Studium v doktorských studijních programech na PEF MENDELU

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně má akreditovány doktorské studijní programy

  • Automatizace řízení a informatika
  • Ekonomika a management
  • Hospodářská politika a správa
  • Systémové inženýrství a informatika

Doktorské studijní programy tvoří v hierarchii univerzitních vzdělávacích programů nejvyšší stupeň, k němuž lze postupně dospět absolvováním bakalářských a navazujících magisterských studijních programů. Jsou tedy otevřeny absolventům příslušných, popř. příbuzných, magisterských studijních programů, kteří mají zájem a předpoklady k vědecké práci v univerzitním prostředí či badatelsky zaměřených institucích popř. vysoce odborné práci v komerčních společnostech. Standardní doba studia v doktorských studijních programech na PEF MENDELLU je tři roky vyjma studijního programu Automatizace řízení a informatika, kde je standardní doba studia čtyřletá.

Cílem studia v doktorských studijních programech je především vědecká příprava studenta podpořená jeho odbornou přípravou v relativně úzce specializované oblasti. Obsah studia vychází ze studijního plánu, dále školitel definuje individuální činnosti studenta. V prvních dvou letech doktorského studia student

skládá odborné zkoušky, obhajuje teze a rozpracovanost své disertační práce a veřejně publikuje své první odborné příspěvky. Ve třetím roce se student věnuje dopracování disertační práce, složení státní doktorské zkoušky a obhajobě disertační práce. Po úspěšné obhajobě získává absolvent akademický titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem).

Studium může být uskutečňováno formou prezenční nebo kombinovanou. Při prezenční formě studia dochází student pravidelně na své školící pracoviště. Kromě plnění povinností vyplývajících z jeho studijního plánu (účast na organizované výuce a jiných organizovaných akcích) je pověřován také pedagogickou činností. Student v průběhu studia získává měsíční stipendium. Při uplatňované kombinované formě není student povinen pravidelně docházet na školící pracoviště; účastní se však organizované výuky, konzultačních a jiných akcí souvisejících s plněním studijního plánu a podle pokynů školitele.

Šablona disertační práce

Pokud jsou přílohy součástí Vaší práce, je nutné tyto dva soubory spojit do jednoho. Postup je popsaný v souboru Šablona bez příloh.

Přihláška k obhajobě disertační práce

Student podává přihlášku k obhajobě disertační práce v UIS v termínu určeném harmonogramem fakulty nebo na studijním oddělení fakulty. Společně s podáním přihlášky k obhajobě disertační práce nahraje řádně disertační práci do UIS včetně všech náležitostí a příloh.

Po podání přihlášky k obhajobě disertační práce vyplní formulář Žádost o konání obhajoby disertační práce (dostupný zde). Tento vytiskne v jednom vyhotovení, podepíše a podá na studijním oddělení fakulty.

Studijní plány doktorských studijních programů