Závěrečná konference projektu OP VVV Podpora multidisciplinarity výzkumných programů mladých vědců.

26. 6. 2022
Na PEF MENDELU se uskutečnila závěrečná konference projektu Podpora multidisciplinarity výzkumných programů mladých vědců (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002333), který byl financován v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Text: Cílem projektu bylo vytvořit a akreditovat nové výzkumné doktorské studijní programy založené na multidisciplinaritě tj. provázání více oblastí vzdělávání. Projekt vznikl na dohodě dvou fakult, a to Provozně ekonomické fakulty a Zahradnické fakulty, propojit oblasti vzdělávání Informatika, Kybernetika, Ekonomika a management, Zemědělství, Zahradnictví, Architektura a urbanismus v nově vytvářených a modernizovaných studijních programech. Projekt je řešen v období od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2022.

Závěrečná konference si kladla za cíl seznámit účastníky s výsledky projektu, se zhodnocením celého průběhu řešení a s návrhy na další rozvoj výzkumně zaměřených doktorských programů na Mendelově univerzitě v Brně.

V úvodním vystoupení garant projektu prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. vysvětlil důvody vzniku projektu a shrnul jeho výsledky. S podporou projektu bylo akreditováno 5 výzkumně zaměřených doktorských programů a to Automatizace řízení a informatika, Ekonomika a management, Krajinářská architektura – Ph.D., Zahradnictví – Ph.D. a European Horticulture.

Projektová manažerka Ing. Veronika Kočiš Krůtilová, Ph.D. ve svém vystoupení podrobně popsala jednotlivé aktivity projektu a zdůraznila, že veškeré monitorovací ukazatele projektu byly splněny.

Následovaly vystoupení garantů nově akreditovaných výzkumně zaměřených projektů. Prof. Ing. Jana Stávková, CSc. garantka studijního programu Ekonomika a management se zaměřila na objasnění nového profilu absolventa, který získá kompetence k systémovému řešení problémů v  oblastech ekonomiky podniku, ekonomiky odvětví, specifik zemědělského a potravinářského sektoru, managementu a marketingu a to za využití znalostí z ekonomické teorie, kvantitativních metod a podnikatelského prostředí. Garant studijního programu Automatizace řízení a informatika prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng. zdůraznil propojení oblastí vzdělávání Informatika, Kybernetika a Zemědělství, které je hlavní předností profilu absolventa. Výsledky studijního programu Zahradnictví – Ph.D. přednesl garant programu prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. a zdůraznil profil absolventa zaměřený na genotypy, šlechtění, produkční systémy zahradnických kultur a zpracovatelské technologie v zahradnictví. Studijní program Krajinářská architektura – Ph.D. prezentoval doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., který zaujal způsobem využití projektu pro krajinnou interpretaci a prostorové modelování oblasti kolem města Znojmo na břehu řeky Dyje v lokalitě „Léry“. Doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. představil studijní program European Horticulture, který byl akreditován jako double degree ve spolupráci s partnerskou univerzitou University of Agriculture v Krakově v Polsku.

Součástí projektu byla podpora nejnadanějších doktorandů formou realizace jednosemestrální zahraniční stáže. Dvě vybrané stáže studentů představili studenti Ing. Kateřina Štůsková a Ing. Patrik Vaněk.

V rámci projektu vzniklo 26 případových studií, které slouží studentům doktorského studia při dalším směrování jejich vědecké práce. Na konferenci byla prezentována za každý studijní program jedna případová studie. Případovou studii v oblasti Metodologie vědy představil doc. Mgr. David Hampel, Ph.D. a zdůraznil rizika spojená s vědecko-výzkumnou činností doktorských studentů. Ukázku zaměření disertační práce na oblast Robotiky představil Ing. Vít Ondroušek, Ph.D. Velmi zajímavý směr disertačních prací v oblasti Molekulární genetiky prezentoval doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. Zaměření disertačních prací na krajinné interpretace a prostorové modelování představil Ing. Jozef Sedláček, Ph.D. Případovou studii zaměřenou na Instrumentální analýzu představil prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.

V závěru konference garant projektu prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. nastínil možnosti dalšího rozvoje podpory výzkumně zaměřeným doktorským programům z nově otevíraného operačního programu Jan Amos Komenský.

Více aktualit

Všechny aktuality