Souhrn minimálních požadavků:

 1. Tvůrčí činnost
  • jedna publikace v časopise indexovaném v databázi Scopus (Jsc) a jedna publikace v časopise s nenulovým IF v databázi Web of Science (Jimp), alespoň jednou jako 1. autor, publikace vydané či typicky doložené přiděleným DOI
  • dvě publikace ve sbornících a prezentace těchto tvůrčích výsledků na konferencích (doloženo programem, certifikátem, sborníkem)
 2. Vědecká spolupráce, zapojení do mezinárodního výzkumu/týmu, absolvování stáží
  • jednosemestrální stáž na zahraniční univerzitě u studentů prezenční formy studia
  • u studentů kombinované formy studia měsíc na instituci v zahraničí, nebo mezinárodní projekt, nebo zahraniční publikace či prezentace, nebo jiná přímá zahraniční spolupráce jako je aktivní zapojení zahraničních výzkumníků do přípravy studenta ve formě konzultanta disertační práce, aktivní účasti studenta na seminářích a aktivitách příslušného zahraničního pracoviště (univerzita, výzkumný institut), kdy tato jiná forma spolupráce musí být doložena prohlášením zahraničních výzkumníků (Slovensko přitom není považováno za zahraničí)   
 3. Další studijní povinnosti
  • výuka cvičení, eventuálně přednáška na vybrané téma
 1. Požadavky na tvůrčí činnost
  V rámci doktorského studia je povinností studenta prezentovat dílčí či finální výsledky svého výzkumu prostřednictvím publikací ve sbornících z konferencí a ve vědeckých časopisech. Tato povinnost vychází z ustanovení zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, který v § 47, odst. 4 uvádí, že „Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté ke zveřejnění“. Publikační činnost je součástí ISP a jako taková je součástí plnění studijních povinností. Požadavkem oborových rad doktorských studijních programů na PEF je publikování minimálně jedné publikace Jsc a jedné publikace Jimp jako první autor. Součástí hodnocení publikační činnosti jsou i ostatní odborné a vědecké publikace a příspěvky prezentované na konferencích.

  Součástí studijních povinností v doktorském studijním programu je absolvování části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce, účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci.
 1. Požadavky na absolvování stáží
  Standardním požadavkem, zejména u studentů prezenční formy studia, je jednosemestrální stáž na zahraniční univerzitě nebo výzkumném pracovišti, odborně zaměřeném či souvisejícím s tématem doktorské disertační práce.
 2. Další studijní povinnosti
  Podílet se na výuce, především formou cvičení a seminářů, eventuálně vybranou přednáškou na dané téma.