Nezbytnou a neoddělitelnou součástí činnosti Provozně ekonomické fakulty (PEF) Mendelovy univerzity (MENDELU) v Brně je zapojení pracovníků fakulty do vědeckého výzkumu na české i zahraniční úrovni s průkaznými výsledky v podobě recenzovaných (impaktovaných) publikací a monografií.

Vědecký profil Provozně ekonomické fakulty tvoří výzkumné týmy, jejichž význam je navázán nejen na projektovou a tvůrčí činnost, ale také na doktorské studium a vzdělávání mladých vědeckých pracovníků PEF. Vědecká činnost je realizována na s důrazem na meziústavní spolupráci.

Výzkumné týmy se soustředí na tyto oblasti

  • Bioekonomické modelování, statistika, ekonometrie, biometrika, analýza rizik
  • Rozhodovací proces v socio-ekonomickém kontextu
  • Finanční trhy a investice
  • Podpora procesu rozhodování založené na analýze prostorových dat
  • Zdanění, harmonizace, fiskální koordinace, zdanění životního prostředí

Oblast Věda a výzkum dále zahrnuje

Cílená podpora tvůrčí činnosti je realizovaná prostřednictvím Výzkumného centra.