ROZHOVOR: Představení proděkanky PEF MENDELU doc. PhDr. Martiny Rašticové, Ph.D.

12. 2. 2020
Od 1. února 2018 nastoupili do vedení fakulty tři noví proděkani a jedna proděkanka, jeden proděkan ve své funkci pokračuje.  Jaké změny plánuje proděkanka pro internacionalizaci doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.?
Na Provozně ekonomickou fakultu nastoupila doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. v roce 2015 a od té doby působí na pozici docentky a vedoucí Ústavu práva a humanitních věd. Čemu se na fakultě věnujete v současnosti? V současnosti působím na Ústavu práva a humanitních věd na pozici docentky a vedoucí ústavu. Věnuji se řadě činností, které všechny mají jednoho společného jmenovatele, a tím je zájem vychovat vysoce odborně erudovaného, lidsky, osobnostně a hodnotově zralého absolventa Provozně ekonomické fakulty. Svou práci beru jako své poslání a dělám ji ráda. Konkrétně se věnuji činnosti pedagogické: garantuji předměty Leadership diverzitních týmů a Sociální analýza na magisterském stupni studia, přednáším v předmětu Sociologie a sociální psychologie na bakalářském stupni studia, vedu závěrečné práce studentů PEF, věnuji se nadaným studentům – stipendistům a vedu doktorandy. Práce s mladými, talentovanými a motivovanými lidmi je důvodem, proč jsem se rozhodla pro akademickou kariéru a nelituji toho. Významnou část mých aktivit tvoří práce na výzkumných projektech a s tím související rozsáhlá publikační činnost. Kontinuální výzkumnou práci a především zapojení do mezinárodních výzkumných týmů považuji za předpoklad kvalitní pedagogické práce a diskuse se studenty nad našimi nejnovějšími výzkumy je nejen oboustranně přínosná, ale často také zajímavá a vzrušující. Třetí část mé každodenní práce tvoří administrativa související s chodem Ústavu práva a humanitních věd. Od 1. února jste proděkankou na PEF MENDELU. Musíte se kvůli nové funkci vzdát jiné role na fakultě, například omezit výuku? Funkci proděkanky pro internacionalizaci vnímám jako možnost podpořit všechny tři role, o nichž jsem hovořila, tedy pedagogickou, výzkumnou i administrativní a posílit rozvoj studentů i akademických pracovníků PEF na mezinárodní úrovni. Nepředpokládám, že budu muset omezit výuku ani jiné činnosti, kterým se věnuji. Jsem připravená věnovat se funkci proděkanky nad rámec těchto aktivit, práce po večerech a víkendech jsou běžnou součásti akademika, obzvláště na úrovni vedení fakulty. Jaké jsou vaše hlavní cíle na pozici proděkanky? Agenda proděkana pro internacionalizaci je postavena na úzké spolupráci s proděkanem pro studium a s proděkanem pro výzkumné aktivity. V tomto duchu a také po diskusi s vedením fakulty chci v prvních týdnech ve funkci proděkanky definovat hlavní cíle. Už teď je však jasné, že mezi priority bude patřit vzdělávání našich studentů na zahraničních univerzitách v rámci ERASMUS plus studijních pobytů a možnost vycestovat za studiem také na univerzity mimo Evropskou unii. Dále se budu zaměřovat na rozvoj mezinárodních aktivit při vytváření mezinárodních výzkumných konsorcií a vytvářet platformu pro odborný růst mladých vědců a akademických pracovníků Provozně ekonomické fakulty. V čem budete pokračovat po současném proděkanovi a co chcete naopak změnit?  Proděkan Tomáš Foltýnek udělal v oblasti mezinárodních aktivit PEF a internacionalizace fakulty obrovský kus práce. Nastartoval řadu aktivit, rozjel projekt pro mezinárodní mobilitu, což jsou činnosti, na něž chci navázat a dále je rozvíjet.

Více aktualit

Všechny aktuality