Souhrn minimálních požadavků:

 1. Tvůrčí činnost
  • minimálně dvě publikace v časopise indexovaném v databázi Scopus, kde je student alespoň u jednoho z nich první autor (vydáno nebo typicky doloženo přiděleným DOI) a dvě prezentace tvůrčích výsledků na konferenci (doloženo programem, certifikátem, sborníkem)
 2. Vědecká spolupráce, zapojení do mezinárodního výzkumu/týmu, absolvování stáží
  • měsíční stáž v zahraničí, nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s publikací nebo prezentací výsledků v zahraničí, nebo jiná přímá účast na mezinárodní spolupráci, jako je aktivní zapojení zahraničních výzkumníků do přípravy studenta ve formě konzultanta disertační práce, aktivní účasti studenta na seminářích a aktivitách příslušného zahraničního pracoviště (univerzita, výzkumný institut), kdy tato jiná forma spolupráce musí být doložena prohlášením zahraničních výzkumníků (Slovensko přitom není považováno za zahraničí)
 3. Další studijní povinnosti
  • podíl na výuce, eventuálně především u studentů kombinované formy studia přednáškou na téma související s tématem disertační práce
 1. Požadavky na tvůrčí činnost
  V rámci doktorského studia je povinností studenta prezentovat dílčí či finální výsledky svého výzkumu prostřednictvím publikací ve sbornících z konferencí a ve vědeckých časopisech. Tato povinnost vychází z ustanovení zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, který v § 47, odst. 4 uvádí, že „Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění”. Publikační činnost je součástí ISP a jako taková je součástí splnění studijních povinností. Minimálním požadavkem oborových rad doktorských studijních programů na PEF je publikování minimálně dvou příspěvků, které musí být uveřejněny ve vědeckých časopisech indexovaných databází Scopus. Student musí být alespoň u jednoho z nich prvním autorem. Součástí hodnocení publikační činnosti jsou i ostatní odborné a vědecké publikace a příspěvky prezentované na konferencích (minimálně další dva příspěvky).
 1. Požadavky na absolvování stáží
  Povinností studentů je minimálně měsíční stáž na zahraniční univerzitě nebo výzkumném pracovišti, jejíž odborné zaměření odpovídá tématu disertační práce, nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí, případně jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci.
 2. Další studijní povinnosti
  Další povinností studentů doktorského studia je podílet se na výuce, především formou cvičení a seminářů eventuálně (zejména v případě studentů kombinované formy studia) vybranou přednáškou na téma související s tématem disertační práce.