ROZHOVOR: Představení tajemníka Ing. Jaroslava Pakosty, LL.M.

12. 2. 2020
Postupně jsme vám představili všechny současné proděkany a proděkanku PEF MENDELU. Nyní jsou na řadě další z vedení, kteří povedou fakultu následující 4 roky.
Ing. Jaroslav Pakosta, LL.M. je tajemníkem na PEF MENDELU už devět let. K jeho denní agendě patří jak strategické úkoly typu tvorba rozpočtu, plánování mezd na fakultě, řešení financování projektů PEF a další, ale také denní operativa, od protékajících WC až po problematiku topení na budově Q, která je na PEF MENDELU takovým evergreenem. Dále se věnuje problematice odborných a řízených praxí studentů. Čemu se na fakultě věnujete v současnosti? Stejným činnostem jako v minulém funkčním období v pozici tajemníka, tedy všemu, co souvisí s hospodařením fakulty, s jejím provozem, financováním a obecně řízením v této oblasti. A to od tvorby rozpočtu fakulty ve výši cca 100 milionů korun, až po takové maličkosti, jakými jsou například nefungující světla v učebně. Co se za vašeho působení na pozici tajemníka změnilo? Po celou dobu mého působení na fakultě a univerzitě se snažím o co nejlepší finanční „kondici“ naší fakulty, jinými slovy o každoročně minimálně vyrovnaný až přebytkový rozpočet, posilování fondů fakulty i dalších finančních zdrojů PEF. Zde si troufám říci, že se mi tato věc daří. Stejně tak věřím, že mnou vedený děkanát PEF se za dobu, po kterou zastávám pozici tajemníka, personálně stabilizoval a všichni pracovníci děkanátu cítí moji podporu pro jejich činnosti a osobní rozvoj. A v neposlední řadě doufám, že i díky mé osobě nabyla pozice tajemníka PEF více na vážnosti a důležitosti. V čem byste rád pokračoval? Určitě bych chtěl i v dalším období dosáhnout toho, aby naše fakulta byla stále jednou z finančně nejsilnějších součástí univerzity. Také aby byl dostatek finančních prostředků na běžný provoz PEF, na pořizování důležitých pomůcek, IT a přístrojů pro výuku i pro VaV, samozřejmě na důstojné mzdy pracovníků a potřeby studentů. Rád bych i nadále přistupoval k fakultě „s péčí řádného hospodáře“. Jaké změny chystáte na další čtyřleté období? Důležitější budou změny, které se na nás „chystají“, než ty, které mám v plánu já. Nástupem nové paní rektorky totiž určitě dojde k mnoha změnám v rámci celé univerzity, a to i ve financování, na což budu muset na PEF reagovat a přizpůsobit plány v oblasti financování fakulty. Stejně tak očekávám, že nové vedení s novým panem děkanem PEF navrhne a pozmění dosavadní zavedené procesy a postupy. Jinými slovy, změn nás všechny na fakultě čeká určitě hodně a věřím, že jsem na ně připraven, pomohu s jejich zaváděním a snadnou implementací.

Více aktualit

Všechny aktuality