ROZHOVOR: Jaké změny plánuje budoucí děkan PEF?

12. 2. 2020
Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně povede od února další 4 roky doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.

Jaké jsou vaše dojmy pár hodin po zvolení do čela fakulty?

Dojmy jsou samozřejmě mnohé a určitě obsahují radost z důvěry senátorů, ale také velký závazek k práci pro fakultu. Rozhodně si neužívám pocit velkého vítězství, protože práci děkana beru primárně jako službu fakultě, nikoliv jako „osobní satisfakci“. Ta může přijít teprve v případě, že bude odvedená práce hodnocena pozitivně.

Čemu se na fakultě věnujete v současnosti?

Na fakultě jsem především akademickým pracovníkem Ústavu managementu, přičemž garantuji předměty Operační management (Bc.), Strategický management (NMgr.) a Management (Ph.D.). Mám také na starosti organizaci doktorského studia v anglickém jazyce.

Jaké role na PEF se budete muset vzdát, až od února budete úřadovat na děkanátu? Omezíte výuku, případně kterou si necháte?

Nástupem do funkce děkana se vzdám organizace doktorského studia, ale výuku si určitě v rámci časových možností ponechám. Vedení cvičení patrně přenechám mladším kolegům. Ovšem kontakt se studenty je pro mě velmi povzbuzující a inspirativní, rád s nimi diskutuji o aktuálních otázkách, které fakulta řeší a kterým se částečně věnujeme i při probírání témat souvisejících s kvalitou a strategií.

Jaké jsou vaše hlavní cíle na pozici děkana?

Konkrétní cíle splňující požadavky SMART v tomto momentě nepředstavím, jsou otázkou diskuse s budoucími proděkany a společné domluvy na směřování jednotlivých činností. Základní cíle jsou v podstatě dva, zmínil jsem je i při prezentaci mých představ o výkonu funkce děkana:

Za prvé zlepšení komunikace na fakultě. Kromě posilování pocitu sounáležitosti zaměstnanců i studentů s fakultou i univerzitou. Sem řadím zejména potřebu otevřené a konstruktivní komunikace o problémech, se kterými se potkáváme. Komunikace, která bude motivována řešením problémů, nikoliv snahou o sebeprosazení či dehonestaci jejích účastníků. Různé názory různých lidí vnímám jako výhodu a příležitost k rozvoji, nikoliv jako neřešitelný problém. I když se na něčem neshodneme, můžeme spolu dále komunikovat a spolupracovat.

Za druhé intenzivní spolupráce se studenty, a to nejen z řad členů akademického senátu, na neustálém zlepšování prostředí na fakultě. Nejde „jen“ o řešení aktuálních problémů (uznávání předmětů odstudovaných v zahraničí, hledání vedoucího závěrečné práce, kvalita výuky jazyků a výuky v angličtině apod.), ale též o další rozvoj studentského života na fakultě a podporu aktivit studentů, které přímo nesouvisí se studiem.

V čem budete pokračovat po současném děkanovi a co chcete naopak změnit?

Budu pokračovat v realizaci strategického záměru fakulty, který byl zpracován stávajícím vedením fakulty na období let 2016-2020. Tímto dokumentem jsou definovány základní cíle fakulty na dané období a nevidím potřebu je zásadním způsobem měnit. Z dalších aktivit bych určitě rád pokračoval v podpoře neformálních setkání akademické obce formou letního grilování, vánočního večírku apod. Změnit chci především styl komunikace uvnitř fakulty a také styl komunikace vůči univerzitě a jejímu vedení. S rektorkou, která vychází z fakultních řad, budu mít určitě pozici v této oblasti snazší.

Funkce se ujmete na začátku února, budete se nějak připravovat?

Funkční období začíná 1. února 2018, ale určitě je třeba začít pracovat ihned, a to zejména na úpravě kompetencí proděkanů a jejich výběru, což spolu bude úzce souviset. Rád bych se setkal s vedoucími všech ústavů na fakultě a diskutoval s nimi o jejich představách o dalším rozvoji fakulty a o obsazení funkcí proděkanů, abych mohl v den nástupu do funkce tyto osoby představit a projednat na akademickém senátu fakulty naši společnou strategii.

Co chcete udělat první den jako děkan?

První den v pozici děkana se chci setkat s pracovníky děkanátu, poděkovat jim za jejich dosavadní práci a povzbudit je k jejímu dalšímu pokračování. Žádné revoluce nepřipravuji, ale dojde ke změnám na pozicích proděkanů a k poněkud odlišnému rozdělení jejich úkolů (možná i ke změně jejich počtu), což je rovněž třeba odpovídajícím způsobem a co nejdříve komunikovat. Nicméně první den ve funkci děkana budu považovat za stejně výjimečný jako kterýkoliv jiný den, kdy se mohu ve zdraví podílet na „běhu života“ a radovat se z něho.

Od studenta na PEF do čela fakulty

Doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. studoval na PEF MENDELU původně ve čtyřletém studiu, po změnách studia na fakultě prodloužil své studium na pětileté. V září 1994 nastoupil jako doktorand, poté co mu tuto možnost nabídl vedoucí diplomové práce prof. Erbes. Od ledna 1995 je také akademický pracovník tehdejšího Ústavu managementu a marketingu. Doktorské studium dokončil v roce 2000. V září 2002 díky postdoktorandskému grantu GA ČR předložil habilitační práci, kterou v prosinci 2002 obhájil a od 1. 1. 2003 byl jmenován docentem v oboru „Odvětvová ekonomika a management“. V dané době byl nejmladším docentem na univerzitě. Následně byl jmenován vedoucím Ústavu managementu. V roce 2006 se rovněž stal proděkanem PEF. Tato role pro něj byla natolik zásadní, že se v roce 2009 vzdal funkce vedoucího ústavu. V roce 2013 sice uspěl v návrhovém kole volby kandidáta na funkci děkana, ovšem po osmi letech v proděkanské funkci se rozhodl o tuto funkci neucházet. V prosinci 2015 přijal nabídku stát se prorektorem pro strategii a IT, v níž setrvá do 31. ledna 2018. Hlavní úlohou v této pozici je zavedení systému řízení kvality v kontextu požadavků novely zákona o vysokých školách a požadavků Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.

Více aktualit

Všechny aktuality