Podrobné informace naleznete na webových stránkách OMVI rektorátu, který je za administraci programu zodpovědný.

Základní podmínky programu

 1. Délka stáže jsou minimálně 2 měsíce (60 dnů) a maximálně 12 měsíců (360 dní).
 2. Vybraný student obdrží stipendium od MENDELU (přehled výše stipendií na stránkách OMVI).
 3. Platí pro prezenční i kombinované formy studia.
 4. Student musí být vybrán v řádném výběrovém řízení a absolvovat jazykové testy.
 5. Náplň stáže musí odpovídat oboru studia a stážista musí pracovat na plný pracovní úvazek běžný v dané zemi.
 1. V rámci programu Erasmus+ mohou studenti vyjíždět na studijní pobyty nebo pracovní stáže i opakovaně, ovšem celková doba všech mobilit nesmí překročit 12 měsíců v daném stupni studia.
 2. Mobility do země původu (Country of Origin) stážisty mají nejnižší prioritu a bude mu udělen status zero grant studenta, tj. bez nároku na přidělení stipendia.
 3. Mobility do země stávajícího pobytu (Country o Residence) nejsou vůbec možné!
 4. Pracovní stáže se mohou uskutečnit ve veřejných i soukromých organizacích kromě institucí a orgánů EU.
 5. Student si musí svého potenciálního zaměstnavatele najít sám, může ale využít aktuální nabídku stáží (viz info níže a v aktualitách).

Uznání stáže

Za každý splněný měsíc (resp. 30 dní) získá student 4 ECTS kredity.

 • Student si může stáž nechat uznat jako Odbornou praxi, která je součástí studijního plánu (Bc. – 6 ECTS, nMgr. – 8 ECTS/ 10 ECTS). Zbytek celkového počtu kreditů se mu uzná jako volitelný předmět (PRX3).
 • V případě, že student již splnil povinnou Odbornou praxi, se mu stáž uzná jako volitelný předmět (s celkovým počtem kreditů podle doby stáže).
 • Pro studenty PEF MENDELU je možnost zapsání si předmětu International Experience (EXA-INEX Zkušenosti z mezinárodního prostředí v AJ) za 4 ECTS. Předmět si musíte zapsat sami a domluvit se s garantem na tématu práce.

Ph.D. studenti

MENDELU podporuje i výjezdy Ph.D. studentů:

 • Zodpovědnou osobou je pan proděkan, který se uvádí i do Traineeship Agreementu u podpisů.
 • Pokud má student ve svém studijním plánu předmět Mezinárodní aktivity, zaškrtne při vyplnění TA v tabulce B první možnost a získá 10 ECTS. V opačném případě nezíská žádný kredit a zaškrtne možnost druhou – voluntary.
 • Pro Ph.D. studenty PEF MENDELU existují i další nabídky stipendia.
termín výběrového řízenítermín výjezdu
Praktické stáže (Erasmus+)12.12. 2022 – 27.1. 2023

2. 5. 2023 – 23. 5. 2023
zbývající část téhož akademického roku

ten samý/následující akademický rok

Po domluvě s fakultní koordinátorkou lze podat přihlášku i mimo toto období.

Výběrové řízení je vyhlášeno prostřednictvím hromadného e-mailu všem studentům univerzity. Do stanoveného termínu je nutné podat přihlášku včetně povinných příloh:

 • Přihláška na pracovní stáž – podat elektronicky v UIS (e-agenda → Kontaktní centrum → Hledám řešení → 104_Z: Přihláška na praktickou stáž)
 • Letter of Acceptance – potvrzení od zaměstnavatele o sjednané stáži včetně popisu práce i dat začátku a ukončení stáže (příloha k elektronické přihlášce)

Pokud chce student uznat již dříve absolvovanou jazykovou zkoušku, musí tuto informaci sdělit fakultní koordinátorce při podání přihlášky.

Kritéria výběru studentů PEF MENDELU
 • Relevantnost výběru instituce v souladu se studijním zaměřením (30 %).
 • Jazykový test, pohovor (30 %).
 • Studijní průměr (30 %).
 • Jazykový certifikát (5 %).
 • Buddy system a jiné (5 %).

Po ukončení přihlašování jsou studenti informováni o termínu jazykových testů, které jsou na PEF MENDELU nezbytnou součástí výběrového řízení. Pokud student absolvoval jazykovou zkoušku v rámci programu Erasmus+/Bilaterální dohody, může mu být na jeho žádost uznán její výsledek (zkouška ale nesmí být starší než 3 roky). Po ukončení výběrového řízení jsou studenti informováni o výsledcích výběrového řízení. Vybraný student obdrží stipendium od MENDELU (přehled výše stipendií).

 • Euro účet – zřídit si Euro účet (u banky v ČR / na Slovensku) a zadat jej do UIS (Portál studenta/ Financování studia a stipendia / Bankovní účet).
 • Traineeship Agreement – vyplnit a odevzdat dohodu o stáži na zahraničním oddělení PEF MENDELU (s originálním podpisem studenta), nechat jej potvrdit zahraniční institucí a dodat podepsaný traineeship agreement na ZO PEF MENDELU ke schválení. Na základě trojstranně podepsaného dokumentu bude pobyt zadán do UIS.
 • Návrh na vyslání – vyplnit v UIS (E-agenda/ Zahraniční cesty). Výjezd specifikujte jako 99|Erasmus Plus – Praktická stáž, data mobility jsou včetně cesty. Na základě návrhu bude sjednáno cestovní pojištění pro stáže v zahraničí s platností na jeden rok (student je povinen mít univerzitní pojištění). Po schválení v UISu referentkou je třeba pomocí platební brány zaplatit (více info na stránkách OMVI).
 • OLS online jazykové testování – vyplnit jazykový test před odjezdem do zahraničí.
 • Checklisty – nahrát trojstranně podepsaný Traineeship Agreement, Letter of Acceptance, doklad o zaplacení pojištění a výsledek OLS do aplikace v UISu (Portál studenta/ Moje zahraniční studium)
 • Účastnická smlouva – domluvit se na podpisu na OMVI rektorátu až poté, co máte nahrané a schválené výše zmíněné dokumenty v Checklistech.
 • Zapsat se bez předmětů do semestru, ve kterém bude student na výjezdu (studijní oddělení fakulty). POZOR! Musíte splnit studijní povinnosti spojené s počtem kreditů (1. semestr min. 12 ECTS, poté min. 40 ECTS v součtu za poslední dva studované semestry.
 • Změny TA – v případě, že v původně schválené smlouvě pro praktické stáže nastanou změny (v obsahu či osobě koordinátora), musí být písemně odsouhlaseny jak vysílající institucí tak přijímající organizací. Stážista vyplní formulář Changes to Traineeship Agreement, nechá ho potvrdit pověřenou osobou přijímající organizace a zašle e-mailem zahraničnímu referentovi PEF MENDELU ke schválení. V případě, že fakultní koordinátor změny schválí, dokument přepošle na OMVI rektorátu a také odešle e-mailem zpět studentovi.
 • Prodloužení stáže – je možné jen po dohodě s vysílající institucí a přijímající organizací a studentovi nevzniká nárok na financování prodloužené délky praktické stáže. Žádost o prodloužení stáže (Application for Extension of Erasmus+ Placement Period), potvrzená pověřenými osobami přijímající organizace a vysílající instituce (poslat zahra ničnímu referentovi PEF MENDELU) musí být doručena na OMVI nejpozději doručena 1 měsíc před původním koncem stáže stanoveným účastnickou smlouvou. V případě schválení dojde k informování studenta o nutnosti upravit Návrh na vyslání. Postup i dokument najdete na stránkách OMVI.
 • Zkrácení stáže – je možné po dohodě studenta s vysílající institucí a je-li zkrácení delší jak 5 dní oproti údajům uvedeným v Účastnické smlouvě, je řešeno Dodatkem k Účastnické smlouvě a případným poměrným zkrácením stipendia. Vždy je však potřeba dodržet minimální délku stáže 2 měsíce. Pokud student nedodrží minimální délku stáže, tj. 2 měsíce, musí vrátit stipendium celé! (toto ustanovení neplatí v případě ukončení pobytu z důvodu „vyšší moci“).
 • Absolovenstká stáž – Čerství absolventi mají navíc povinnost zasílat každé 2 měsíce po zahájení absolventské stáže průběžnou zprávu. Zpráva se zasílá na předepsaném formuláři příslušnému referentovi OMVI, který administruje absolventské stáže (erasmus-outgoing@mendelu.cz).
 • Traineeship Certificate – do 14 dnů od ukončení praktické stáže dodat certifikát na Zahraniční oddělení PEF MENDELU (ORIGINÁL potvrzený poskytovatelem praktické stáže ne dříve jak týden před ukončením stáže).
 • Závěrečná zpráva Evropské komise – vyplnit závěrečnou zprávu Evropské komise (tzv. EU-Survey) o zahraničním pobytu (heslo k vyplnění zasíláno emailem – zahraniční oddělení rektorátu).
 • Závěrečná zpráva v UIS – vyplnit závěrečnou zprávu o zahraničním pobytu v UIS: Portál studenta.
 • OLS jazykové testování – vyplnit jazykový test po návratu ze zahraničí je dobrovolné (i jeho nahrání do Checklistů).
 • Checklisty – nahrát zbytek dokumentů do Checklistů (příp. Changes to Traineeship Agreement, výsledek OLS, EU-Survey a Traineeship Certificate do aplikace v UIS).

Pokud se student rozhodne praktickou stáž zrušit, musí si podat žádost přes Kontaktní centrum v UISu a uvést důvod (e-agenda/ Kontaktní centrum/ Hledám řešení/ 102_O: Oznámení o zpětvzetí zahraniční mobility).

Aktuální nabídky stáží

 1. Aktuality na webových stránkách zahraniční spolupráce PEF MENDELUOMVI.
 2. Hispánsko – česká obchodní komora, více informací najdete zde.
 3. Zpoplatněné služby agentur Alfa Agency.
 4. Další možnost stáže – PEF MENDELU má nově podepsanou smlouvu s THM Technische Hochschule Mittelhessen UAS, která pro naše studenty nabízí i možnost praktických stáži v rámci Erasmu+ ve svých partnerských podnicích. V případě zájmu můžete kontaktovat hlavní koordinátorku Cornelia Fritzsch na cornelia.fritzsch@zdh.thm.de. Více informací o škole najdete zde.
 1. Spain Intern nabízí spoustu zajímavých stáží. Více informací naleznete zde nebo na info@spain-internship.com.
 2. Erasmus Intern více informací naleznete na erasmusintern.org.
 3. University of Vigo – na zahraničím oddělení i na různých fakultách (např. Wellbeing, Health and Sport Service of the University of Vigo). Více info zde.

Kontakt

Kancelář: X1.03a
Administrace studentských mobilit Erasmus+
Kancelář: X1.03a
Erasmus+ institucionální koordinátorka