Základní podmínky

 1. Student je v době výjezdu na zahraniční studijní pobyt zapsán min. do 2. ročníku bakalářského studia (hlásit se do VŘ můžou již studenti 1. ročníků) nebo je studentem jakéhokoliv ročníku magisterského nebo doktorského studijního programu na PEF MENDELU – prezenční čí kombinované formy studia.
 2. Student musí být vybrán v řádném výběrovém řízení a absolvovat jazykové testy.
 3. Délka studijního pobytu je minimálně 3 měsíce a maximálně 12 měsíců.
 4. Student je povinen do studijní smlouvy zapsat odborné předměty aktuálního typu studia na zahraniční instituci v minimální výši 18 ECTS kreditů z doporučeného standardu 30 ECTS kreditů za semestr.
 1. Do studijní smlouvy (Learning agreement) si studenti nemohou zapisovat předměty, které již dříve absolvovali nebo jazykové předměty na stejné nebo nižší úrovni, než jaké už dosáhli.
 2. Vybraný student obdrží stipendium od MENDELU (přehled výše stipendií na stránkách OMVI).
 3. V rámci programu ERASMUS+ mohou studenti vyjíždět na studijní pobyty nebo pracovní stáže. Je možné vyjíždět i opakovaně – celková doba všech mobilit nesmí překročit 12 měsíců v daném stupni studia (pro jakoukoliv kombinaci studijních pobytů a/nebo pracovních stáží). Mobility (studijní pobyt a pracovní stáž) se sčítají.
termín výběrového řízenítermín výjezdu
Studijní pobyty
(Erasmus+, Erasmus+ kreditová mobilita, Double degree)
12. 12. 2022 – 27. 1. 2023

2. 5. 2023 – 23. 5. 2023
ZS nebo LS následujícího akademického roku
LS následujícího akademického roku

Výběrové řízení je vyhlášeno prostřednictvím hromadného e-mailu všem studentům univerzity. Do stanoveného termínu je zapotřebí podat přihlášku včetně povinných příloh:

 • Přihláška – podat elektronicky v UIS a doručit podepsaný formulář na ZO PEF MENDELU.
 • Learning Agreement Proposal – předběžný přehled předmětů, které bude student na zahraniční instituci studovat. Pokud se hlásíte na více škol, vyplňte formulář pro každou školu zvlášť!

Nezbytnou součástí výběrového řízení jsou jazykové testy. Studenti jsou o termínech testů informování e-mailem. Na vyžádání lze uznat dříve absolvovanou jazykovou zkoušku až 3 roky zpětně.

 1. Relevantnost výběru předmětů (30 %).
 2. Jazykový test, pohovor (30 %).
 3. Studijní průměr (30 %).
 4. Buddy system a jiné (10 %).

Po ukončení výběrového řízení jsou studentům zveřejněny výsledky a jejich finálně přiřazené instituce. Nominace na zahraniční univerzity zasílá koordinátor OMVI.

 • Informační schůzka – povinná pro vyjíždějící studenty, koná se po ukončení VŘ, pořádá OMVI Rektorátu.
 • Microsoft Teams – platforma pro sdílení informací.
 • Dokumenty vyžadované zahraniční univerzitou – zodpovědnost studenta.
 • Online Learning Agreement – v online formuláři vyplnit smlouvu o předmětech, které bude student na zahraniční univerzitě studovat. Instrukce a další info k vyplnění OLA v prezentaci, aplikaci MS Teams / web OMVI.
 • Letter of Acceptance – potvrzení o přijetí na zahraniční univerzitu s uvedeným termínem pobytu doložit na OMVI Rektorátu a ZO PEF MENDELU. Na základě LoA bude zadán pobyt do UIS.
 • Checklisty – nahrát trojstranně podepsaný Learning Agreement, Letter of Acceptance, doklad o zaplacení pojištění a výsledek OLS do aplikace v UIS.
 • Euro účet – zřídit si Euro účet u jakékoli banky sídlící v ČR a zadat číslo účtu do UIS (Portál studenta – Bankovní spojení pro studijní výjezd. Zadání banky se sídlem v SR – kontaktujte OMVI).
 • Návrh na vyslání – vyplnit v UIS (E-agenda – Zahraniční cesty). Výjezd specifikujte jako 99|Erasmus Plus – Studijní pobyt, data mobility jsou včetně cesty. Na základě návrhu bude sjednáno cestovní pojištění pro cesty do zahraničí na celou dobu pobytu (student je povinen mít univerzitní pojištění). Po schválení v UISu referentkou je třeba pomocí platební brány zaplatit (Portál Studenta/ Financování studia; více info na stránkách OMVI).
 • OLS online jazykové testování – vyplnit jazykový test před odjezdem do zahraničí a odevzdat výsledek na OMVI (Checklisty).
 • Finanční dohoda – podepisuje se na OMVI, po vyřízení výše uvedených bodů.
 • Zapsat se bez předmětů do semestru, ve kterém bude student na výjezdu (studijní oddělení fakulty).
 • Changes to Learning Agreement – pokud je to nezbytně nutné, lze dělat změny v původním Learning Agreement. Změny ve studijní smlouvě proveďte online, do 30 dnů po zahájení výuky na zahraniční univerzitě!
 • Žádost o prodloužení pobytu – termín podání žádosti o prodloužení studijního pobytu na další semestr je 30. října.
 • Confirmation of Study Period – doložit ORIGINÁL potvrzení zahraniční instituce o délce pobytu na OMVI.
 • Transcript of Records – doložit ORIGINÁL potvrzení o absolvovaných předmětech na Zahraniční oddělení fakulty. Pokud je Transcript k dispozici pouze v elektronické verzi, student požádá zahraničního koordinátora o zaslání dokumentu přímo na e-mail pracovníka ZO fakulty / MENDELU.
 • Čestné prohlášení – pokud předměty ve Vašem TOR nejsou shodné s LA a Changes to LA, důvody uveďte v Čestném prohlášení a odevzdejte na ZO. Čestné prohlášení naskenujte společně s TOR do kolonky Transcript of records v checklistech.
 • Student má povinnost doložit TOR na ZO / nahrát do checklistu do 7 dnů po obdržení Transcript of Records!
 • Závěrečná zpráva Evropské komise – vyplnit závěrečnou zprávu Evropské komise o zahraničním pobytu (heslo k vyplnění studenti obdrží e-mailem z OMVI).
 • Závěrečná zpráva v UIS – vyplnit závěrečnou zprávu o zahraničním pobytu v UIS.
 • OLS jazykové testování – vyplnit jazykový test po návratu ze zahraničí je dobrovolné (i jeho nahrání do Checklistů).

O zahraniční mobilitě je u každého vyjíždějícího studenta v UIS veden spis. Jednotlivé součásti jsou ukládány do Úložiště dokumentů studenta. Tyto dokumenty mají čistě informativní charakter, nevyžadují studentovu součinnost.

Pokud se student rozhodne studijní pobyt zrušit, musí si podat žádost přes Kontaktní centrum v UISu a uvést důvod (e-agenda/ Kontaktní centrum/ Hledám řešení/ 102_O: Oznámení o zpětvzetí zahraniční mobility)

Kontakty

Kancelář: X1.03a
Administrace studentských mobilit Erasmus+
Kancelář: X1.03a
Erasmus+ institucionální koordinátorka