studia student skládá odborné zkoušky, obhajuje teze a rozpracovanost své disertační práce, veřejně publikuje výsledky své vědecké práce a získává nezbytné zkušenosti realizací zahraničních aktivit a spolupráce. V posledním roce se student věnuje především dopracování disertační práce, složení státní doktorské zkoušky a obhajobě disertační práce. Po úspěšné obhajobě získává absolvent akademický titul „doktor“, ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem.

Studium může být uskutečňováno formou prezenční nebo kombinovanou. Při prezenční formě studia dochází student pravidelně na své školící pracoviště. Kromě plnění povinností vyplývajících z jeho studijního plánu (účast na organizované výuce a jiných organizovaných akcích) je obvykle pověřován také pedagogickou činností. Studentům prezenční formy je v průběhu studia přiznáváno měsíční stipendium. V rámci kombinované formy studia není student povinen pravidelně docházet na školící pracoviště, účastní se však organizované výuky, konzultačních a jiných akcí souvisejících s plněním studijního plánu v souladu s pokyny školitele.

Základní podmínky úspěšného ukončení studia pro doktorské studijní programy

Níže jsou uvedeny minimální požadavky, které je třeba v doktorských studijních programech naplnit, aby bylo možné žádat o obhajobu disertační práce. Naplnění požadavků na tvůrčí činnost, absolvované stáže a další studijní povinnosti zde uvedené, jsou posuzovány nejen kvantitativně, ale také kvalitativně. Nezbytnou součástí je naplnění veškerých studijních povinností předepsaných studijním plánem, a to v době aktivního studia.

Poplatky za doktorské studium

Za studium v doktorském studijním programu akreditovaném v cizím jazyce hradí student na Provozně ekonomické fakultě poplatek, jehož výše je stanovena celouniverzitním předpisem – Nařízení rektora 13/2020. Konkrétní částky pro doktorská studia jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto předpisu.  Předpis je jednak zveřejněn na Úřední desce Mendelovy univerzity v Brně v části Informace související se studiem – Poplatky spojené se studiem, nebo je možné si jej prohlédnout na následujícím odkaze.

Disertační práce

V průběhu doktorského studia student zpracovává disertační práci. Před podáním žádosti o konání obhajoby disertační práce musí student absolvovat interní obhajobu disertační práce a následně zapracovat formulované podněty a připomínky z interní obhajoby. Poté student vyplní formulář žádosti o konání obhajoby disertační práce. Vyplněný formulář vytiskne v jednom vyhotovení, podepíše jej a podá na studijním oddělení fakulty. Současně student vloží elektronickou verzi disertační práce do UIS včetně všech příloh.

Pokud jsou přílohy součástí odevzdávané práce, je nutné tyto dva soubory spojit do jednoho. Postup je popsaný v souboru Šablona bez příloh.

Přihláška k obhajobě disertační práce

Studijní plány semestrálních doktorských studijních programů

Studijní plány jsou dostupné po přihlášení do Univerzitního informačního systému.