Volby do Akademického senátu PEF MENDELU

24. 9. 2020
Současný Akademický senát PEF MENDELU má funkční období do 31. 10. 2020, s  ohledem na tuto skutečnost byly vyhlášeny volby do tohoto akademického orgánu. Senát se dělí na komoru akademických pracovníků a komoru studentů, přičemž funkční období senátu, jako celku, jsou tři roky (funkční období pro nově volený senát je od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2023). Návrhové kolo (pro obě komory) proběhne elektronicky v  termínu 30. 9. – 6. 10. 2020 a to za pomoci aplikace ePrůzkumy v  UIS. Volební kolo proběhne v termínu 21. 10. – 22. 10. 2020 a to pro komoru studentů elektronicky (ePrůzkumy) a pro komoru akademických pracovníků fyzicky v přízemí budovy Q (pokud nebude dle semaforu MENDELU Volební komisí AS PEF MENDELU upraveno jinak). Bližší informace o vyhlášení, průběhu voleb a upřesněném harmonogramu voleb jsou dostupné v  dokumentovém serveru (UIS) v  sekci Akademický senát PEF MENDELU, nebo na fakultních webových stránkách, část AS PEF MENDELU. Jen pro zopakování, akademický senát je samosprávný orgán, skládajíce se ze zástupců akademické obce a to jak z  řad akademických pracovníků, tak z  řad studentů. Mezi jeho činnosti patří schvalování rozdělení finančních prostředků na fakultě a kontrola jejich čerpání, usnášení se na návrhu ke jmenování děkana, schvalování vnitřních předpisů, podmínek přijetí ke studiu a schvalování, popřípadě projednávání dalších dokumentů spjatých s chodem fakulty. Je to také místo, kde je možné diskutovat otázky spjaté s  chodem fakulty s  vedením fakulty a děkanem.

Více aktualit

Všechny aktuality