PEF MENDELU má uzavřeny následující smlouvy o Double degree, které umožňují roční studium na partnerské instituci a vzájemné uznání studijních výsledků tak, aby student mohl kromě diplomu PEF MENDELU získat i diplom partnerské instituce.

Studentům se promíjí platba školného, sami si hradí veškeré další náklady spojené s cestou a pobytem na zahraniční instituci. Pro pobyt na zahraniční instituci je vhodné čerpat Erasmus+ grant.

Výběrové řízení probíhá pouze v lednu, v rámci 1. kola VŘ Erasmus+.

Vybraní studenti jsou oficiálně nominováni na zahraniční univerzitu. Do termínu stanoveného zahraniční univerzitou (nejpozději v červnu) je zapotřebí doložit Learning Agreement a Transcript of records. Student si zapíše předměty ze stanoveného studijního plánu na zahraniční univerzitě. Nabídka zahraničních předmětů nemusí být zcela kompatibilní s předměty studijního plánu na PEF. Student musí vzít v úvahu splnění povinného studijního plánu na PEF. Uznání předmětů je vhodné předem konzultovat s proděkanem pro pedagogickou činnost.

Deggendorf University of Applied Sciences, Německo

Pro studenty posledního ročníku magisterského studia.

Studijní program Economics and Management.

Max. 5 studentů / akademický rok.

Část studia se realizuje na zahraniční univerzitě (1-2 po sobě jdoucí semestry).

Studium probíhá v AJ.

Student získá diplomy obou univerzit.

Zájemci z Provozně ekonomické fakulty musí splňovat následující podmínky

 1. Pokročilá znalost německého a anglického jazyka.
 2. Získat minimálně 210 ECTS kreditů během předchozího vysokoškolského studia (včetně bakalářského studia).
 3. Mít úspěšně splněno alespoň 80% ECTS kreditů 1. a 2. semestru navazujícího magisterského studia.
 1. Odstudovat min. 1 semestr na jejich univerzitě (30 ECTS).
 2. Studenti musí splnit studijní plán MENDELU.
 3. Diplomovou práci vypracovat v AJ, obhájit diplomovou práci v zahraničí, pro uznání na PEF MENDELU doložit doklad o obhajobě.
 4. Složit státní závěrečnou zkoušku na PEF MENDELU.
 5. Uznáváme obhajobu diplomové práce na zahraniční univerzitě, (DP musí splňovat požadavky PEF MENDELU na zpracování DP.

Uznání předmětů a kreditů absolvovaných na zahraniční univerzitě je možné (nesmí to být předměty, které by odpovídaly předmětům již dříve absolvovaným na PEF MENDELU). Kredity za absolvované předměty jsou uznatelné (30 ECTS / semestr, 60 ECTS / akademický rok).

Seinajoki University of Applied Sciences, Finsko

Výjezd ve 3. ročníku bakalářského stupně studia – zimní a letní semestr.

Předmětově nejlépe vyhovuje program Ekonomika a Management nebo program Management obchodu a služeb, spec. Management obchodní činnosti.

Studium probíhá v AJ.

Student získá diplomy obou univerzit.

Zájemci z Provozně ekonomické fakulty musí splňovat následující podmínky

 1. Pokročilá znalost anglického jazyka.
 2. Získat minimálně 120 ECTS kreditů během bakalářského stupně studia.
 3. Mít úspěšně splněno alespoň 80% ECTS kreditů 1. a 2. ročníku bakalářského stupně studia.
 4. Studenti musí splnit studijní plán MENDELU.
 5. Diplomovou práci vypracovat v AJ, obhájit tuto diplomovou práci v zahraničí i na PEF MENDELU.
 6. DP musí splňovat požadavky PEF MENDELU na zpracování DP.
 7. Složit státní závěrečnou zkoušku na PEF MENDELU.

Kontakt na Zahraniční oddělení fakulty