Student akreditovaných studijních programů Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně je u většiny akreditovaných studijních programů povinen v průběhu studia vykonat odbornou praxi v rozsahu určeném svým studijním plánem v UIS, daným v souladu s konkrétním studijním programem.

Provozně ekonomická fakulta akreditovala nejen akademické studijní programy ale i profesně zaměřené. Na některých nových studijních programech odborná praxe vyžadována není (je volitelná), na některých je vyžadována jedna a na profesně zaměřených studijních programech jsou vyžadovány odborné praxe dvě.

Přehled praxí v nově akreditovaných studijních programech

Studijní programgarant programunáplň PRAXEpříznakkód předmětu praxekreditypoč. hodin praxe
B-Administrace IS/ICTIng. Jiří Balej, Ph.D.B-AIIpovinnýEBC-P11212280 h
B-Administrace IS/ICTIng. Jiří Balej, Ph.D.B-AIIpovinnýEBC-P21212280 h
B-Ekonomika a managementdoc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.B-EAMvolitelnýEBC-P66160 h
B-Management obchodu a služebdoc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.B-MOSpovinnýEBC-P11212280 h
B-Management obchodu a služebdoc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.B-MOSpovinnýEBC-P21212280 h
B-Financedoc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.B-FvolitelnýEBC-P66160 h
B-Finanční službydoc. Ing. Petr David, Ph.D.B-FSpovinnýEBC-P11515400 h
B-Finanční službydoc. Ing. Petr David, Ph.D.B-FSpovinnýEBC-P21515400 h
B-Otevřená informatikaIng. David Procházka, Ph.D.B-OIpovinnýEBC-P6II6160 h
N-Ekonomika a managementdoc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.N-EAMpovinnýENC-P1010280 h
N-Financedoc. Ing. Svatopluk Kapounek, PhD.N-FpovinnýPRX28216 h
N-Účetnictví a daněprof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.N-UADpovinnýENC-P1010280 h
N-Otevřená informatikadoc. Ing. František Dařena, Ph.D.N-OIpovinnýENC-P8II8150 h

Pozn.: Další povinnosti představují zpracování protokolů a závěrečných zpráv praxe.

Náplň praxe

Odborná praxe a její náplň musí souviset se zaměřením zvoleného studijního programu. V průběhu výkonu odborné praxe by měl student uplatnit znalosti a dovednosti, které získal při studiu na vysoké škole. Dokladem o uplatnění získaných znalostí a dovedností je pak „Deník praxe studenta“ (který si student vede v průběhu odborné praxe a v rámci něhož student vykazuje různorodé činnosti) nebo „Potvrzení o absolvování odborné praxe“ (potvrzuje zaměstnavatel).  Praxi lze vykonávat pouze v pracovní dny a v rámci nich nesmí být překročena 8hodinová pracovní doba.

V případě dotazů ohledně souladu praxe a zaměření studijního programu se student může obrátit na garanta studijního programu.

Student může odbornou praxi v odpovídajícím rozsahu vykonat i v rámci zahraniční stáže.

Student si příslušný předmět praxe registruje a následně zapisuje v semestru, ve kterém bude mít odbornou praxi ukončenou a bude chtít příslušný předmět uznat, tj. až v tom semestru, ve kterém odevzdá všechny platné doklady při dodržení 10 dnů od ukončení odborné praxe. Současně platí, že předmět praxe musí být úspěšně uzavřen do konce zkouškového období daného semestru.

Např. pokud student odbornou praxi uskutečňuje v letních prázdninových měsících, pak si předmět odborné praxe zapisuje v následujícím zimním semestru.

O konkrétním semestru zápisu příslušeného předmětu praxe si student rozhoduje individuálně. Student svoji praxi spravuje v Portálu studenta → Portál pracovních příležitostí nebo zasílá Žádost 038_Z v kontaktním centru.

 1. Prostřednictvím Portálu pracovních příležitostí (bezúplatná forma):
  • Před samotným zahájením odborné praxe je nutné zajistit registraci firmy v Portálu pracovních příležitostí v UIS, vypsání pozice pro studenta, následné přihlášení se studenta na tuto pozici a jeho potvrzení firmou. Následně je nutné vyhotovit a zajistit podpis trojstranné Smlouvy o zajištění odborné praxe přes Portál pracovních příležitostí. Upozornění: Odbornou praxi je možné zahájit až na základě schválené a podepsané Smlouvy o zajištění odborné praxe všemi stranami. Z toho vyplývá, že datum zahájení odborné praxe musí být zvoleno tak, aby následovalo až po podpisu všech tří stran.
  • V průběhu praxe si student vede pracovní deník (tzv. „Deník praxe studenta“), který je ke stažení zde. Odbornou praxi lze vykonávat pouze v pracovní dny. Pracovní deník nesmí obsahovat dny státních svátků, víkendů, nočních směn a směn delších než 8 pracovních hodin.
  • Po skončení odborné praxe je nutné provést následující úkony:
   • Ukončení praxe studenta firmou v UIS: firma může ukončit praxi po vyzvednutí Třístranné smlouvy studentem – potvrzení provádí referentka praxí v UIS
   • Hodnocení praxe studenta firmou v UIS
   • Hodnocení praxe studentem v UIS
   • Předložení firmou i studentem potvrzeného Deníku praxe studenta na agendu praxí na studijním oddělení PEF, přičemž platí, že odbornou praxi lze vykonávat pouze v pracovní dny a v rámci nich nesmí být překročena 8hodinová pracovní doba.
 2. Prostřednictvím podání Žádosti 038_Z v kontaktním centru pro pracující studenty:
  • Student podá Žádost o uznání praxe v kontaktním centru, do které vloží potvrzení zaměstnavatele a pracovní smlouvu, dohodu či jiný typ smlouvy.
  • Student do 7 dní od vložení žádosti přinese vytištěnou žádost, ověřenou kopii pracovní smlouvy zaměstnavatelem a originál potvrzení zaměstnavatele na studijní oddělení-referát praxí.

Pozn.: V případě OSVČ/jednatelství obchodní firmy je nutné doložit další dokumenty, více informací v Podrobném manuálu.

Odborná praxe nebude uznána v následujících případech:

 • Student nastoupí na praxi před podepsáním Smlouvy o zajištění odborné praxe nebo předem nedodá Smlouvu o zajištění praxe potvrzenou všemi třemi stranami.
 • Student bude požadovat uznání odborné praxe zpětně.
 • Student poruší některou z podmínek pro konání odborné praxe (např. dodání po ukončení zkouškového období, nedodání do 10-ti dní od ukončení praxe, chybějící zápis předmětu Odborná praxe, aj.).
 • Pokud nastanou nesrovnalosti v předložených dokumentech*.
 • Pokud firma odbornou praxi úspěšně neukončí.

* V případě, že poskytovatelem praxe/zaměstnavatelem apod. bude příbuzenský vztah, může být student v rámci kontrolního procesu garantem vyzván ke konzultaci či prověření proběhlé praxe

Jak na to?

Portál pracovních příležitostí

V portálu pracovních příležitostí si student může:

 • vybrat si z nabídky nabízených praxí (Portál studenta → Portál pracovních příležitostí → student vybere nabídku a potvrdí „Odeslat přihlášku na praxi“)
 • požádat svou domluvenou firmu o registraci v portálu praxí, pokud firmu nebo danou pozici v nabídce nevidí. Po přihlášení k nabídce praxe jej firma schválí a ostatní studenty zamítne.
 • vytvořit vlastní poptávku po praxi v UIS zaměřenou na konkrétní odbornou oblast a region (pod linkem Nastavení), nastavit si a vyplnit svůj životopis, pokud chce firmu z nabídky zaujmout, nebo zvýšit pravděpodobnost svého výběru ze strany již registrovaných firem v Portálu pracovních příležitostí.

Každá praxe musí být evidována v Portálu pracovních příležitostí v UIS. Student se na praxi může přihlásit dvěma způsoby. Buď si může vybrat z nabídky nabízených praxí (Portál studenta → Portál pracovních příležitostí → student vybere nabídku a potvrdí „Odeslat přihlášku na praxi“), nebo může požádat svou domluvenou firmu o registraci v portálu praxí, pokud firmu nebo danou pozici v nabídce nevidí. Po přihlášení k nabídce praxe jej firma schválí a ostatní studenty zamítne.

Dále si student může vytvořit vlastní poptávku po praxi v UIS zaměřenou na konkrétní odbornou oblast a region (pod linkem Nastavení).

Student si také může přes Nastavení v Portálu pracovních příležitostí nastavit a vyplnit svůj životopis, pokud chce firmu z nabídky zaujmout, nebo zvýšit pravděpodobnost svého výběru ze strany již registrovaných firem v Portálu pracovních příležitostí.

Před začátkem praxe musí být student na praxi firmou potvrzen a musí být uzavřena smlouva o zajištění odborné praxe (generuje automaticky UIS v portálu pracovních příležitostí z pohledu firmy). Je zapotřebí si zajistit smlouvy o praxi ve třech vyhotoveních (tisk smlouvy se nabízí firmě).

V průběhu praxe si student vede pracovní deník a hlídá si, aby naplnil požadovaný počet hodin praxe. Pracovní deník po skončení praxe odevzdává na děkanátu fakulty na agendě praxí v úředních hodinách. Pracovní deník nesmí obsahovat dny státních svátků, víkendů, nočních směn a směn delších než 8 pracovních hodin..

Pro řádné ukončení praxe musí po skončení praxe zástupce firmy a následně i student vyplnit Formulář hodnocení praxe (vyplňuje se v UIS u příslušné praxe; pozor: student nemůže zadat hodnocení, dokud hodnocení praxe nevyplnila firma a praxi neukončila jako úspěšně absolvovanou). Student dotazník vyplňuje v portálu pracovních příležitostí v UIS.

Zápočet získá student odevzdáním firmou potvrzeného pracovního deníku a vyplněním hodnocení praxe v UIS. Po řádném dokončení administrativního procesu bude studentovi udělen zápočet z příslušného předmětu odborné praxe.

 1. Pokud firma není registrovaná, je zapotřebí provést její registraci do Portálu pracovních příležitostí v UIS.
  • UIS (bez přihlášení) → Portál pracovních příležitostí (na stránce dole) → Registrace společnosti do portálu pracovních příležitostí.
  • Pozor: pokud již student pracuje u zahraniční firmy, uznání praxí probíhá u studijního oddělení-praxe. Pokud student plánuje vykonání praxe u zahraniční firmy (se získáním stipendia, Erasmus,..) obrací se na zahraniční oddělení s předstihem min. 1 měsíce před začátkem praxe. Více informací na Erasmus+ praktické stáže (v rámci EU) nebo Bilaterální dohody (mimo EU).
 2. Po vyplnění údajů (základní údaje lze načíst ze systému ARES; je nutné vyplnit údaje o kontaktní osobě a zadat heslo, které bude kontaktní osoba používat pro přihlášení do UIS) si firma zvolí fakultu (ev. fakulty), ze které chce studenty na praxe přijímat.
 3. Po registraci musí kontaktní osoba firmy potvrdit registraci firmy (potvrzení dostane kontaktní osoba na kontaktní e-mail uvedený v registraci). Po potvrzení proběhne schválení firmy fakultním správcem praxí. Po schválení firmy je možné vypisovat nabídky praxí v UIS (po přihlášení do UIS).
 4. Firma si praxe spravuje v UIS po přihlášení v sekci Portál pracovních příležitostí. Novou nabídku praxe může firma do systému přidat pod odkazem Nabízené praxe. U nabídky nové praxe zadává firma platnost nabídky „do“ a uvádí orientační datum nástupu. Do počtu zájemců o nabídku praxe uvádí firma maximální počet studentů, kteří mohou projevit zájem o danou nabídku praxe. V případě data nástupu je vhodné nechat dostatečnou časovou rezervu na všechny potřebné administrativní kroky před začátkem praxe (počítejte minimálně se dvěma až třemi týdny). Délku praxe není třeba uvádět (je individuální podle studijního programu studenta).
 5. Po zveřejnění nabídky praxe se na ni již mohou přihlašovat studenti, ze kterých si firma může vybrat nejvhodnějšího uchazeče o praxi (pod šipečkou ve sloupci Uchazeči). Nevyhovující uchazeče kontaktní osoba firmy odmítne.
 6. Schválením uchazeče o praxi se firmě nabídne možnost tisku smlouvy o praxi. Před tiskem smlouvy firma zadá odpovídající data začátku a konce praxe studenta. Pozor: délka trvání praxe musí být dostatečná pro naplnění požadovaného počtu hodin, který se liší mezi studijními programy od 150 do 400 hodin praxe. Firma vytiskne smlouvu ve třech vyhotoveních a za svou stranu podepíše. Tato vyhotovení předá studentovi, který všechna tři vyhotovení firmou a studentem podepsané smlouvy dodá na agendu praxí na studijní oddělení fakulty. Po podpisu smlouvy děkanem fakulty bude student vyzván k převzetí dvou vyhotovení podepsaných všemi stranami. Jedno vyhotovení je pro studenta a jedno vyhotovení student předá firmě.
 7. Po ukončení praxe studenta vyplní kontaktní osoba dotazník k hodnocení studentské praxe (Realizované praxe a Hodnocení praxe) a potvrdí studentovi pracovní deník, kde jsou uvedeny odpracované hodiny studenta na praxi. Po vyplnění Hodnocení praxe firma tuto praxi ukončí jako úspěšně absolvovanou, nebo neúspěšně absolvovanou, pokud nebyly splněny podmínky praxe (typicky nedodržení délky praxe).
Pracující student

Pokud je již student v pracovně-právním vztahu s nějakým zaměstnavatelem, může požádat o úspěšné ukončení praxe na základě pracovní smlouvy, DPP, nebo DPČ. Studentova pracovní činnost však musí splňovat

 • požadovaný hodinový rozsah a
 • odborně odpovídat profilu absolventa daného studijního programu.

Při splnění těchto podmínek může student podat žádost o úspěšné ukončení praxe na základě pracovní smlouvy.

Vyplní žádost 038_Z v Kontaktním centru a doloží k žádosti do přílohy scan dokumentů:

 • anonymizované pracovní smlouvy, DPP, nebo DPČ (stačí začernit výši mzdy, pokud chceš),
 • doložit společností vystavené potvrzení o činnostech, vykonaných na praxi, rozsahu odpracovaných hodin (Potvrzení o absolvování odborné praxe) a nezapomenout dodat ověřenou kopii (razítko + podpis zaměstnavatele či úředně ověřenou) pracovní smlouvy/DPP/DPČ.., originál potvrzení zaměstnavatele a to včetně vytištěné a podepsané žádosti 038, do 7 dní na studijní oddělení fakulty – referát praxí.

V případě OSVČ/jednatelství obchodní firmy je nutné doložit potvrzení o činnostech, vykonaných na praxi, dále potvrzení, že je činnost aktivní (dodání dokladu o přijetí

příslušného finančního úřadu o přijetí DP za poslední zdaňovací období, případně daňové přiznání) a v dostatečném rozsahu pro uznání odborné praxe (aktuální výpis z živnostenského/obchodního rejstříku, kopie živnostenského listu) , případně ověřenou kopii pracovní smlouvy (o výkonu jednatele apod.)

Žádost naleznete: Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení → 038_Z: Žádost o úspěšné ukončení praxe na základě pracovní smlouvy

Další informace ohledně odborné praxe a její povinnosti nalezne student ve svém studijním plánu v UIS. Detaily ohledně nutných podmínek pro splnění praxe (rozsah, odborné zaměření) nalezne student v sylabu předmětu souvisejícího s odbornou praxí. V případě dotazů se lze obrátit na referenty praxí nebo na garanta studijního programu (v případě odborných dotazů).

Kontakt

Úřední hodiny pro praxe:

DenOdDoPoznámka
Pondělí10:0011:30pouze na objednání přes rezervační systém
Středa10:0011:30
13:0014:00
Pátek8:3011:30kombinovaná forma studia, prezenční forma studia pouze na objednání přes rezervační systém

Nejčastější dotazy

Kompletní informace a postupy jsou zveřejněny na webové stránce PEF – praxe

Ano. V případě problému při dřívějším zápisu Odborné praxe se obraťte na svou studijní referentku.

Co nejdříve po jeho začátku, protože administrativní kroky mohou zabrat určitý čas. Stejně tak mohou nastat nepředvídatelné potíže, na straně studenta, firmy, během procesu registrace praxe apod. Je možné začít zařizovat praxi již během semestru předcházejícího semestru, ve kterém chceš praxi realizovat.  

Smlouvu musí za firmu podepsat příslušná odpovědná osoba. Obvykle odpovídá osobě, uvedené v registraci firmy na portálu praxí. Za PEF smlouvu podepisuje pan děkan, smlouvu však studenti musí doručit na podpis na děkanát PEF, manažerovi praxí.

Ano, PEF akceptuje pro podpis pana děkana pouze originál smlouvy. Nelze použít ani sken, elektronický podpis ani prostou kopii smlouvy – v takových případech nebude smlouva akceptována.

Třístranná smlouva je panem děkanem podepsána do 5 pracovních dní, tedy platnost je třeba nastavit tak, aby počátek praxe byl alespoň v týdenním předstihu při doručení smlouvy manažerovi praxí. Zpětně nelze smlouvu ze strany fakulty podepsat. 

Při bezúplatné formě praxe (stáže) student volí postup prostřednictvím Portálu pracovních příležitostí, při úplatné formě podáním žádosti v kontaktním centru. Kombinace je možná pouze ve výjimečných případech. 

Ano, pokud smlouva, dohoda apod. rozsahem odpovídá povinnému počtu odpracovaných hodin.  

Pro studenty jdoucí ke SZZ končí zkouškové období o cca 3 týdny dříve dle   harmonogramu akademického roku. Odevzdání deníku praxe je zapotřebí nejpozději 5 pracovních dní a podání žádosti do kontaktního centra 14 dní před ukončením zkouškového období. 

V případě stáže je zapotřebí, aby firma praxi v Portále pracovních příležitostí označila za neúspěšně ukončenou. Poté je možné si zajistit a přihlásit se na jinou stáž. V případě ukončení dohody nebo pracovní smlouvy před odpracováním povinného počtu hodin si student může zajistit jinou práci, odpracované hodiny budou sečteny. 

 • Třístranná smlouva – datum a podpis studenta, firmy (s razítkem) nebo živnostníka a pana děkana 
 • Deník praxe – podpis studenta a vedoucího praxe (s razítkem firmy) 
 • Pracovní smlouva/dohoda – aktuálnost dodávané kopie smlouvy/dohody je ověřená razítkem a podpisem firmy, případně úředně ověřená kopie na Czech Pointu, České poště apod. 

Ano, po odpracování povinného počtu hodin může firma praxi ukončit, i když datum bylo nastaveno na pozdější. 

Obnova hesla je možná při uplatnění postupu na webových stránkách: 

https://pef.mendelu.cz/student/potrebuji-poradit/ následně zvolte -IT záležitosti-Změna hesla pro správce praxí.

NE. Portál praxí neumožňuje zapsat cokoliv do minulosti, tedy nelze do něho zapsat praxi z uplynulých dní, týdnů či měsíců. Praxi v portálu praxí lze mít zapsanou pouze od aktuálního dne do budoucnosti. Zároveň nelze uznat praxi u zaměstnavatele na smlouvu (dohodu), která již pozbývá platnosti, není aktuální, podobně živnost, která byla ukončena, přerušena apod.  

Pokud student realizuje praxi přes Portál pracovních příležitostí, zajistí vyplnění elektronických dotazníků. Jeden dotazník vyplňuje firma, druhý dotazník vyplňuje student. Oba dva dotazníky se zpřístupní postupně, nejprve firmě, pak studentovi, v portálu praxí – vždy přijde upozorňující email. Následně doručí do 7 dní od ukončení praxe pracovní deník manažerovi praxí.  

Druhou možností je podání žádosti 038_Z o uznání praxe v kontaktním centru. V žádosti student vyplní povinné údaje a dodá potvrzení od zaměstnavatele o činnostech a odpracovaných hodinách a smlouvu/dohodu, na základě které pracuje. Do7 dní od vložení žádosti do kontaktního centra doručuje potvrzenou kopii smlouvy/dohody, potvrzení zaměstnavatele a vytištěnou žádost z kontaktního centra manažerovi praxí. 

Podmínkou pro získání kreditů do předmětu je vyplnění obou dotazníků v daném termínu (pro každý dotazník existuje lhůta sedmi dnů), a pokud není tato podmínka splněna, nelze kredity do předmětu získat, nezávisle na tom, který z dvou dotazníků nebyl vyplněn. Je nutno praxi opakovat, což s sebou nese obvykle i znovu-zapsání předmětu do dalšího semestru.  

Ano, Třístranná smlouva musí mít nastavený konec platnosti v zimním semestru a dohoda/pracovní smlouva musí být platná v době podání žádosti v kontaktním centru. 

Ano, skrze žádost v kontaktním centru. Pro uznání je nutné dodat živnostenský list/výpis z obchodního rejstříku, potvrzení o podání daňového přiznání, vlastní potvrzení o činnostech a odpracovaných hodinách, případně smlouvu (smlouvu o dílo, o výkonu jednatele, o spolupráci apod.). 

Zpráva jde anonymně přímo na email studijní referentky.

Partneři PEF

Níže naleznete seznam firem, které spolupracují s PEFkou. Můžete se na ně obrátit a domluvit si u nich praxi.