Prospěchová stipendia jsou tady!

25. 8. 2020
Dosahuješ skvělých výsledků při studiu a splňuješ tato kritéria:
  1. Byl jsi studentem fakulty v příslušném typu studia po celé dva předchozí semestry předchozího akademického roku (dále jen „rozhodné období“)?
  2. Splnil jsi veškeré studijní povinnosti předepsané doporučeným studijním plánem v rozhodném období?
  3. V rozhodném období jsi úspěšně ukončil všechny zapsané předměty a jsi zapsán do následujícího ročníku?
  4. Máš „vážený průměr z odstudovaných předmětů za akademický rok (včetně neúspěšně ukončených předmětů)“ za rozhodné období do 1,5 včetně?
Podej si žádost o přiznání stipendia v Kontaktním centru do 30. října 2020. Více o prospěchovém stipendiu v čl. 2 vyhlášky děkana č. 4/2020 na úřední desce. Nezapomeň ani na sociální stipendium, pokud na něj máš nárok. Více informací o něm nalezneš v čl. 6 Stipendijního řádu Mendelovy univerzity v Brně. Žádost nalezneš v Portálu studenta → Tisk žádosti → Tisk žádosti o sociální stipendium. Žádosti se podávají do 30. října 2020.

Více aktualit

Všechny aktuality