Nová Ekonomika a management

2. 3. 2021

Milí studenti, Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně obdobně jako ostatní vysoké školy a jejich fakulty v České republice započala a pomalu dokončuje proces opětovné akreditace všech studijních programů, který si vyžádala novela zákona o vysokých školách z roku 2016. Dle požadavků Národního akreditačního úřadu i dle požadavků ECTS standardů se modernizovala struktura i obsah studijních programů. Některé změny se promítnou i do studia současných studentů naší fakulty. Je vhodné shrnout nejpodstatnější změny, které by se mohly Vašeho studia dotknout, a nabídnout odpovědi na otázky, které bezesporu máte. Doufáme, že mnohé změny oceníte a že dále přispějí k Vašemu budoucímu studiu i uplatnění na trhu práce.
Představení bakalářského studijního programu B-EAM Ekonomika a management
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. garant programu Vážené studentky a studenti, jsem velice rád, že máte zájem o bakalářský studijní program Ekonomika a management na naší fakultě. Já sám jsem také jeho absolventem, byť v době před zhruba 20 lety měl některá zaměření a předměty odlišné. Všichni moji tehdejší spolužáci získali velice dobré uplatnění ve svém oboru – dnes jsou z nich manažeři, podnikoví a finanční ředitelé, poradci, specialisté na marketing nebo se uplatnili v bankovnictví a pojišťovnictví. Důležité však je, že naprostá většina z nich pracuje v oboru, který vystudovala. Naší snahou i nadále zůstává připravit Vás na práci ve Vašem oboru, ale také motivovat Vás k samostatnému, flexibilnímu a kritickému myšlení v situacích, kdy Vaše rozhodnutí nebude založeno pouze na získaných odborných znalostech, ale také na Vašich schopnostech a intuici. Cílem našeho programu je připravit Vás do praxe, ale zejména k pokračování studia na navazujícím stupni, v některém z našich magisterských studijních programů. Náš bakalářský studijní program je charakteristický několika principy a předpoklady, které ho, jak doufáme, učiní pro Vás atraktivním a především přínosným. Velký důraz je kladen na anglický jazyk, kdy v každém semestru se setkáte alespoň s jedním předmětem, který bude veden v angličtině. V dnešním světě je schopnost plynulé komunikace v anglickém jazyce, zejména v oblasti ekonomiky a managementu, považována za samozřejmost. Pro hladší vstup na pole anglické výuky jsme pro Vás v prvních dvou semestrech studia připravili přípravné a opakovací kurzy angličtiny. Podobně jako u angličtiny, klade náš program důraz na prohloubení Vašich schopností orientovat se ve světě informačních technologií především s důrazem na dovednosti jejich využití v oblasti ekonomiky a managementu. Dalším principem je flexibilita a Vaše možnost vlastní volby specializace v druhé půlce studia. Po společné třísemestrové části si zvolíte specializaci, která Vás bude bavit a kterou budete považovat za nejbližší Vašim představám o budoucím uplatnění. Náš program nabízí tři hlavní specializace, které prohloubí vaše dovednosti v oblasti podnikového managementu a marketingu (pro pozice na nižším stupni řízení typu analytik podnikových procesů, manažer nákupu apod.), v oblasti práce s lidmi (např. v pozicích personalista či manažer lidských zdrojů) nebo v oblasti práce s čísly, trendy a odhady (např. v pozicích finančního či ekonomického analytika nebo finančního manažera). Kromě uvedeného zlomku možných pozic, které jsem nastínil výše v rámci jednotlivých specializací, by Vás náš program měl připravit i na Vaši případnou samostatnou podnikatelskou činnost. Samozřejmým a studenty velmi vítaným principem je možnost volit si další předměty nad rámec specializací dle Vašeho uvážení. Poslední princip, který bych rád zmínil, je princip otevřenosti a vzájemného respektu a odpovědnosti. Jako učitelé, garanti předmětů i garant programu, jsme se zavázali zodpovědně přistupovat k naší práci a podobný přístup očekáváme i od Vás studentů. Všichni členové pedagogického sboru, jsme zvyklí komunikovat se studenty nejen v rámci společné kontaktní výuky, ale i dalšími kanály včetně e-mailové komunikace, sociálních sítí a on-line aplikací. Se svými problémy, připomínkami, náměty či návrhy v oblasti studia se můžete obracet přímo na své vyučující, garanty předmětů i na mně – garanta programu. Děkuji Vám, že jste si vybrali náš studijní program a přeji Vám, aby byl pro Vás přínosem ve Vaší další studijní a profesní kariéře.
Představení navazujícího studijního programu N-EAM Ekonomika a management
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. garant programu Vážené studentky a studenti, navazující akademicky zaměřený studijní program Ekonomika a management je koncipován tak, aby prohloubil a rozšířil Vaše dosavadní odborné znalosti, dovednosti a odborné kompetence získané na bakalářském stupni studia. Program Vás připraví pro dlouhodobé uplatnění na trhu práce v oblasti ekonomiky a managementu podniků, organizací, institucí soukromé i veřejné sféry stejně tak jako pro uskutečnění vlastního konkurenceschopného podnikatelského záměru. Program ekonomika a management má na Provozně ekonomické fakultě dlouhodobou tradici a patří mezi nosné programy těšící se mezi studenty nejvyšší oblibě a popularitě. Během své existence program prochází neustálými inovacemi a průběžnou modernizací, tak aby svojí nabídkou reagoval na trendy dynamicky se vyvíjejících trhů práce. Kromě jednotlivých odborně zaměřených předmětů z oblasti ekonomiky a managementu program navazuje na principy bakalářských studijních programů na PEF, mezi které patří například rozvoj schopností kritického myšlení, vyhodnocování relevantních ekonomických informací a samostatného rozhodování v měnících se podmínkách tržní ekonomiky. Předností programu, jak dokládají průzkumy mezi absolventy, je skutečnost, že prakticky každý absolvent programu získá rychle uplatnění na trhu práce, a navíc naprostá většina se dlouhodobě uplatní v oblasti, na kterou se během studia specializovala. Na začátku studia si volíte jednu z pěti možných specializací, které nejvíce vyhovují Vaší představě o Vašem budoucím uplatnění. V našem programu se můžete profilovat ve specializaci Management, Marketing a obchod, Finanční řízení podniku, Ekonomická statistika a Lidské zdroje a mezinárodní leadership. Kromě toho si můžete zvolit také další volitelné předměty, z nichž je velké množství nabízeno i v anglickém jazyce. Naprostou samozřejmostí je možnost vyjet na zahraniční stáž a absolvovat odbornou praxi. Program Vás tak připraví pro uplatnění např. v pozicích manažerů vyššího a středního managementu včetně vedoucích a řídících pracovníků v oblasti provozu a ekonomiky podniků, marketingu, financí, řízení lidských zdrojů nebo například v pozicích datových a statistických analytiků či manažerů řízení rizik tuzemských i zahraničních firem. V programu Ekonomika a management se můžete těšit na zkušené pedagogy, zajímavé specialisty z praxe, hostující zahraniční přednášející, obohacující odborné workshopy, studentské konference, zájmové kluby a spoustu mimoškolních aktivit, kde se tuží přátelství a univerzitní duch. Věřím, že s volbou navazujícího akademicky zaměřeného studijního programu Ekonomika a management, jehož absolvováním získáte nejen titul Ing., ale také množství odborných znalostí, dovedností a přátel mezi spolužáky i pedagogy, budete spokojeni.
V nově akreditovaných studijních programech je kladen větší důraz na anglický jazyk – jakožto jazyk ekonomie, ekonomiky a globalizovaného obchodu. V nových bakalářských akreditacích jsou tak hned tři předměty rozvíjející schopnosti v oblasti anglického jazyka (Angličtina 1 až 3). Tyto předměty si mohou zapisovat jako volitelné předměty i současní studenti, nebo studenti, kteří je přímo nemají ve studijním plánu. Jako doplňkový jazyk slouží volitelné předměty Němčina 1 a 2. Pokud máš zájem o další světový jazyk, pak si v rámci volitelných předmětů můžeš zapsat třeba nějaký ze světových jazyků na FRRMS.
Je v našem i tvém zájmu spouštět nově inovované a moderní předměty co nejdříve. Z tohoto důvodu je možné, že některý z předmětů ve tvém studijním plánu již nebude vypsán, pokud studuješ ve staré akreditaci. Jeho ekvivalent v nových akreditacích nalezneš ve studijním plánu poklikem na informační ikonu „i“ vedle daného předmětu. Tento ekvivalentní předmět si tak můžeš registrovat, zapsat a úspěšně ukončit. Pokud tedy „starý“ předmět nebude v registracích, je třeba si registrovat jeho ekvivalent. Po jeho ukončení ti bude automaticky uznán do studijního plánu.
Modernizace zasáhne také průběh a podobu státní zkoušky. Od zimního semestru 2020/2021 budou tematické celky u jednotlivých předmětů státní zkoušky více propojeny s tématem tvojí závěrečné práce. U státní zkoušky se tak budou zkoušet a ověřovat tvoje schopnosti propojit nabyté znalosti a jejich použití v širších souvislostech zejména v kontextu tvojí závěrečné práce. Státní zkouška bude sestávat z obhajoby tvojí závěrečné práce a následně odborné rozpravy z předmětů státní zkoušky. Státní zkouška tedy nebude jen zkoušet znalosti, ale zejména jejich pochopení, pochopení souvislostí, aplikací a důsledků. Věnuj tedy mimořádnou pozornost tematickým celkům v UIS. Snaž se tematické celky spíše naučit a pochopit v odborném kontextu tvého odborného zaměření. Toto se týká jak nových tak starých akreditací.
Pokud jsi započal své studium ve staré akreditaci (viz diagram výše), můžeš bez problému dostudovat ve svém studijním programu dle podmínek a povinností svého současného studijních programů. Studentům, kteří nedokončí své studium do 31. 12. 2024, bude nabídnuta možnost dostudovat ve studijním programu stejném nebo obdobném, ale na úspěšné dokončení studia v tomto pokračujícím studiu budeš muset splnit všechny povinnosti dané pro toto pokračující studium, které jsi neměl splněny v zanikajícím studijním programu. Z tohoto důvodu je lepší ve staré akreditaci úspěšně dostudovat před 31. 12. 2024 – takhle se tě reakreditace dotkne jen minimálně.
Fakulta postupně přechází na plně bilingvní vzdělávací prostředí. Vytváříme postupně prostředí, které bude pro většinu z vás ve tvé budoucí profesní kariéře zcela přirozené. V nových akreditacích se objevuje více předmětů vyučovaných v anglickém jazyce, na kterých se budeš běžně setkávat s cizinci (studenty přijíždějícími na studijní pobyty např.). Každý studijní program v nové akreditaci má jasně identifikovatelné a pod studijním plánem uvedené tzv. Mobility window (semestr, kdy je nejvhodnější vycestovat). Navíc každý podzim na naší fakultě probíhá tzv. International Week, během kterého se přednášky i na česky vyučovaných předmětech konají v anglickém jazyce. Věříme, že toto ti poskytne významnou konkurenční výhodu při hledání budoucího uplatnění, které si zvolíš.
Bohužel, za současné právní úpravy toto možné není. V přípravě je však novela vysokoškolského zákona, která by toto měla umožnit. Budoucí datum jejího schválení je však neznámé. Do jejího schválení je třeba vždy projít přijímacím řízením, abys mohl studovat v jiném studijním programu.
Pokud je daný předmět vypsán a nabízí se v registracích nebo zápisech předmětů, pak si jej mohou i studenti ve „starých“ akreditacích registrovat nebo zapsat, pokud splňují prerekvizity předmětu. Určitě si projdi katalog předmětů, protože nové akreditace nabízí mnoho předmětů, které by tě mohly zajímat a které se u nás na fakultě dříve neučily.
V Kontrole plánu v UIS stačí kliknout na informační ikonku „i“ vedle předmětu. Pokud ve studijním plánu předmět není doprovázen touto ikonou, bude „starý“ předmět pokračovat v nezměněné formě do zániku akreditace v roce 2024.
Ano, pokud jde registrovat nebo zapsat pouze ekvivalent, pak je potřeba si zapsat ekvivalent starého předmětu. Pokud jde registrovat nebo zapsat starý předmět konzultační formou, můžeš si jej při splnění podmínek pro konzultační formu registrovat a zapsat. V některých případech můžeš mít dokonce i na výběr. Starý předmět bude „dojíždět“ v konzultační formě a nový ekvivalentní předmět se již bude vyučovat. V tomto případě je volba na tobě.
S několikaměsíčním předstihem budeš informován o blížícím se konci akreditace starého studijního programu a bude ti nabídnuta možnost pokračovat ve studiu ve studijním programu stejném nebo obdobném.
Tyto změny se implementují postupně tak, jak Národní akreditační úřad stíhá projednávat žádosti o akreditace a jak budou postupně „nabíhat“ ročníky a semestry v nových akreditacích. Zatím jsou však změny patrné zejména u bakalářských studií. V budoucích obdobích se projeví i v navazujících magisterských studiích.

Více aktualit

Všechny aktuality