Podrobné informace naleznete na webových stránkách OMVI rektorátu, který je za administraci programu zodpovědný.

Základní podmínky programu

 1. Délka stáže je minimálně 1 měsíc (30 dnů) a maximálně 12 měsíců.
 2. Určeno pro studenty 2. a 3. ročníků bakalářského studia (do VŘ se mohou hlásit i studenti 1. ročníků) a pro studenty kteréhokoli ročníku magisterského či doktorského studia.
 3. Platí pro prezenční i kombinované formy studia.
 4. Výše poskytnutého grantu 20 000 Kč na měsíc (30 dní).
 1. Student musí být vybrán v řádném výběrovém řízení a absolvovat jazykové testy.
 2. Náplň stáže musí odpovídat oboru studia a stážista musí pracovat na plný pracovní úvazek běžný v dané zemi.
 3. Student, který má občanství jiného státu a v rámci mobility by chtěl jet do země svého původu má nejnižší prioritu.
 4. Student si musí svého potenciálního zaměstnavatele najít sám, může ale využít aktuální nabídku stáží (viz info níže a v aktualitách).
Zprávy studentů ze studijních pobytů a stáží

Výběrové řízení je vyhlášeno prostřednictvím hromadného e-mailu všem studentům univerzity. Do stanoveného termínu je nutné podat přihlášku na Zahraniční oddělení PEF MENDELU včetně povinných příloh:

 • Přihláška – pouze v papírové podobě (originál).
 • Akceptační dopis nebo předběžně vyplněný Training Agreement.
 • Doklad o znalosti jazyka – dodáním certifikátu získává student body navíc (na PEF MENDELU probíhá jazykové testování všech přihlášených studentů).

Pokud chce student uznat již dříve absolvovanou jazykovou zkoušku, musí tuto informaci sdělit fakultní koordinátorce při podání přihlášky.

 1. Relevantnost výběru instituce v souladu se studijním zaměřením (30 %).
 2. Jazykový test, pohovor (30 %).
 3. Studijní průměr (30 %).
 4. Jazykový certifikát (5 %).
 5. Buddy system a jiné (5 %).

Po ukončení přihlašování jsou studenti informováni o termínu jazykových testů, které jsou na PEF nezbytnou součástí výběrového řízení. Pokud student absolvoval jazykovou zkoušku v rámci programu Erasmus+/Bilaterální dohody, může mu být na jeho žádost uznán její výsledek (zkouška ale nesmí být starší než 3 roky). Po ukončení výběrového řízení jsou studenti informováni o výsledcích.

UZNÁNÍ STÁŽE – za každý splněný měsíc (resp. 30 dní) získá student 4 ECTS.

 • Student si může stáž nechat uznat jako Odbornou praxi, která je součástí studijního plánu (Bc. – 6 ECTS za odpracovaných minimálně 160h, Mgr. – 8 ECTS / 10 ECTS za minimálně 216h). Zbytek celkového počtu kreditů se mu uzná jako volitelný předmět (PRX3).
 • V případě, že student již splnil povinnou Odbornou praxi, se mu stáž uzná jako volitelný předmět PRX3 (s celkovým počtem kreditů podle doby stáže).
 • Pro studenty PEF MENDELU je možnost zapsání si předmětu International Experience (EXA-INEX Zkušenosti z mezinárodního prostředí v AJ ) za 4 ECTS. Předmět si musíte zapsat sami a domluvit se s garantem na tématu práce.
 • Training Agreement – vyplnit a odevzdat dohodu o stáži na zahraničním oddělení PEF MENDELU (s originálním podpisem studenta). Následně nechat potvrdit zahraniční institucí a dodat trojstranně podepsaný traineeship agreement na ZO PEF MENDELU. Na základě tohoto dokumentu bude pobyt zadán do UIS.
 • Návrh na vyslání – vyplnit v UIS (E-agenda → Zahraniční cesty) data mobility včetně cesty. Výjezd specifikujte jako 69|jiná forma krátkodobého výjezdu – Praktická stáž, data mobility jsou včetně cesty. Na základě návrhu bude sjednáno cestovní pojištění pro stáže v zahraničí s platností na jeden rok (student je povinen mít univerzitní pojištění). Po schválení v UISu referentkou je třeba návrh vytisknout (1x) a zaplatit v hotovosti na pokladně (budova A).
 • Checklisty – nahrát trojstranně podepsaný Traineeship Agreement a doklad o zaplacení pojištění do aplikace v UISu.
 • Finanční dohoda – domluvit se na podpisu na OMVI rektorátu až poté, co máte nahrané a schválené výše zmíněné dokumenty v Checklistech.
 • Zapsat se bez předmětů do semestru, ve kterém bude student na výjezdu (studijní oddělení fakulty). POZOR! Musíte splnit studijní povinnosti spojené s počtem kreditů (1. semestr min. 12 ECTS, poté min. 40 ECTS v součtu za poslední dva studované semestry.)
 • Změny TA – v případě, že v původně schválené smlouvě pro praktické stáže nastanou změny (v obsahu či osobě koordinátora), musí být písemně odsouhlaseny jak vysílající institucí tak přijímající organizací. Stážista vyplní formulář Changes to Traineeship Agreement, nechá ho potvrdit pověřenou osobou přijímající organizace a zašle e-mailem zahraničnímu referentovi PEF MENDELU ke schválení. V případě, že fakultní koordinátor změny schválí, dokument přepošle na OMVI rektorátu a také odešle e-mailem zpět studentovi.
 • Traineeship Certificate – předložit originál na Zahraniční oddělení PEF MENDELU potvrzený poskytovatelem praktické stáže ne dříve jak týden před ukončením stáže (není vyžadována konkrétní forma, ale mělo by se jednat o hlavičkový papír s podpisem a razítkem instituce).
 • Závěrečná zpráva v UIS – vyplnit závěrečnou zprávu o zahraničním pobytu v UIS. (Portál studenta → Moje studium → Moje zahraniční studium → Hodnocení zahraničního pobytu).
 • Checklisty – nahrát zbytek dokumentů do Checklistů (příp. Changes to Traineeship Agreement a Traineeship Certificate do aplikace v UIS).

Pokud se student rozhodne praktickou stáž zrušit, musí si podat žádost přes Kontaktní centrum v UISu a uvést důvod (e-agenda/ Kontaktní centrum/ Hledám řešení/ 102_O: Oznámení o zpětvzetí zahraniční mobility)

Aktuální formuláře a informace naleznete na stránkách OMVI

Kontakt

Ing. Kateřina Mlejnková
Zahraniční oddělení PEF MENDELU
Kancelář: Q1.92
Ing. Kateřina Brzokoupilová
Rektorát – Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace (OMVI)
A2.59