Koronavirus: Mimořádná opatření pro PEF MENDELU (aktualizováno 5. 5. 2020) / Coronavirus: emergency measures for FBE MENDELU

2. 3. 2020
Mimořádná opatření děkana PEF MENDELU v souvislosti se šířením koronaviru v ČR. On this page you can find updated information in English

Kontakt na Studijní oddělení PEF MENDELU. Úřední hodiny jsou do odvolání zrušeny – v případě potřeby kontaktujte, prosím, příslušnou studijní referentku (dle odkazu výše) prostřednictvím e-mailu. Děkujeme za pochopení. Na fakultní zahraniční oddělení se v případě potřeby můžete rovněž obracet e-mailem foreign@pef.mendelu.cz. Kontakty porobněji zde. Contact to the Study Department of FBE MENDELU. Office hours have been cancelled during the actual government measures validity – in case of need, please, contact your study officer (on the link above) via e-mail. Thank you for understanding. In case of need you can also contact the foreign department of the faculty by e-mail foreign@pef.mendelu.cz. Further contact details can be found here.

Aktualizováno (05. 5. 2020 14:30) Potřebujete-li vystavit potvrzení pro přeshraniční studenty nebo potvrzení o konání zkoušky pro překročení státní hranice, podejte e-žádost na studijní oddělení o jeho vystavení. Updated (05/05/2020) If you need to issue a confirmation for cross-border students or a confirmation of taking an examination for crossing the state border, submit an e-application to the study department for its issuance.

Otázky ohledně studia na PEF MENDELU Máte v hlavě spoustu otazníků souvisejících s Vaším studiem, které aktuálně komplikuje stávající situace? Projděte si dokumenty reagující na nejčastější otázky, které pečlivě posbírali Studenti v senátu PEF a studijní poradkyně PEFky, a nechali na ně odpovědět proděkana Martina Machaye. Věříme, že najdete odpovědi, které (případně) hledáte. (Odpovědi se mohou v čase měnit na základě rozhodnutí Vlády ČR.) Aktuální informace najdete také na stránkách univerzity věnovaných vývoji situace. Nejsi na to sá.M Questions regarding the studies at FBE MENDELU Do you have a bunch of questions related to your studies, which is now complicated by the recent situation? Do you need updated information on university recommendations related to recent developments of the situation? Take a look at documents reacting to the most frequent questions carefully collected by students in the Academic senate and your buddies, and asked for an answer of the vice-dean, Martin Machay. We believe you will find answers you are looking for. (Answers can change based on the decisions of the Czech goverment.) Updated information can also be found at the updated university page on COVID-19 situation development. FBE will not leave you alone.

Aktualizováno (29. 4. 2020 15:30) Na základě aktuálního vývoje v ČR došlo dne 29. 4. 2020 k aktualizaci Oznámení děkana PEF (o pohotovostních opatřeních v souvislosti s preventivním opatřením). Doporučujeme vám uvedený dokument pečlivě nastudovat. Užitečné informace pro studenty i zaměstnance obsahuje také stránka univerzity věnovaná aktuálnímu vývoji situace. Updated (04/24/2020) Based on current developments in the Czech Republic, on 29 April 2020, the Announcement of Dean of the FBE (of emergency measures in connection with the preventive measure) was updated. We recommend you to read the document carefully. Useful information for students and employees is also included at the university page on COVID-19 situation development.

Aktualizováno (29. 4. 2020 14:30) Upozorňujeme, že v důsledku odloženého odesílání Matriky studentů může dojít k mírnému zpoždění ve výplatě některých stipendií.

Aktualizováno (21. 4. 2020 19:00) Prodej skript pro studenty, nově i online. Více informací zde.

Aktualizováno (19. 4. 2020 20:00) Milé studentky a milí studenti, od pondělí 20. 4. 2020 je umožněn studentům, kteří budou brzy dokončovat svoje studium, vstup do prostorů školy. Tito studenti tak mohou navštívit univerzitní kampus i budovu Q, ale pouze po předchozí domluvě s osobou, se kterou se v těchto prostorách setkají. Prosím, respektujte to, že stále není dovoleno se v kampusu i v budově Q zdržovat déle, než je nezbytně nutné (tedy např. setkávat se ve skupinkách v atriu; učit se na chodbách; pobývat ve studovně atp.). Před příchodem do areálu kampusu vyplňte toto čestné prohlášení a vložte jej do schránky u hlavního vchodu do areálu kampusu – schránka je zřetelně označena. Při vstupu do budovy Q si, prosím, desinfikujte ruce – desinfekční pultík je připraven u vchodu u vrátnice – a dodržujte další platná opatření. S přáním úspěšného studia, Vaše PEF Updated (04/19/2020) Deat students, from Monday, April 20, 2020, students who will be completing their studies will be allowed to enter the school premises. These students can visit the university campus and the Q building, but only by prior arrangement with the person they will meet in these premises. Please note that it is still not allowed to stay on campus or in building Q longer than necessary (e.g. meeting in groups in the atrium; learning in the university corridors; staying in the study, etc.). Before arriving at the campus, complete this Declaration of honour and place it in the box at the main entrance to the campus – the box is visibly marked. When entering building Q, please disinfect your hands – the disinfection is ready at the entrance to the gatehouse – and follow other applicable measures. Wishing you a successful study Your FBE

Aktualizováno (27. 03. 2020 16:00) Jak postupovat v případě, že potřebujete využít služeb Knihovny MENDELU v době koronavirových opatření? Čtěte zde. Updated (03/27/2020) If you need services of the MENDELU library in the period of the crisis, you can use online library services – electronic resources and catalogue. For further questions, please contact the library via e-mail knihovna@mendelu.cz.

Informace o omezení přístupu do kampusu univerzity Od pondělí 23. 3. 2020 je jediným přístupem do areálu kampusu univerzity (tedy i do budovy Q) pouze hlavní vstup mezi budovami A a B z ulice Zemědělská. Restricted access to the Mendel university campus Since Monday, March 23, 2020, the only access to the Mendel university campus (including the Q building) is the main entrance between buildings A and B from Zemědělská street.
Aktualizováno (11. 03. 2020 20:30) K 11. 03. 2020 je názorem krizového štábu fakulty, že nejpravděpodobnější je aktivace krizového opatření číslo 4. Na pondělí 16. 03. 2020 bylo svoláno mimořádné jednání zúžené Komise rektorky pro vzdělávací činnost. Detaily tak lze očekávat v úterý 17. 03. 2020. Celý dokument k dispozici zde. Updated (03/11/2020) It is the opinion of the emergency committee that the most probable course of action is the activation of the crisis measure number 4. An emergency meeting of the Rector’s committee for education was summoned on Monday 03/16/2020. Details can be expected on Tuesday 03/17/2020. The entire document is available here.

Aktualizováno (10. 03. 2020 19:00) Nařízení děkana č. 3/2020 Upřesnění místa výkonu práce v průběhu platnosti preventivního opatření zde.

Aktualizováno (10. 03. 2020 17:00) Milí kolegové, v souvislosti s Mimořádným opatřením ministra zdravotnictví ze dne 10. 03. 2020 byla aktualizována pohotovostní opatření naší fakulty. Došlo k aktivaci pohotovostního opatření č. 1. S detaily dopadů na uskutečňování vzdělávací činnsti se můžete seznámit v tomto dokumentu. Chápeme, že situace není jednoduchá, ale není třeba zbytečně vytvářet paniku popřípadě děsit vaše spolužáky. Vše je jasně uvedeno ve fakultních pohotovostních opatřeních. Prosíme, aby zejména sudenti zachovali klid a s tímto dokumentem se seznámili. S pozdravem Martin Machay proděkan pro studijní záležitosti PEF Updated (03/10/2020) Dear colleagues, following the announcement of extraordinary measures by the Czech ministry of Health on 10 March 2020, faculty emergency measures were updated. Emergency measure no.1 was activated. I ask the students to remain calm, please read carefully and follow the faculty Announcement on emergency measures published on Document server. Martin Machay Vice-dean FBE MENDELU

Aktualizováno (10. 03. 2020 12:45) Na dokumentovém serveru je k dispozici aktualizované Oznámení – pohotovostní opatření od děkana PEF MENDELU pro studenty, pro zaměstnance. Updated (03/10/2020) Updated Announcement of Dean of the FBE of emergency measures in connection with the preventive measure for students and staff available on Document server.

Aktualizováno (10. 03. 2020 11:30) Vláda ČR uzavřela všechny školy vč. VŠ. Fakulta je na tuto situaci připravena a již v pátek, 06. 03. 2020, vydala oznámení nastinující základní scénáře možného vývoje situace a jejich dopady na organizaci studia. Updated (03/10/2020) All types of schools including universities have been closed by the Declaration of the Czech Government. On 6 March 2020, the Faculty of Business and Economics published announcement describing possible emergency measures scenarios and its impact upon organisation of study.

Aktualizováno (09. 03. 2020) Aktualizované opatření knihovny MENDELU. Updated (03/09/2020) Updated information from MENDELU Library.

Aktualizováno (06. 03. 2020) Na dokumentovém serveru je k dispozici Oznámení – pohotovostní opatření od děkana PEF MENDELU pro studenty, pro zaměstnance. Updated (03/06/2020) Announcement of Dean of the FBE of emergency measures in connection with the preventive measure for students and staff available on Document server.

Aktualizováno (05. 03. 2020) Rektorka MENDELU pro Hospodářské noviny k preventivnímu opatření proti koronaviru na MENDELU: domaci.ihned.cz. Updated (03/05/2020) Interview with the rector of MENDELU for Hospodářské noviny on preventive measures against the new coronavirus (in Czech, www.domaci.ihned.cz)

Aktualizováno (03. 03. 2020) Na dokumentovém serveru je k dispozici soupis změn v důsledku preventivního opatření od děkana PEF MENDELU. Updated (03/05/2020) Announcement of Vice Dean of the FBE – preventive measures against the new coronavirus available on Document server.

Vážení studenti, vážení kolegové, v souvislosti s preventivním opatřením proti šíření koronaviru vydaným rektorkou MENDELU dne 2. března 2020 (zastavení přímé výuky v areálu MENDELU a vyhlášení samostudia), Vám toto opatření upřesňuji: Od 3. do 15. března 2020 bude probíhat výuka pouze distanční formou. Ta se týká všech studentů všech studijních programů PEF MENDELU (prezenční i kombinované formy). „Prázdniny“ či „Rektorské volno“ vyhlášeny nebyly – je na vyučujících, aby rozhodli o formě pokračování výuky podle možností daných vyučovaným předmětem. Konzultační hodiny nebudou v této době probíhat osobní formou, ale pouze „na dálku“ – formou, na které se vyučující dohodne se studenty. Veškeré úřední hodiny PEF MENDELU se od 3. do 15. března 2020 ruší. Zaměstnanci ovšem nadále pracují, takže je možné kontaktovat potřebnou osobu e-mailem. Akce pořádané fakultou v areálu MENDELU od 3. do 15. března 2020, tj. Výška nanečisto, Den otevřených dveří PEF MENDELU, se přesouvají (o náhradním termínu vás budeme informovat). Je možné, že v důsledku tohoto a případných následných opatření, bude nutné upravit harmonogram akademického roku PEF MENDELU – opět budeme informovat v závislosti na vývoji situace. Veškeré informace o vývoji přijímaných opatření budou zveřejněny a aktualizovány na této webové stránce, kterou, prosím, sledujte zde, nebo na webových stránkách univerzity. Děkuji za pochopení a racionální přístup k nastalé situaci. doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. děkan PEF MENDELU Dear students, dear colleagues, in the context of a precautionary measure against the spread of coronavirus issued by the Rector of MENDELU form March 2, 2020, the (cancelling direct teaching on the MENDELU campus and switching to distant mode of study), let me specify this measure for FBE: From March 3 to March 15, 2020, the teaching will take place only in a distant mode. This applies to all students of all FBE MENDELU study programmes (full-time and part-time forms). „Holidays“ or „Rector’s Leave“ have not been announced – the teachers will decide on the form of continuing the teaching according to the possibilities given by the taught course. Consultation hours will not take place in personal form at this time, but only „remotely“ – in a form on which the teacher agrees with students. All official hours of FBE MENDELU departments shall be cancelled from March 3 to March 15, 2020. However, employees continue to work, so it is possible to contact the person you need by e-mail. We will publish updates depending on the actual development of the situation. It is possible that as a result of this and possible follow-up measures, it will be necessary to adjust the schedule of the academic year of FBE MENDELU – we will, again, keep you informed. All information about the development of the measures taken will be published and updated on this website, which I ask you to follow here or on university website. Thank you for understanding and rational approach to the situation. Assoc. Prof. Pavel Žufan, Ph.D. dean of FBE MENDELU

Více aktualit

Všechny aktuality