Výzkumné zaměření fakulty lze shrnout do tří základních oblastí

Jelikož je v současné době kladen důraz zejména na interdisciplinární charakter výzkumu, na fakultě bylo vytvořeno několik výzkumných týmů propojujících jednotlivé oborově zaměřené ústavy.

  • Socioekonomické problémy současné společnosti v souvislostech regionálních a národních hospodářských politik
  • Harmonizace a koordinace daňových systémů v EU
  • ICT a metody sledování a hodnocení změn prostředí jako nástroj pro podporu bio-ekonomických inovací a řízení technologických procesů

Bioeconomic modelling

Bioekonomické modelování

Vedoucí týmu: doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.

Výzkumný tým má bohaté zkušenosti s aplikací statistických metod v různých oblastech. Výzkumný tým se zabývá manažerskými modely v zemědělství a lesnictví, validací a ověřením systémů rozhodování, plánováním a vyhodnocením experimentů. Předmětem výzkumu je rovněž analýza rizik se zaměřením na výkon podniku a úvěrová rizika.

Bližší informace o výzkumném týmu zde.

SMART SOCIETY: Socioeconomic think-tank

Rozhodovací proces v socio-ekonomickém kontextu.

Vedoucí týmu: doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.

Výzkumný tým se zabývá výzkumem v 3 suboblastech – socio-ekonomické, v oblasti spotřebitelského chování a manažerské volby. Socio-ekonomická oblast je zaměřena na lidský kapitál a sociální fenomény v souvislosti s globálními trendy v moderní společnosti, jakými jsou odchod do důchodu, aging, demografické změny a genderové faktory. Součástí výzkumu jsou i etické hodnoty a akademická integrita. Výzkum spotřebitelského chování je zaměřen na spotřebitelské preference v kontextu životní úrovně. Tato oblast výzkumu zahrnuje hierarchii hodnot, příjmovou situaci, strukturu výdajů a způsob uspokojování potřeb. Poslední oblast s názvem manažerská volba je zaměřena na vliv procesu integrace, globalizace a vývoje zemědělsko-potravinářského sektoru v rámci nových podmínek evropského integrovaného trhu.

Bližší informace o výzkumném týmu zde nebo na webových stránkách smartsociety.cz.

Spatial Hub

Rozhodovací proces v socio-ekonomickém kontextu.

Vedoucí týmu: Ing. David Procházka, Ph.D.

Jsme interdisciplinární tým zaměřený primárně na analýzu chování lidí.

Naše projekty jsou různorodé. Analyzujeme vliv enviromentálních změn na společnost, navrhujeme uživatelská rozhraní i lokační služby. Zaměřujeme se na inovativní rozhraní jako jsou rozšířená a virtuální realita, chytrá prostředí a nositelná elektronika.

Smyslem naší práce je, aby lidé dostali správnou informaci ve správný čas.

Bližší informace o výzkumném týmu zde a také na Spatial Hub

MENDEL FINHUB

Vedoucí týmu: doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.

Výzkumná skupina se zabývá modelováním dopadů hospodářské politiky za existence nejistoty s využitím frekventistických a bayesovských metod, se zvláštním zaměřením na:

zranitelnost finančních trhů, regulatorní a měnově politické instituce, firemní přístup k financování, vztahy mezi bankami a firmami včetně vlivu na výkonnosti a rizikovost, oceňování finančních aktiv a jejich predikce, portfolio optimalizace.

Bližší informace o výzkumném týmu zde.

FairTax

Rozhodovací proces v socio-ekonomickém kontextu.

Vedoucí týmu: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

Předmětem výzkumu je evropská integrace v oblastech harmonizace a koordinace, CCCTB, zdanění ve finančním sektoru, zdanění v oblasti životního prostředí, fiskální koordinace a udržitelnost systému zdanění.

Bližší informace o výzkumném týmu zde.