Nový děkan Kapounek: Mojí prioritou je kvalita

20. 2. 2023

Svatopluk Kapounek působí na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně od roku 2007, zastával funkci vedoucího Ústavu financí, proděkana pro tvůrčí činnost a prorektora pro tvůrčí činnost. V letech 2020–2022 byl prezidentem České společnosti ekonomické. Úzce spolupracuje s CERGE-EI a Institutem ekonomických studií Univerzity Karlovy, Národní bankou Slovenska, Litevskou centrální bankou a Rakouským institutem pro ekonomický výzkum WIFO. Vedl mezinárodní výzkumnou skupinu Jean Monnet Multilateral Research Group zabývající se reformou bankovního dohledu v EU, koordinoval mezinárodní výzkumný projekt pro Vilniuskou univerzitu na téma optimálních měnových oblastí a je řešitelem řady prestižních projektů Grantové agentury České republiky. Ve své vědecké práci se věnuje mezinárodním a korporátním financím, hospodářské politice a finanční ekonometrii. Své výsledky publikuje v mezinárodně uznávaných časopisech, např. Economic Modelling, International Review of Economics and Finance, Journal of Behavioral Finance, Economic Systems, Computational Economics.

Od 1. února jste nově nastoupil do funkce děkana, jaké byly Vaše první kroky na fakultě v souvislosti se současnou kauzou doktorských titulů?

Mojí prioritou je kvalita, a to jak v oblasti výuky, tak vědecké činnosti. Sestavil jsem proto nový tým proděkanů, se kterými podrobně analyzujeme veškeré procesy spojené s doktorským studiem na fakultě. I když jsem byl jako prorektor pro tvůrčí činnost se situací částečně seznámen, detailní analýza je nezbytná pro efektivní navázání na změny, které již zahájilo bývalé vedení fakulty.

O jaké změny se jedná? Na co se v první fázi zaměřujete?

V první řadě jde o zásadní zpřísnění podmínek pro přidělování disertačních prací, aby jejich vědecký přínos byl mezinárodně srovnatelný. Ke studiu proto budeme přijímat jen nejtalentovanější studenty, kteří budou schopni naplnit kvalitativní odborná i etická kritéria. Dále budeme klást vyšší požadavky na školitele, kteří díky svému individuálnímu přístupu k doktorandovi mají klíčovou roli při zajišťování kvality doktorského studia. Školitelům musí zároveň fakulta poskytnout dostatečný časový i finanční prostor k výzkumu i vedení doktorandů. V neposlední řadě budeme mnohem více dbát na detailní průběžnou kontrolu všech procesů spojených s kvalitou studia. Tradiční definice požadavků na publikace prostřednictvím scientometrie (indexace časopisů v konkrétních databázích) musí být pouhým základním nástrojem definujícím minimální kritéria. Mnohem důležitější je komplexní kvalitativní hodnocení činnosti doktoranda i obsahu výstupů jeho tvůrčí činnosti. V souvislosti s posílením kvality kontrolních procesů se očekává i změna garanta doktorského studijního programu Economics and Management.

Vaše fakulta v minulosti přijímala studenty prostřednictvím služeb zahraničních agentur. Jaký je Váš názor na tento způsob získávání studentů?

„Masovost“ a spolupráce se zprostředkovacími agenturami nedává smysl. Jsem rád, že tato praxe byla ukončena již v roce 2021. Doktorské studium je založeno na vědecko-výzkumné činnosti studentů, což vyžaduje poměrně vysoké finanční náklady, které hradí fakulta (např. provoz laboratoří, nákup dat, publikační poplatky, účasti na zahraničních konferencích, letních školách a stážích). Poplatky za studium nestačí ani na zlomek úhrady těchto nákladů. Doktorské studium musí být založeno na individuálním výběru talentovaných studentů a jejich následném začlenění do výzkumných týmů fakulty. Tito studenti pak vytváří výsledky, na základě kterých je fakulta hodnocena a získává hlavní finanční zdroje.

Kde vidíte Provozně ekonomickou fakultu za 4 roky?

Fakulta v současnosti zaměstnává špičkové odborníky, kteří publikují v prestižních zahraničních časopisech a získávají tuzemské i zahraniční granty. Chci, abychom schopnosti kolegů i aktivní spolupráci se zahraničními univerzitami a výzkumnými institucemi transformovali do podoby špičkového vzdělávání. Chci, aby fakulta byla špičkovým vzdělávacím a vědeckým pracovištěm. Chci, aby byla Provozně ekonomická fakulta i Mendelova univerzita v Brně pro studenty „první“ volbou, a její absolventi hrdí na titul z „PEFky“.

Hovoříte o špičkovém vzdělávání, napravit současný mediální obraz Vaší fakulty bude výzvou. Jak toho chcete dosáhnout?

To není výzva, ale moje povinnost. Média často vyhledávají negativní zprávy a snaží se za každou cenu vytvořit příběhy plné senzací, které mají daleko od reality. Skutečnost, že tyto necelistvé příběhy poškozují nejen českou vědu a vysoké školství, ale mají negativní dopad na konkrétní lidi, kteří tvrdě pracují, si už málokdo domýšlí. Dobré jméno, které je Provozně ekonomické fakultě i celé Mendelově univerzitě v Brně vlastní, znovu vybudujeme naší pečlivou a poctivou prací, na kterou jsme ale zvyklí. O studium na naší fakultě je tradičně zájem, a to především pro jeho kvalitu. Ač jsme univerzita malá, držíme si místo po boku vyhledávaných zahraničních či velkých pražských vysokých škol. Na tomto základě stavíme již přes sto let a pokračujeme dále.

Více aktualit

Všechny aktuality