PEF MENDELU má uzavřeny následující smlouvy o Double degree, které umožňují roční studium na partnerské instituci a vzájemné uznání studijních výsledků tak, aby student mohl kromě diplomu PEF MENDELU získat i diplom partnerské instituce.

Studentům se promíjí platba školného, sami si hradí veškeré další náklady spojené s cestou a pobytem na zahraniční instituci. Pro pobyt na zahraniční instituci je vhodné čerpat Erasmus+ grant.

Výběrové řízení probíhá pouze v lednu, v rámci 1. kola VŘ Erasmus+.

Vybraní studenti jsou oficiálně nominováni na zahraniční univerzitu. Do termínu stanoveného zahraniční univerzitou (nejpozději v červnu) je zapotřebí doložit Learning Agreement a Transcript of records. Student si zapíše předměty ze stanoveného studijního plánu na zahraniční univerzitě. Nabídka zahraničních předmětů nemusí být zcela kompatibilní s předměty studijního plánu na PEF. Student musí vzít v úvahu splnění povinného studijního plánu na PEF. Uznání předmětů je vhodné předem konzultovat s proděkanem pro pedagogickou činnost.

Deggendorf University of Applied Sciences, Německo

Pro studenty posledního ročníku magisterského studia.

Studijní program Economics and Management.

Max. 5 studentů / akademický rok.

Část studia se realizuje na zahraniční univerzitě (1-2 po sobě jdoucí semestry).

Studium probíhá v AJ.

Student získá diplomy obou univerzit.

Zájemci z Provozně ekonomické fakulty musí splňovat následující podmínky

 1. Pokročilá znalost německého a anglického jazyka.
 2. Získat minimálně 210 ECTS kreditů během předchozího vysokoškolského studia (včetně bakalářského studia).
 3. Mít úspěšně splněno alespoň 80% ECTS kreditů 1. a 2. semestru navazujícího magisterského studia.
 1. Odstudovat min. 1 semestr na jejich univerzitě (30 ECTS).
 2. Studenti musí splnit studijní plán MENDELU.
 3. Diplomovou práci vypracovat v AJ, obhájit diplomovou práci v zahraničí, pro uznání na PEF MENDELU doložit doklad o obhajobě.
 4. Složit státní závěrečnou zkoušku na PEF MENDELU.
 5. Uznáváme obhajobu diplomové práce na zahraniční univerzitě, (DP musí splňovat požadavky PEF MENDELU na zpracování DP.

Uznání předmětů a kreditů absolvovaných na zahraniční univerzitě je možné (nesmí to být předměty, které by odpovídaly předmětům již dříve absolvovaným na PEF MENDELU). Kredity za absolvované předměty jsou uznatelné (30 ECTS / semestr, 60 ECTS / akademický rok).

Seinajoki University of Applied Sciences, Finsko

Výjezd ve 3. ročníku bakalářského stupně studia – zimní a letní semestr.

Předmětově nejlépe vyhovuje program Ekonomika a Management nebo program Management obchodu a služeb, spec. Management obchodní činnosti.

Studium probíhá v AJ.

Student získá diplomy obou univerzit.

Zájemci z Provozně ekonomické fakulty musí splňovat následující podmínky

 1. Pokročilá znalost anglického jazyka.
 2. Získat minimálně 120 ECTS kreditů během bakalářského stupně studia.
 3. Mít úspěšně splněno alespoň 80% ECTS kreditů 1. a 2. ročníku bakalářského stupně studia.
 4. Studenti musí splnit studijní plán MENDELU.
 5. Diplomovou práci vypracovat v AJ, obhájit tuto diplomovou práci v zahraničí i na PEF MENDELU.
 6. DP musí splňovat požadavky PEF MENDELU na zpracování DP.
 7. Složit státní závěrečnou zkoušku na PEF MENDELU.

Kontakt na Zahraniční oddělení fakulty

Mgr. Irena Doubková
Zahraniční oddělení PEF MENDELU
Kancelář: Q1.92