Tiskové prohlášení k odebrání institucionální akreditace

12. 7. 2022

Tiskové prohlášení

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (dále jen NAÚ) rozhodla během svého zasedání dne 19. 5. 2022 o odnětí institucionální akreditace Mendelově univerzitě v Brně pro doktorský typ studia v oblasti vzdělávání Ekonomické obory. Odnětí institucionální akreditace se netýká bakalářského a magisterského typu studia. Odebrání institucionální akreditace taktéž nemá vliv na žádný stávající studijní program ani na stávající a budoucí studenty.

Odebrání institucionální akreditace u doktorského typu studia znemožňuje akreditovat nové studijní programy „samostatně“ v rámci univerzity. Stávající studijní programy doktorského typu studia nadále zůstávají akreditovány a nejsou odebráním institucionální akreditace nikterak dotčeny. Nicméně případné nové doktorské studijní programy budou akreditovány prostřednictvím NAÚ VŠ, jak tomu bylo běžné před získáním institucionální akreditace.

Provozně ekonomická fakulta již uskutečnila v oblasti doktorského studia řadu nápravných opatření. Kromě zavedení kreditního systému a vyjasnění organizace doktorského studia, definovala standardy uskutečňování a postupy správy doktorského studia, zavedla další kontrolní mechanismy týkající se publikační činnosti doktorandů i školitelů, sjednotila administrativní průběh přijímacího procesu na všech stupních studia, a ukončila spolupráci na náboru studentů s externími agenturami. Kromě výše zmíněných nápravných opatřeních byla agenda doktorského typu studia převedena do agendy vědy a výzkumu, za kterou zodpovídá nová proděkanka. Na celouniverzitní úrovni taktéž vznikla Komise pro doktorské studium.

Uskutečněná nápravná opatření povedou ke zkvalitnění doktorského studia a stejně jako v předešlých případech nebude fakulta tolerovat neetické jednání proti dobrým mravům, zejména plagiátorství.

Press release

The Board of the National Accreditation Bureau for Higher Education (hereinafter referred to as the NAB) decided at its meeting on 19 May 2022 to withdraw the institutional accreditation of Mendel University in Brno for the doctoral studies in the field of education Economic fields. The withdrawal of institutional accreditation does not apply to bachelor’s and master’s types of study. The withdrawal of institutional accreditation also does not affect any existing study programme or current and future students.

The withdrawal of institutional accreditation for doctoral studies makes it impossible to accredit new study programmes „independently“ within the university. Existing doctoral study programmes remain accredited and are not affected with the withdrawal of institutional accreditation. However, any new doctoral study programmes will be accredited through the NAB, as it was done before obtaining institutional accreditation.

The Faculty of Business and Economics has already carried out a number of corrective measures related to the doctoral studies. In addition to the introduction of the ECTS and clarification of the organization of doctoral studies, it defined the standards of implementation and procedures for the administration of doctoral studies, introduced other control mechanisms concerning the publication activities of doctoral students and supervisors, unified the administrative course of the admission process at all levels of study, and terminated cooperation on student recruitment with external agencies. In addition to the above-mentioned corrective measures, the doctoral studies agenda study was transferred to the agenda of the new Vice-Dean for research. At the university level, there was also established a Commission for Doctoral Studies.

The corrective measures taken will lead to an improvement in the quality of doctoral studies and, as in previous cases, the faculty will not tolerate unethical conduct, especially plagiarism.

Více aktualit

Všechny aktuality