Obchodní činnost a Cestovní ruch nově

16. 2. 2021

Milí studenti, Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně obdobně jako ostatní vysoké školy a jejich fakulty v České republice započala a pomalu dokončuje proces opětovné akreditace všech studijních programů, který si vyžádala novela zákona o vysokých školách z roku 2016. Dle požadavků Národního akreditačního úřadu i dle požadavků ECTS standardů se modernizovala struktura i obsah studijních programů. Některé změny se promítnou i do studia současných studentů naší fakulty. Je vhodné shrnout nejpodstatnější změny, které by se mohly Vašeho studia dotknout, a nabídnout odpovědi na otázky, které bezesporu máte. Doufáme, že mnohé změny oceníte a že dále přispějí k Vašemu budoucímu studiu i uplatnění na trhu práce.
Představení bakalářského studijního programu B-MOS Management obchodu a služeb
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. garantka programu Profesně zaměřený studijní program Management obchodu a služeb je vhodný pro ty z Vás, kteří se chcete na „ekonomce“ věnovat marketingu, obchodu či cestovnímu ruchu a nabyté teoretické znalosti chcete prohlubovat v prakticky zaměřených seminářích, kde bude možnost vyzkoušet si řešení konkrétních úkolů, problémů a situací z podnikové praxe a také se setkat s odborníky z různých firem, kteří na výuce participují. Specializace Management obchodní činnosti se nevěnuje pouze řízení obchodu, studenty seznámí se základy obchodního práva, řízením dodavatelsko – odběratelských vztahů, obchodní logistikou, ale také například nabídne předmět zaměřený na obchodní jednání či seminář Řízení obchodních týmů. Nadšence do marketingu potěší seminář Multimediální komunikace či velmi progresivně se vyvíjející Elektronický marketing. Samozřejmostí jsou přednášky odborníků z praxe, speciální workshopy na aktuální témata i možnost zvolit si téma závěrečné práce ve spolupracujících podnicích. Specializace Management cestovního ruchu nabízí prakticky zaměřené předměty, jako je Podnikání v cestovním ruchu, Destinační management, Hotelový management či Seminář řízení projektů v cestovním ruchu. Do výuky i tvorby témat závěrečných a semestrálních prací studentů jsou zapojováni odborníci, kteří se věnují cestovnímu ruchu v praxi např. manažeři hotelů, majitelé CK či destinační manažeři. Jedinečná je naše spolupráce s významnými partnery, mezi které můžeme zařadit například Čedok, CK Emma, Hotely Royal Ricc, Barceló Brno, TIC Brno, nadaci Partnerství nebo Centrálu cestovního ruchu – Jižní Morava. Moderní pojetí výuky klade důraz na týmovou práci, případové studie, exkurze a přednášky externistů.
V nově akreditovaných studijních programech je kladen větší důraz na anglický jazyk – jakožto jazyk ekonomie, ekonomiky a globalizovaného obchodu. V nových bakalářských akreditacích jsou tak hned tři předměty rozvíjející schopnosti v oblasti anglického jazyka (Angličtina 1 až 3). Tyto předměty si mohou zapisovat jako volitelné předměty i současní studenti, nebo studenti, kteří je přímo nemají ve studijním plánu. Jako doplňkový jazyk slouží volitelné předměty Němčina 1 a 2. Pokud máš zájem o další světový jazyk, pak si v rámci volitelných předmětů můžeš zapsat třeba nějaký ze světových jazyků na FRRMS.
Je v našem i tvém zájmu spouštět nově inovované a moderní předměty co nejdříve. Z tohoto důvodu je možné, že některý z předmětů ve tvém studijním plánu již nebude vypsán, pokud studuješ ve staré akreditaci. Jeho ekvivalent v nových akreditacích nalezneš ve studijním plánu poklikem na informační ikonu „i“ vedle daného předmětu. Tento ekvivalentní předmět si tak můžeš registrovat, zapsat a úspěšně ukončit. Pokud tedy „starý“ předmět nebude v registracích, je třeba si registrovat jeho ekvivalent. Po jeho ukončení ti bude automaticky uznán do studijního plánu.
Modernizace zasáhne také průběh a podobu státní zkoušky. Od zimního semestru 2020/2021 budou tematické celky u jednotlivých předmětů státní zkoušky více propojeny s tématem tvojí závěrečné práce. U státní zkoušky se tak budou zkoušet a ověřovat tvoje schopnosti propojit nabyté znalosti a jejich použití v širších souvislostech zejména v kontextu tvojí závěrečné práce. Státní zkouška bude sestávat z obhajoby tvojí závěrečné práce a následně odborné rozpravy z předmětů státní zkoušky. Státní zkouška tedy nebude jen zkoušet znalosti, ale zejména jejich pochopení, pochopení souvislostí, aplikací a důsledků. Věnuj tedy mimořádnou pozornost tematickým celkům v UIS. Snaž se tematické celky spíše naučit a pochopit v odborném kontextu tvého odborného zaměření. Toto se týká jak nových tak starých akreditací.
Pokud jsi započal své studium ve staré akreditaci (viz diagram výše), můžeš bez problému dostudovat ve svém studijním programu dle podmínek a povinností svého současného studijních programů. Studentům, kteří nedokončí své studium do 31. 12. 2024, bude nabídnuta možnost dostudovat ve studijním programu stejném nebo obdobném, ale na úspěšné dokončení studia v tomto pokračujícím studiu budeš muset splnit všechny povinnosti dané pro toto pokračující studium, které jsi neměl splněny v zanikajícím studijním programu. Z tohoto důvodu je lepší ve staré akreditaci úspěšně dostudovat před 31. 12. 2024 – takhle se tě reakreditace dotkne jen minimálně.
Fakulta postupně přechází na plně bilingvní vzdělávací prostředí. Vytváříme postupně prostředí, které bude pro většinu z vás ve tvé budoucí profesní kariéře zcela přirozené. V nových akreditacích se objevuje více předmětů vyučovaných v anglickém jazyce, na kterých se budeš běžně setkávat s cizinci (studenty přijíždějícími na studijní pobyty např.). Každý studijní program v nové akreditaci má jasně identifikovatelné a pod studijním plánem uvedené tzv. Mobility window (semestr, kdy je nejvhodnější vycestovat). Navíc každý podzim na naší fakultě probíhá tzv. International Week, během kterého se přednášky i na česky vyučovaných předmětech konají v anglickém jazyce. Věříme, že toto ti poskytne významnou konkurenční výhodu při hledání budoucího uplatnění, které si zvolíš.
Bohužel, za současné právní úpravy toto možné není. V přípravě je však novela vysokoškolského zákona, která by toto měla umožnit. Budoucí datum jejího schválení je však neznámé. Do jejího schválení je třeba vždy projít přijímacím řízením, abys mohl studovat v jiném studijním programu.
Pokud je daný předmět vypsán a nabízí se v registracích nebo zápisech předmětů, pak si jej mohou i studenti ve „starých“ akreditacích registrovat nebo zapsat, pokud splňují prerekvizity předmětu. Určitě si projdi katalog předmětů, protože nové akreditace nabízí mnoho předmětů, které by tě mohly zajímat a které se u nás na fakultě dříve neučily.
V Kontrole plánu v UIS stačí kliknout na informační ikonku „i“ vedle předmětu. Pokud ve studijním plánu předmět není doprovázen touto ikonou, bude „starý“ předmět pokračovat v nezměněné formě do zániku akreditace v roce 2024.
Ano, pokud jde registrovat nebo zapsat pouze ekvivalent, pak je potřeba si zapsat ekvivalent starého předmětu. Pokud jde registrovat nebo zapsat starý předmět konzultační formou, můžeš si jej při splnění podmínek pro konzultační formu registrovat a zapsat. V některých případech můžeš mít dokonce i na výběr. Starý předmět bude „dojíždět“ v konzultační formě a nový ekvivalentní předmět se již bude vyučovat. V tomto případě je volba na tobě.
S několikaměsíčním předstihem budeš informován o blížícím se konci akreditace starého studijního programu a bude ti nabídnuta možnost pokračovat ve studiu ve studijním programu stejném nebo obdobném.
Tyto změny se implementují postupně tak, jak Národní akreditační úřad stíhá projednávat žádosti o akreditace a jak budou postupně „nabíhat“ ročníky a semestry v nových akreditacích. Zatím jsou však změny patrné zejména u bakalářských studií. V budoucích obdobích se projeví i v navazujících magisterských studiích.

Více aktualit

Všechny aktuality